Siirry sisältöön
Haku

Genomförandet av Egentliga Finlands landskapsstrategi uppföljs på många olika sätt. Uppföljningen ger information om förverkligande av åtgärder och deras resultat, men även om hur aktörerna i Egentliga Finland engagerar sig i de gemensamma målen i strategin.

Årsrapporter om landskapsprogram och partnerskapsarbete

Partnerskapsteamet vid Egentliga Finlands förbund utarbetar varje år en rapport om framsteg inom landskapsprogrammet. I rapporten betraktas framåtskridandet av åtgärder och de viktigaste resultaten av verksamheten inom partnerskapsnätverk. Årsrapporterna delges landskapsstyrelsen.

Årsrapporten publiceras i Egentliga Finlands partnerskapsforum och därtill meddelas intressentgrupperna om rapporten. Rapportens syfte är att påminna om arbetet inom nätverk och dela ut information mellan olika nätverk. Uppföljningen har en stor motiverande betydelse för intressentgrupper och för dem som arbetar med landskapsstrategin.

Partnerskapsbarometer

Partnerskapsbarometern är det viktigaste verktyget för uppföljning av Egentliga Finlands landskapsstrategi och genomförande av dess mål. Barometern genomförs som en webbenkät för centrala aktörer i landskapet och enkäten utarbetas i enlighet med strategins värden och mål. Den mäter också hur verksamheten inom Egentliga Finlands parnerskapsforum har lyckats.

Med hjälp av partnerskapsbarometern betraktas både den allmänna utvecklingen i landskapet och genomförandet av landskapsstrategins åtgärder. I frågorna bedömas separat den nuvarande situationen och den förväntade utvecklingen i landskapet.

Kontakta oss

Salla-Maria Lauttamäki

utvecklingschef

+358 40 520 0761

Antti Vasanen

chef för informationstjänster

+358 50 410 2294