Siirry sisältöön
Haku

We Make Transition! vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin innovaatioyhteistyötä ja vauhdittaa Euroopan vihreää siirtymää paikallis- ja aluetasolla.  

We Make Transition -hankkeen logo: hankkeen nimi, Interreg-ohjelmalogo ja EU-lippu

We Make Transition! -hankkeessa (v. 2023-2025) tunnistetaan vihreää siirtymää tukevia tulevaisuuden kehityspolkuja, rakennetaan kestävyysvisiota ja kokeillaan yhteisöaloitteita niin Itämeren alueen yhteistyössä kuin paikallisestikin. Toimien tavoitteena on tukea erityisesti kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin aktiivista yhteistyötä, ja tätä tarkoitusta varten hankkeessa tuotetaankin toimijoille menetelmiä, osaamista ja paikkoja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Varsinais-Suomessa tätä tarkoitusta varten järjestetään useita tilaisuuksia vuonna 2024 hankkeen pilottikunnissa, Uudessakaupungissa ja Kemiönsaarella. 

Lue lisää hankkeen käynnistymisestä ja projektipartnereista uutisestamme 19.12.2022.

Lisätietoja: Salla-Maria Lauttamäki, salla-maria.lauttamaki@varsinais-suomi.fi

Varsinaista kulttuuria -hankkeen tavoitteena on tukea kuntien kulttuuripalvelujen tuottamista koko Varsinais-Suomen alueella. Kohderyhmänä ovat maakunnan kuntien kulttuurin viranhaltijat ja työntekijät sekä alueen kulttuurialan verkostot, taiteen ammattilaiset ja kuntiin kulttuuripalveluita tuottavat toimijat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kehittämistehtävän toteuttajat ovat Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun.

Lue lisää täältä

Lisätietoja: Iina Wahlström, iina.wahlstrom@varsinais-suomi.fi

CANEMURE-hankkeen tehtävänä on toteuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja ilmastosuunnitelman tavoitteita aluetasolla vuosina 2018–2024. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimassa hankkeessa on mukana yhteensä 22 osapuolta: seitsemän maakuntaa ja lisäksi kaupunkien ja yritysten hankkeita. Varsinais-Suomessa hankkeen aluekoordinaattorina toimii ELY-keskus, joka ostaa suorahankintana käytännön toimia Varsinais-Suomen liitolta / Valonialta.

Maakuntien/alueiden tehtävänä on vahvistaa ilmastomuutoksen hillintätyön jatkuvuutta ja verkostoyhteistyötä sekä levittää hyviä käytäntöjä. Työkaluja ja tutkimustietoa toimijoiden käytännön työn tueksi tuottaa SYKEn kokoama koordinaatioryhmä. Jatkuvuuden turvaamiseksi tavoitteena on myös synnyttää uusia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia hankkeita ja prosesseja. Hankkeen kotisivut osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi tarjoavat kaikille tietoa ilmastonmuutoksen hillintää koskevista tavoitteista ja erityisesti käytännön keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja: Riikka Leskinen, etunimi.sukunimi@valonia.fi.

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa viedään eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Lisäksi edistetään kansallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

Osana hanketta toteutetaan konkreettisia demonstraatioita, joita Varsinais-Suomen alueella ovat mm. tilakoon biokaasutuotannon edistäminen (Turun amk), ruokahävikin vähentäminen Arkean ravintoloissa sekä Turun kaupungin Saramäen maa-ainespuiston kehittäminen.

Hankkeessa laaditaan alueelliset toimintalinjaukset jätehuoltosuunnitelmien toteutukseen ja seurantaan yhteistyössä jätehuollon kunnallisten toimijoiden, valvontaa suorittavien viranomaisten ja yritysten kanssa.

Hankkeessa tuodaan myös esille jätehuollon edistämismahdollisuuksia ja tavoitteita sekä osoitetaan jätehuollon tutkimuksellisia tarpeita alueen korkeakouluille ja yrityksille. Yhteistyötä tehdään myös perustettavan valtakunnallisen resurssitehokkuuskeskuksen kanssa.

Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toimivat hankkeen alueellisena (Varsinais-Suomi ja Satakunta) koordinaattorina. Hankkeen kansallinen koordinaattori on Suomen ympäristökeskus ja rahoituksen hanke saa Euroopan Unionin Life IP -rahoitusohjelmasta.

Lue hankkeen alueellisesta toiminnasta Valonian Circwaste-hankesivulta.

Lue lisää Circwaste-hankekokonaisuudesta valtakunnalliselta sivustolta.

Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivusto esittelee monipuolisesti alueellisia esimerkkejä.

Lisätietoja: Riikka Leskinen, riikka.leskinen@valonia.fi ja Eeva Salmi, eeva.salmi@varsinais-suomi.fi.

Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa (Digi-SAAPAS) -hankkeessa hyödynnetään aiemmassa Virkistä Dataa! -hankkeessa toteutettua virkistys- ja luontomatkailutiedon ylläpitotyökalu Virmaa ja sen avulla kerättyjä virkistyskohdetietoja. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Virma-työkalulla kerätyn aineiston tehokas käyttöönotto kunnissa, yrityksissä ja tiedon loppukäyttäjillä. Hankkeen tavoitteena on ratkaista koko virkistykseen liittyvän tiedon kulku lähtötietojen syöttämisestä kuluttajakokemukseen.

Hankkeessa on kehitetty reitti- ja kohdetietoa kokoava karttapalvelu Virma Kartta, joka julkaistiin maaliskuussa 2021. Palvelun suunnittelussa on panostettu erityisesti mobiilikäyttöliittymään, jotta palvelua voi käyttää retkien suunnittelun lisäksi myös maastossa liikkuessa. Virma Kartan ja tietojen ylläpitotyökalun ansiosta varsinaissuomalaisilla kunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön digitaalista virkistyskohdetietoa käsittelevä kokonaisratkaisu virkistyskohteiden tietojen syötöstä palvelun hyödyntämiseen markkinointitarkoituksessa.

Hankkeen muina tavoitteina on saada varsinaissuomalaiset kunnat aktiivisemmin hyödyntämään Virma-työkalulla kerättyä tietoaineistoa ja rikastamaan sen tietosisältöä. Hankkeen aikana syvennetään kuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden osaamista virkistystiedon digitaalisen saavutettavuuden parantamisessa. Lisäksi esimerkkikunnille laaditaan kattava tietopaketti kunnan virkistyskohteista ja -palveluista. Tämä toteutetaan niin, että tietopaketti voidaan helposti kopioida myös muiden kuntien käyttöön.

Hankkeen päätoteuttaja on Varsinais-Suomen liitto ja lisäksi mukana ovat ProAgria Länsi-Suomi ry sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos.

Lisätietoja: Maiju Kähärä, maiju.kahara@lounaistieto.fi.

Valonian ja Lounaistiedon hankkeet

Varsinais-Suomen kuntien yhteisellä kestävän kehityksen asiantuntijalla Valonialla on laajaa hanketoimintaa.

Lounais-Suomen aluetietopalvelu Lounaistiedon sivuilta voit lukea lisää mm. digitaaliseen saavutettavuuteen liittyvistä hankkeista.