Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen liitossa on käynnissä selvitystyö kestävän energiahuollon tulevaisuudesta maakunnassa, koska energiamurros etenee nopeasti ja se vaatii huomioimista myös maankäytön suunnittelussa. Työ käsittelee fossiilittoman energian kehittymistä, tilatarpeita ja sijoittumista, ja se on taustaselvitys maakuntakaavoitukseen. Selvityksen sisältö on vaiheistettu kolmeen osaan:

Määritetään kriteerit laaja-alaisten maa-asenteisten aurinkovoimaloiden sijoittumiselle: Mitkä tekijät ovat suotuisia, kuten sähkölinjojen, -asemien ja tiestön läheisyys sekä maaperän ominaisuudet? Entä mitkä tekijät rajaavat sijoittumista, kuten luonto- ja kulttuuriarvot sekä asutus? Lisäksi on runsaasti ristiriitaisia, monisyisiä tekijöitä, jotka saattavat puoltaa tai kyseenalaistaa sijoittamista erityisesti tapauskohtaisesti tutkittaessa, kuten esimerkiksi yhteistuotanto muun energiantuotannon kanssa samalla alueella. Myös ristiriitaisia tekijöitä tutkitaan yleisellä tasolla. Eri tekijät ryhmitellään monikriteeristöksi sijoittumiselle, ja sen perusteella tehdään paikkatietoerittelyt maakunnan tasolla. Teollisen aurinkovoiman ympäristövaikutukset arvioidaan EU:n taksonomiaan pohjautuvan Ei merkittävää haittaa -periaatteen jäsennyksellä.  

Osaselvityksen luonnos lähetetään kommenteille asiantuntijoille tammikuussa 2024. Korjaukset ja viimeistelyt tehdään maalis-huhtikuiden aikana. Huhtikuu on määräaikana kansallisen oppaan valmistumiselle ympäristöministeriön työstämänä, ja ainakin sen luonnosversio toivottaisiin nähtäville ennen Varsinais-Suomen maakunnallisen selvityksen julkaisemista. Taustaselvityksestä vuorovaikutetaan enemmän huhti-toukokuussa 2024, myös webinaarina. 

Päivitetään tuulivoimavaihemaakuntakaavan taustalla olevat kriteeristöt ja paikkatietoerittelyt sijoittumisesta. Nykyiset tuulivoimalat ovat lähes kaksinkertaisen kokoisia ja paljon tehokkaampia kuin 2010-luvun alussa. Tuulivoimasta on myös tullut taloudellisesti hyvin kannattava energiantuotantomuoto. Etenkin maisema-, melu- ja välkevaikutukset sekä muut ympäristövaikutukset päivitetään. Taustalla huomioidaan myös merituulivoiman nopea kehittyminen, jota eritellään useassa omassa hankkeessaan. Aikatauluna keväästä syksyyn 2024.

Tunnistetaan myös muut nousevat ja vahvistuvat energiamuodot, siirtoyhteydet sekä energiajärjestelmän kokonaisuus yleispiirteisemmin. Energiamuotoja ovat etenkin ympäristölämmön eri muodot (hukka, maa, ilma, vesi), pienydinvoima, sekä vetytalous ja synteettiset polttoaineet ml hiilidioksidin talteenotto. Energiajärjestelmän olennaisia rakenteellisia osia ovat puolestaan verkostot ja varastoimisen ratkaisut. Laaditaan skenaariot energiamuotojen ja energiajärjestelmän todennäköisestä kehittymisestä seuraavien 20 vuoden aikana vuorovaikutteisesti.
Aikatauluna keväästä syksyyn 2024.

Selvitystyö toteutetaan vuorovaikutteisesti niin, että sen vaiheista ja alustavistakin osatuloksista kerrotaan ja keskustellaan jo selvitystyön aikana keskeisten osallisten kanssa.

Osaselvitysten tulokset raportoidaan ja julkaistaan näillä sivuilla. Kokonaisuus valmistuu vuosien 2024 – 2025 vaihteessa. Tuloksia sovelletaan maakuntakaavatyössä, ja osa niistä päätyy mahdollisesti myös maakuntakaavamerkinnöiksi ja -määräyksiksi seuraavaan vaihemaakuntakaavaan.

Selvitykselle on saatu avustus ympäristöministeriön vihreän siirtymän investointien tukivälineestä.

Selvitys tehdään Varsinais-Suomen liiton maankäytön suunnittelun ryhmässä, ja sitä vetää erikoissuunnittelija Kristina Karppi. Paikkatietoerittelyistä vastaa kaavasuunnittelija Arttu Koskinen.

Kristina Karppi

erikoissuunnittelija, yhdyskuntatekniikka ja luonnonvarat

+358 40 779 0481

Arttu Koskinen

kaavasuunnittelija

+358 40 669 1186