Siirry sisältöön
Haku

Förtroendeorgans möten

I evenemangkalender hittar du tidpunkter för mötena.

Om förtroendeorganet använder ett elektronisk arbetsrum för sammanträden får du en link per e-post. Du har ditt eget användarnamn och lösenord. Du kan också söka föredragningslistor och protokoll från våra webbsidor.

Extranet var en lösenordsskyddad sida för de förtroendevalda. Sidan uppdateras inte längre.

Blanketter

När du börjar som en förtroendevald i Egentliga Finlands förbund, vi ber att du skickar dina personuppgifter till oss för att vi kan betala arvoden. Dessutom måste du skicka ditt skattekort till oss årligen. Du behöver blanketter också för reseräkningar och ersättning om inkomstbortfall.

En del av blanketter är e-blanketter. Du måste identifiera dig med bankkoder eller mobil-ID. Pdf-blanketter kräver att du har gratis Adobe Reader-läsare. Ladda ner den senaste version av Adobe Reader.

Anmäla dina personuppgifter med en basinformationsblankett. Om du inte kan fylla i e-blanketten, skriv ut pdf-blanketten och skick in den ifyllda blanketten per post till Egentliga Finlands förbund. Om du har reda anmält dina personuppgifter men vill skicka till exempel ditt skattekort eller sekretessbelagda uppgifter på ett datasäkert sätt, använda blanketten för andra personuppgifter. Skattekort måste levereras årligen, annars avdras källskatt 60 %.

Mötesarvoden och ersättning om inkomstbortfall

Förbundet betalar mötesarvoden för de förtroendevalda. Vi betalar lönen fyra gånger per år och lönespecifikationer levereras som e-löner (CGI). Du får ersättning om förtroendevalduppdrag orsakar inkomstbortfall för regelbunden arbetstid.

Läs mer om arvoden och ersättningar i förvaltningsstadga.

Förvaltningstadga § 146-147

Till förtroendevald betalas ersättning för inkomstbortfall för regelbunden arbetstid och på grund av kostnader som orsakats och som avses i 138 § (tillämpningsområde) för varje påbörjad timme, dock inte för mera än åtta timmar under ett kalenderdygn. Timersättningens maximibelopp beslutas av landskapsstyrelsen.

För att få ersättning för inkomstbortfall ska den förtroendevalda uppvisa ett intyg av arbetsgivaren för det. Av intyget ska framgå att det tid som har begagnats för att handha förtroendeuppdraget hade varit hans/hennes arbetstid och att för personen i fråga inte utbetalas lön för den tiden.

En förtroendevald som utför förvärvs- eller annat arbete utan att vara i anställningsförhållande eller i ett tjänste- eller annat offentligrättsligt tjänsteförhållande, ska skriftligen uppvisa en tillräcklig utredning över sitt inkomstbortfall.

Intyg eller utredning som avses ovan i 2 och 3 mom. krävs inte, om det belopp som ska ersättas är högst enligt den timersättning per timme som beslutas av landskapsstyrelsen för detta ändamål. En förtroendevald ska då ändå lämna en skriftlig försäkran om beloppet av sådana kostnader som orsakats på grund av inkomstbortfallet och förtroendeuppdraget.

För ett få ersättning för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget orsakas för att avlöna vikarie, ordna barnavård eller av annan motsvarande orsak, ska den förtroendevalda skriftligen uppvisa en tillräcklig utredning om sådana kostnader. För kostnadernas maximibelopp iakttas vad som ovan i 1 mom. har bestämts.

Anspråk på ersättning för inkomstbortfall och ersättning för kostnader ska framläggas inom sex månader till den person, som enligt gällande bestämmelser tillkommer att attestera räkningen.


Reseräkningar

Du får ersättning för reskostnader av förtroendevaldas resor och för andra resor för att handha förtroendeuppdraget. Ersättning kan innehålla dagtraktamente, måltidsersättning, ersättning för inkvartering, nattreseersättning och kursdagpenning i enlighet med det allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet.