Siirry sisältöön
Haku
suunnittelujohtaja esittelee kokousasiaa

Tämän sivun sisältö:

  Toimielinten kokoukset

  Lomakkeet

  Kun aloitat luottamustoimen Varsinais-Suomen liitossa, pyydämme sinua toimittamaan henkilötietosi liittoon palkkioiden maksua varten. Lisäksi pyydämme sinua toimittamaan verokortin vuosittain. Tarvitset lomakkeita myös matkalaskuja ja ansionmenetyskorvauksia varten.

  Osa lomakkeista on verkkolomakkeita. Tunnistaudut verkkolomakkeille mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla. Pdf-lomakkeet vaativat toimiakseen ilmaisen Adobe Reader -ohjelmiston. Lataa tästä Adobe Reader-ohjelmiston uusin versio

  Ilmoita henkilötietosi perustietolomakkeella. Jos et voi käyttää verkkolomaketta, käytä tulostettavaa lomaketta ja postita se Varsinais-Suomen liittoon. Jos henkilötietosi ovat jo muuten ajan tasalla, mutta haluat lähettää esimerkiksi verokorttisi tai salassapidettäviä tietojasi meille tietoturvallisesti, käytä muiden henkilötietojen lomaketta. Jos et toimita verokorttiasi meille vuosittain, ennakonpidätys on 60 %.

  Luottamushenkilön perustietolomake (verkkolomake ulkoiseen palveluun, avautuu uuteen välilehteen)

  Tulostettava luottamushenkilön perustietolomake (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

  Muiden henkilötietojen lomake (verkkolomake ulkoiseen palveluun, avautuu uuteen välilehteen)

  Kokouspalkkiot ja ansionmenetyksen korvaaminen

  Liitto maksaa toimielinten kokouksista luottamushenkilöille palkkiota. Maksamme palkkiot neljä kertaa vuodessa ja toimitamme palkkalaskelmat verkkopalkkalaskelmina (CGI). Saat korvausta, jos luottamustoimen hoitaminen aiheuttaa säännöllisen työajan ansionmenetystä.

  Luottamushenkilön ansionmenetyslomake (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

  Lue lisää palkkioista ja korvauksista hallintosäännöstä.

  Hallintosääntö 147-148 §

  Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärän päättää maakuntahallitus.

  Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

  Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään.

  Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään tätä tarkoitusta varten maakuntahallituksen päättämän tuntikorvauksen mukainen tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

  Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksista. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 1 momentissa on määrätty.

  Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

  Matkalaskut

  Saat kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista liitolta korvausta matkakustannuksista. Korvaus voi sisältää päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa. Korvauksissa sovelletaan kunnallista yleistä virkaehtosopimusta (KVTES).

  Luottamushenkilön matkalaskulomake (pdf, avautuu uuteen välilehteen)