Siirry sisältöön
Haku
Moottoritie

Liikennejärjestelmätyöllä tarkoitetaan eri toimijoiden välistä pitkäjänteistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on liikennejärjestelmän kehittäminen ja erilaisten liikenteeseen liittyvien tarpeiden yhteensovittaminen tietyllä alueella. Liikennejärjestelmä muodostuu liikenneväylistä, henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Varsinais-Suomen liitto vetää maakunnan ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyötä ja vastaa toiminnan valmistelusta.

Liikennejärjestelmätyötä ohjaavat suunnitelmat

Liikennejärjestelmäsuunnitelmia tehdään niin valtakunnallisella, maakunnallisella kuin kaupunkiseutujen tasolla. Suunnitelmaan kootaan alueen toimijoiden yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämisestä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmissa huomioidaan myös lainsäädännön ja kehittämislinjausten muutokset. Suunnitelmien tavoitteita ja toimenpiteitä edistetään alueellisessa yhteistyössä ja niitä jalkautetaan edelleen muihin alueen toimijoiden suunnitelmiin.

Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat on päivitetty vuonna 2020. Suunnitelmien päivitysprosessi oli yhtäaikainen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12), Etelä-Suomen liikennestrategian sekä Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen laatimisen kanssa.

Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien tavoitteena on vaikuttaa

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on määritelty maakunnan, sen elinkeinoelämän ja asukkaiden tulevaisuuden kannalta keskeiset kehittämistarpeet, joiden toteutumista edistetään valtion, kuntien ja sidosryhmien yhteistyönä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman lähtökohtia ovat maakunnan ja sen seutukuntien erityispiirteiden ja tarpeiden tunnistaminen sekä liikennejärjestelmän toimivuutta, arjen toimintojen sujuvuutta, liikenteen päästöjen vähentämistä, sekä kestävän ja turvallisen liikenteen edistämistä koskevien tavoitteiden edistäminen. Suunnitelma keskittyy maakuntatason teemoihin ja toimenpiteisiin.

Suunnitelman tavoite on yhdessä Varsinais-Suomen maakuntastrategian ja maakuntakaavoituksen kanssa edistää hyvää saavutettavuutta, asukkaiden sujuvaa arkea, kestävää liikennejärjestelmän ja aluerakenteen vahvistamista sekä maakunnan erityispiirteiden tunnistamista.

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma tarkentaa Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Suunnitelma edistää seudun liikennejärjestelmän toimivuutta, arjen toimintojen sujuvuutta, liikenteen päästöjen vähentämistä sekä kestävän ja turvallisen liikenteen edistämistä. Suunnitelmassa on määritelty kaupunkiseudun elinkeinoelämän tarpeiden ja asukkaiden arjen sujuvuuden kannalta keskeisiä kehittämistarpeita, joiden toteutumista edistetään jatkuvalla liikennejärjestelmätyöllä sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksella (MAL-sopimus).

Varsinais-Suomen liitto vie tavoitteita eteenpäin Turun seudun jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön, Väyläviraston, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Turun seudun kuntien kanssa.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) on Turun kaupunkiseudun 13 kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan perustuva sopimus seudun kehittämisestä. Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnitteluyhteistyön jatkuvuutta, kumppanuutta seudun kuntien ja valtion välillä sekä osapuolten yhteistä sitoutumista seudun kehittämistä koskeviin tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sopimuksen tavoitteena on luoda edellytykset seudullisesti monipuoliselle asuntotonttitarjonnalle ja asuntotuotannolle, turvalliselle liikenteelle sekä liikennejärjestelmän ja -investointien ja maankäytön paremmalle yhteensovittamiselle. Tavoitteena on edistää vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta sekä mahdollistaa sujuva arki, työmarkkinoiden toimivuus ja elinkeinoelämän elinvoimaisuus. Tavoitteena on myös torjua segregaatiota ja asunnottomuutta sekä edistää asuinalueiden monimuotoisuutta.

Sopimuksessa määritellään Turun seudun 12 vuoden kehityspolku ja tavoitetila vuodelle 2030+ maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistoimenpiteiden osalta. Tässä sopimuksessa määritellään keskeisimmät, vaikuttavimmat ja kuntien keskinäistä ja valtion yhteistyötä edellyttävät toimenpiteet vuosille 2020–2023.

Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 (Liikenne 12). Laatuaan ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä. Siinä esitetään mm. liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet ja visioidaan liikennejärjestelmän kehittämisestä vuoteen 2050 asti Suunnitelma sisältää 12-vuotisen toimenpideohjelman, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. Suunnitelma laaditaan jatkossa neljän vuoden välein, aina 12 vuodeksi kerrallaan. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö.

Etelä-Suomen liikennestrategia on Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson liittojen yhteinen liikennestrategia, jossa esitellään maakuntien tavoitteet valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan eli Liikenne 12 -suunnitelmaan. Strategian lähtökohtana ovat jokaisen maakunnan omat suunnitelmat.

Strategia kuvaa Etelä-Suomea osana koko maan liikennejärjestelmää. Strategiassa on määritelty yhteinen visio alueen rakenteesta, joukkoliikennejärjestelmästä ja logistiikkajärjestelmästä.

Varsinais-Suomen (V-S) ja Turun kaupunkiseudun (TKS) liikennejärjestelmätyön ja kaavoituksen yhteistyöryhmät

Turun kaupunkiseudun yhteistyöryhmien tehtävät ja alatyöryhmätOta yhteyttä!

Ella Törmälä

erikoissuunnittelija, liikennejärjestelmätyö

+358 40 186 1415