Siirry sisältöön
Haku

Logot: RESIST-hanke ja EU-lippu, Turun yliopisto, Turku AMK, Luke, Turun kaupunki, Valonia, Varsinais-Suomen liitto

RESIST-hankkeessa edistetään alueellista sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin erityisesti kehittämällä luontopohjaisia ratkaisuja ja edistämällä niiden käyttöönottoa vesienhallinnassa niin taajama- kuin maaseutualueillakin.

Hanke tiivistää alueellisten toimijoiden yhteistyötä valumavesien hallinnassa, kun tutkimus ja käytännön toimijat suunnittelevat toimenpiteitä yhdessä. Varsinais-Suomi on mukana edistämässä luontopohjaisten vesienhallintamenetelmien, kuten kosteikkojen ja soiden palauttamista sekä hulevesialtaiden lisäämistä hulevesien viivyttämiseksi ja laadun parantamiseksi.

Ratkaisuja testataan laajoilla pilottialueilla Rauvolanlahteen laskevien ojien alueella Katariinanlaaksossa sekä Orikedon yritysalueella Turussa. Erityisesti kipsihankkeestaan tunnetun Savijoen valuma-alueella Liedossa taas tarkastellaan maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan mahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan neuvontamateriaalia hulevesien- ja valumavesien luonnonmukaiseen hallintaan sekä suunnitellaan konkreettisia vesienhallinnan toimenpiteitä hankkeen pilottialueille. RESIST jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä vesienhallinnasta sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta koko maakunnan alueella ja ohjaa toimijoita tunnistamaan omat vaikuttamismahdollisuutensa – niin maaseutumaisilla kuin kaupunkialueilla.

Varsinais-Suomen osahankkeessa kumppaneina ovat Valonia/Varsinais-Suomen liitto, Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Luonnonvarakeskus. Varsinais-Suomen kansainvälisiä kumppaneita ovat Ranskan Normandia sekä Kreikan Itä-Makedonia ja Traakia. Koko RESIST-hanke on 13 Euroopan maan ja 56 kumppanin yhteishanke. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023–31.12.2027

Hankkeen suomenkielinen kotisivu (Valonia.fi)

Kansainvälinen hankesivu: Resist project –Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology

Logot: RESIST-hanke ja EU-lippu, Turun yliopisto, Turku AMK, Luke, Turun kaupunki, Valonia, Varsinais-Suomen liitto

SCALE-UP -hankkeen päätavoitteena on kehittää datapohjaisia ja käyttäjäkeskeisiä strategioita älykkään, puhtaan ja osallistavan liikkuvuuden nopeuttamiseksi alueellisissa liikenteen solmupisteissä. Varsinais-Suomen liiton ja Valonian työn keskiössä on luoda organisaatiorakennemalli, joka mahdollistaa kestävän liikkumisen kehittämisen koko Varsinais-Suomessa. Tarkoituksena on erityisesti edistää alueellisen junaliikenteen kehittymistä maakunnassa.

Hankkeen avulla toteutetaan Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita kestävästä ja vähäpäästöisestä sekä kilpailukykyisestä ja vetovoimaisesta liikennejärjestelmästä, kun kehitetään maakunnan joukkoliikennettä ja siihen liittyviä palveluja. Neljän vuoden aikana toteutetaan mm. alueellisen SUMP:n itsearviointi, liikenneympäristökysely maakunnan asukkaille, palvelukokeiluja asemanseutujen kehittämiseksi etenkin Loimaan ja Uudenkaupungin asemilla sekä toteutetaan viestintäkampanja. Lisäksi laaditaan tarkentavia selvityksiä maakunnan raideliikenteeseen liittyen.

Hankkeen päävetäjänä toimii Antwerpenin kaupunki ja kahtena muuna pääpartnerina ovat Madrid ja Turku. Turun kokonaisuuden osatoteuttajina ovat Varsinais-Suomen liitto, Turun ammattikorkeakoulu ja Vinka Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021–31.5.2025

Hankkeen suomenkielinen kotisivu (Valonia.fi)

Kansainvälinen hankesivu

Lisätiedot

We Make Transition! vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin innovaatioyhteistyötä ja vauhdittaa Euroopan vihreää siirtymää paikallis- ja aluetasolla.  

We Make Transition! -hankkeessa (v. 2023-2025) tunnistetaan vihreää siirtymää tukevia tulevaisuuden kehityspolkuja, rakennetaan kestävyysvisiota ja kokeillaan yhteisöaloitteita niin Itämeren alueen yhteistyössä kuin paikallisestikin. Toimien tavoitteena on tukea erityisesti kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin aktiivista yhteistyötä, ja tätä tarkoitusta varten hankkeessa tuotetaankin toimijoille menetelmiä, osaamista ja paikkoja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Varsinais-Suomessa tätä tarkoitusta varten järjestetään useita tilaisuuksia niin kutsutun murrosareenamenetelmän (Transition Arena) pilotoimiseksi vuonna 2024 hankkeen pilottikunnissa, Uudessakaupungissa ja Kemiönsaarella. 

