Siirry sisältöön
Haku

Landskapsöversikten är en lagstadgad del av landskapsstrategin som visar den eftersträvade utvecklingen för landskapet på lång sikt. Den mission samt de visioner och värderingar som den innefattar anger vad syftet med samarbetet är, vad vi strävar efter och hur vi arbetar tillsammans. Översikten innehåller också en vision om landskapets regionstruktur som i sin tur beskriver hur aktörerna etablerar sig i regionen och hur funktioner i framtiden syns i miljön i enlighet med strategin. Med visionen för regionstrukturen ställer man upp mål för landskapets region- och samhällsutveckling så att åtgärderna i enlighet med målen i landskapsstrategin är så förmånliga och användbara som möjligt för regionerna.

Den mission som fastställs i Egentliga Finlands landskapsöversikt 2040+, det vill säga grunden för och syftet med existensen är byggandet av hållbara partnerskap i Egentliga Finland. I Egentliga Finland bygger samarbetet på gemensamt och kontinuerligt lärande och gemensamt överenskomna verksamhetsmodeller, som bidrar till att skapa en framtid där visionerna förverkligas. Ett hållbart partnerskap är ett långsiktigt arbete som inte begränsas av de tidtabeller eller teman som projekten eller de på annat sätt fastställda satsningarna medför.

Genom ett hållbart partnerskap eftersträvar vi ett Egentliga Finland som år 2040 är en välmående, tillväxtinriktad och kunskapsbaserad producent av rena lösningar. Dessa visioner för samarbetet kompletteras av visionen om en regionstruktur som är en balanserad kombination av modern stadskultur, en traditionell landsbygds- och bymiljö, en unik skärgård och en vårdad naturmiljö.