Siirry sisältöön
Haku

Kumppanuusbarometri 2021: tuki kumppanuusajattelulle vahvaa

Vuonna 2021 jo kahdeksannen kerran toteutettu kumppanuusbarometri antaa selkeän tuen maakunnan kehittämiselle kumppanuuden kautta. Neljä vastaajaa viidestä oli samaa mieltä maakuntastrategian yhteistyötä korostavan vision kanssa. Vaikka tuki kumppanuusajattelulle on kuitenkin hiipunut hieman aiemmista vuosista, pidettiin kumppanuusfoorumia kuitenkin laajasti toimivana tapana kehittää maakuntaa.

Vuonna 2021 jo kahdeksannen kerran toteutettu kumppanuusbarometri antaa selkeän tuen Varsinais-Suomen maakuntastrategian yhteistyötä ja kumppanuutta korostavien tavoitteiden kanssa. Yhteensä 80 % kumppanuusbarometri-kyselyyn vastanneista oli samaa mieltä väittämän ”Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella” kanssa.

Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä -väittämän kanssa samaa mieltä olevien osuudet ovat: vuonna 2018 89%, vuonna 2019 89%, vuonna 2020 88% ja vuonna 2021 80%.

Vaikka tuki kumppanuusajattelulle on korkea, se on kuitenkin hiipunut hieman aiemmista vuosista. Syynä tähän voi olla, että yhteistyön ja kumppanuuden ei ole nähty tuottavan riittävästi konkreettisia tuloksia maakunnan kehittämisessä. Toisaalta koronapandemian aikana kaikenlainen kasvokkain tapahtuva verkostoituminen on ollut erittäin vähäistä, mikä on myös voinut vaikuttaa tuloksiin. Molemmat näistä näkökannoista saavat tukea kyselyn avovastauksista.

”Moni näistä väittämistä toteutuu tavoiteasetannassa, mutta toiminnan tasolla ne vielä ovat osin untuvikkoasteella. Kehitys on kuitenkin oikeansuuntaista ja toivottavaa.”

”Kyselyyn on koronasta johtuen vaikeaa vastata. Kaikkinainen yhteistyö on ollut aiempaa vähemmällä huomiolla niin itsestä johtuen kuin tarjonnastakin.”

Varsinais-Suomen maakuntastrategia rakentui ohjelmakaudella 2018–2021 neljästä kärkiteemasta: vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus ja resurssiviisaus, joiden kautta hahmottuvat maakunnan kehittämisen painopisteet. Kumppanuusbarometrissa jokaisen kärkiteeman kehitystä arvioidaan väittämien avulla, jotka kuvaavat maakunnan kehityksen tavoitetilaa kyseisen teeman osalta.

Vastaajat olivat keskimäärin eniten samaa mieltä vastuullisuus-teeman väittämien kanssa. Erityisesti tekeminen ja yrittäminen nähtiin maakunnassa tärkeinä toimintatapoina ja maakunnan kehittämisen katsottiin perustuvan kokonaisvaltaiseen tilannearvioon. Lisäksi vastauksissa korostuu maakunnan kansainvälisyys ja helposti lähestyttävyys sekä avoimen tiedon helppo hyödynnettävyys. Eniten kehitettävää nähtiin Pohjoiseen kasvuvyöhykkeeseen ja maakunnan hiilineutraalisuuteen liittyvissä väittämissä.

Maakuntastrategian kärkiteemojen tavoitteista parhaiten toteutuvat seuraavat teemat: 1. tekeminen ja ja yrittäminen ovat maakunnassa arvostettuja ja sisäistettyjä toimintatapoja ja 2. Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella. Huonoiten toteutuu 1. Pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä on luotu kansainvälisiä toimijoita houkutteleva vireä ja älykäs vyöhyke ja 2. Varsinais-Suomi on toimintatavoiltaan kokonaisvaltaisesti resurssiviisas ja hiilineutraali maakunta.

Maakuntastrategian päätoimenpide on Kumppanuusfoorumi, jonka pohjana on avoin tieto ja toimijoiden välinen kanssakäyminen. Vastaajista suurin osa piti kumppanuusfoorumin ideaa oikeansuuntaisena, sillä lähes neljä vastaajaa viidestä piti kumppanuusfoorumia toimivana tapana kehittää maakuntaa. Selvä enemmistö vastaajista katsoi myös, että Varsinais-Suomessa on tarjolla runsaasti tietoa EU-hankerahoituksesta ja että kumppanuustapaamiset ovat synnyttäneet uusia yhteistyöverkostoja. lähes 60 % vastaajista piti Lounaistietoa varsinaissuomalaisten toimijoiden jokapäiväisenä työkaluna.

Kumppanuusfoorumin tavoitteista toteutuu parhaiten 1. Kumppanuusfoorumi on toimiva tapa kehittää maakuntaa ja 2. Alueella on runsaasti hyödyllistä tietoa EU-hankerahoituksesta. Huonoiten toteutuu 1. Kumppanuusfoorumin verkkosivu on lisännyt tietoa maakunnallisista verkostoista ja yhteistyömahdollisuuksista ja 2. Lounaistiedosta on muodostumassa varsinaissuomalaisten toimijoiden jokapäiväinen työkalu.

Kumppanuusbarometri on kerran vuodessa toteutettava verkkokysely, jonka avulla seurataan maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista. Kumppanuusbarometri toteutettiin marraskuussa 2021, ja siihen vastasi 161 henkilöä, jotka ovat jollain tavalla olleet mukana kumppanuusfoorumin toiminnassa. Useimmat kyselyyn vastanneet edustivat kuntasektoria, järjestöjä tai oppilaitoksia.

Kuva: Pexels.com

Lisätietoja

Antti Vasanen

Antti Vasanen

tietopalvelupäällikkö

+358 50 410 2294