Hanketta yhteisrahoittaa EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,3 miljoonaa euroa, josta EU:n yhteisrahoitusta on 2,5 miljoonaa euroa.

Hanke järjestää keväällä 2023 avoimia webinaareja: 9.5. klo 13-15.50 perehdymme murrosareenaan osallistavana kestävyyssiirtymän tukemisen välineenä (ilmoittaudu täällä). 25.5. klo 12-14.30 opimme siitä, miten vaihtoehtoisia talousmalleja voi hyödyntää paikallisen hyvinvoinnin tukemiseksi (ilmoittaudu täällä).

Lue lisää hankkeen kick off -tilaisuudesta uutisestamme 21.3.2023.

Lue lisää hankkeen käynnistymisestä ja projektipartnereista uutisestamme 19.12.2022.

Lue lisää hankkeen kansainväliseltä kotisivulta.

Lisätietoja: Henna Salminen, henna.salminen@varsinais-suomi.fi ja Salla-Maria Lauttamäki, salla-maria.lauttamaki@varsinais-suomi.fi

eMSP NBSR-hanke luo vuoropuhelua Itämeren ja Pohjanmeren merialuesuunnittelun asiantuntijoiden välille hyvien toimintamallien tunnistamiseksi ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Samalla hankkeessa kehitetään Community of Practice -foorumia, jossa keskeisiä teemoja, kuten kestävää sinistä taloutta ja ekosysteemipohjaista lähestymistapaa käsitellään yhdessä oppien. Ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ja EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet kulkevat hankkeen keskiössä jokaisella osa-alueella. 

Merialuesuunnittelussa tehdään kansainvälistä yhteistyötä useissa EU-hankkeissa. Hankkeet tukevat tiedonvaihtoa asiantuntijoiden välillä ja hyvien yhteisten käytäntöjen muodostumista. Tunnistetut hyvät käytännöt ja toimintamallit viedään soveltaen osaksi Suomen merialuesuunnitteluprosessia. 

Lue lisää hankkeen englanninkieliseltä kotisivulta.

Lisätietoja: Laura Pietilä, laura.pietila@varsinais-suomi.fi ja Mari Pohja-Mykrä, mari.pohja-mykra@varsinais-suomi.fi.

Maan ja rannikon monimutkainen vuorovaikutus sekä viranomaisten päällekkäiset toimivaltuudet vaativat monitasoista johtamista erilaisten tarpeiden yhteensovittamiseksi, jotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet saavutetaan. Baltic Sea2Land hankkeessa tuotetaan työkalu päättäjille ja sidosryhmille, jonka tarkoituksena on helpottaa päätöksentekoa rannikkoalueiden kestävän käytön suhteen. 

Merialuesuunnittelussa tehdään kansainvälistä yhteistyötä useissa EU-hankkeissa. Hankkeet tukevat tiedonvaihtoa asiantuntijoiden välillä ja hyvien yhteisten käytäntöjen muodostumista. Tunnistetut hyvät käytännöt ja toimintamallit viedään soveltaen osaksi Suomen merialuesuunnitteluprosessia.

Lue lisää hankkeen englanninkieliseltä kotisivulta.

Lisätietoja: Roosa Mikkola, roosa.mikkola@varsinais-suomi.fi ja Mari Pohja-Mykrä, mari.pohja-mykra@varsinais-suomi.fi.

MSP-GREEN yhdistää ensimmäisenä hankkeena kaikki EU:n merialueet tarkastelemaan miten partnerimaiden merialuesuunnitelmissa toteutuu EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet. Hanke tunnistaa parhaita käytäntöjä, edistää uusia toimenpiteitä ja luo suosituksia tavoitteiden entistä määrätietoisemmalle edistämiselle tulevaisuudessa. 

Merialuesuunnittelussa tehdään kansainvälistä yhteistyötä useissa EU-hankkeissa. Hankkeet tukevat tiedonvaihtoa asiantuntijoiden välillä ja hyvien yhteisten käytäntöjen muodostumista. Tunnistetut hyvät käytännöt ja toimintamallit viedään soveltaen osaksi Suomen merialuesuunnitteluprosessia

Lue lisää hankkeen englanninkieliseltä kotisivulta.

Lisätietoja: Vesa Arki, vesa.arki@varsinais-suomi.fi ja Mari Pohja-Mykrä, mari.pohja-mykra@varsinais-suomi.fi.

Varsinaista kulttuuria -hankkeen tavoitteena on tukea kuntien kulttuuripalvelujen tuottamista koko Varsinais-Suomen alueella. Kohderyhmänä ovat maakunnan kuntien kulttuurin viranhaltijat ja työntekijät sekä alueen kulttuurialan verkostot, taiteen ammattilaiset ja kuntiin kulttuuripalveluita tuottavat toimijat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kehittämistehtävän toteuttajat ovat Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun.

Lue lisää täältä

Lisätietoja: Iina Wahlström, iina.wahlstrom@varsinais-suomi.fi

CANEMURE-hankkeen tehtävänä on toteuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja ilmastosuunnitelman tavoitteita aluetasolla vuosina 2018–2024. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimassa hankkeessa on mukana yhteensä 22 osapuolta: seitsemän maakuntaa ja lisäksi kaupunkien ja yritysten hankkeita. Varsinais-Suomessa hankkeen aluekoordinaattorina toimii ELY-keskus, joka ostaa suorahankintana käytännön toimia Varsinais-Suomen liitolta / Valonialta.

Maakuntien/alueiden tehtävänä on vahvistaa ilmastomuutoksen hillintätyön jatkuvuutta ja verkostoyhteistyötä sekä levittää hyviä käytäntöjä. Työkaluja ja tutkimustietoa toimijoiden käytännön työn tueksi tuottaa SYKEn kokoama koordinaatioryhmä. Jatkuvuuden turvaamiseksi tavoitteena on myös synnyttää uusia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia hankkeita ja prosesseja. Hankkeen kotisivut osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi tarjoavat kaikille tietoa ilmastonmuutoksen hillintää koskevista tavoitteista ja erityisesti käytännön keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja: Riikka Leskinen, etunimi.sukunimi@valonia.fi.

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa viedään eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Lisäksi edistetään kansallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

Osana hanketta toteutetaan konkreettisia demonstraatioita, joita Varsinais-Suomen alueella ovat mm. tilakoon biokaasutuotannon edistäminen (Turun amk), ruokahävikin vähentäminen Arkean ravintoloissa sekä Turun kaupungin Saramäen maa-ainespuiston kehittäminen.

Hankkeessa laaditaan alueelliset toimintalinjaukset jätehuoltosuunnitelmien toteutukseen ja seurantaan yhteistyössä jätehuollon kunnallisten toimijoiden, valvontaa suorittavien viranomaisten ja yritysten kanssa.

Hankkeessa tuodaan myös esille jätehuollon edistämismahdollisuuksia ja tavoitteita sekä osoitetaan jätehuollon tutkimuksellisia tarpeita alueen korkeakouluille ja yrityksille. Yhteistyötä tehdään myös perustettavan valtakunnallisen resurssitehokkuuskeskuksen kanssa.

Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toimivat hankkeen alueellisena (Varsinais-Suomi ja Satakunta) koordinaattorina. Hankkeen kansallinen koordinaattori on Suomen ympäristökeskus ja rahoituksen hanke saa Euroopan Unionin Life IP -rahoitusohjelmasta.

Lue hankkeen alueellisesta toiminnasta Valonian Circwaste-hankesivulta.

Lue lisää Circwaste-hankekokonaisuudesta valtakunnalliselta sivustolta.

Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivusto esittelee monipuolisesti alueellisia esimerkkejä.

Lisätietoja: Riikka Leskinen, riikka.leskinen@valonia.fi ja Eeva Salmi, eeva.salmi@varsinais-suomi.fi.

Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa (Digi-SAAPAS) -hankkeessa hyödynnettiin aiemmassa Virkistä Dataa! -hankkeessa toteutettua virkistys- ja luontomatkailutiedon ylläpitotyökalu Virmaa ja sen avulla kerättyjä virkistyskohdetietoja.

Hankkeessa on kehitetty reitti- ja kohdetietoa kokoava karttapalvelu Virma Kartta, joka julkaistiin maaliskuussa 2021. Palvelun suunnittelussa on panostettu erityisesti mobiilikäyttöliittymään, jotta palvelua voi käyttää retkien suunnittelun lisäksi myös maastossa liikkuessa. Virma Kartan ja tietojen ylläpitotyökalun ansiosta varsinaissuomalaisilla kunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön digitaalista virkistyskohdetietoa käsittelevä kokonaisratkaisu virkistyskohteiden tietojen syötöstä palvelun hyödyntämiseen markkinointitarkoituksessa.

Hankkeen yhtenä lopputuloksena julkaistiin kunnille virkistyskohteiden ja reittien kehittämisen suositus. Materiaali on tehty kuntien ylläpitämien ja omistamien sekä muiden kunnan alueella olevien retkeily- ja ulkoilureittien ja –kohteiden kehittämisen tueksi. Sisältö koostuu suosituksista ja ohjeista virkistyskäytön ja luontomatkailun laajempaan kehittämiseen ja yhteistyön edistämiseen kunnassa. Tutustu materiaaliin!

Hankkeen päätoteuttaja oli Varsinais-Suomen liitto (mukaan lukien Lounaistieto ja Valonia) ja lisäksi mukana ovat ProAgria Länsi-Suomi ry sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos.

Lisätietoja: Maiju Kähärä, maiju.kahara@lounaistieto.fi.

Varsinais-Suomen kuntien yhteisellä kestävän kehityksen asiantuntijalla Valonialla on laajaa hanketoimintaa.

Lounais-Suomen aluetietopalvelu Lounaistiedon sivuilta voit lukea lisää mm. digitaaliseen saavutettavuuteen liittyvistä hankkeista.