Siirry sisältöön
Haku

CANEMURE-hankkeen tehtävänä on toteuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja ilmastosuunnitelman tavoitteita aluetasolla vuosina 2018–2024. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimassa hankkeessa on mukana yhteensä 22 osapuolta: seitsemän maakuntaa ja lisäksi kaupunkien ja yritysten hankkeita. Varsinais-Suomessa hankkeen aluekoordinaattorina toimii ELY-keskus, joka ostaa suorahankintana käytännön toimia Varsinais-Suomen liitolta / Valonialta.

Maakuntien/alueiden tehtävänä on vahvistaa ilmastomuutoksen hillintätyön jatkuvuutta ja verkostoyhteistyötä sekä levittää hyviä käytäntöjä. Työkaluja ja tutkimustietoa toimijoiden käytännön työn tueksi tuottaa SYKEn kokoama koordinaatioryhmä. Jatkuvuuden turvaamiseksi tavoitteena on myös synnyttää uusia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia hankkeita ja prosesseja. Hankkeen kotisivut osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi tarjoavat kaikille tietoa ilmastonmuutoksen hillintää koskevista tavoitteista ja erityisesti käytännön keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja: Riikka Leskinen, etunimi.sukunimi@valonia.fi.

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa viedään eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Lisäksi edistetään kansallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

Osana hanketta toteutetaan konkreettisia demonstraatioita, joita Varsinais-Suomen alueella ovat mm. tilakoon biokaasutuotannon edistäminen (Turun amk), ruokahävikin vähentäminen Arkean ravintoloissa sekä Turun kaupungin Saramäen maa-ainespuiston kehittäminen.

Hankkeessa laaditaan alueelliset toimintalinjaukset jätehuoltosuunnitelmien toteutukseen ja seurantaan yhteistyössä jätehuollon kunnallisten toimijoiden, valvontaa suorittavien viranomaisten ja yritysten kanssa.

Hankkeessa tuodaan myös esille jätehuollon edistämismahdollisuuksia ja tavoitteita sekä osoitetaan jätehuollon tutkimuksellisia tarpeita alueen korkeakouluille ja yrityksille. Yhteistyötä tehdään myös perustettavan valtakunnallisen resurssitehokkuuskeskuksen kanssa.

Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toimivat hankkeen alueellisena (Varsinais-Suomi ja Satakunta) koordinaattorina. Hankkeen kansallinen koordinaattori on Suomen ympäristökeskus ja rahoituksen hanke saa Euroopan Unionin Life IP -rahoitusohjelmasta.

Lue lisää hankkeen sivuilta.

Lisätietoja: Aleksis Klap, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi.

Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa (Digi-SAAPAS) -hankkeessa hyödynnetään aiemmassa Virkistä Dataa! -hankkeessa toteutettua virkistys- ja luontomatkailutiedon ylläpitotyökalu Virmaa ja sen avulla kerättyjä virkistyskohdetietoja. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Virma-työkalulla kerätyn aineiston tehokas käyttöönotto kunnissa, yrityksissä ja tiedon loppukäyttäjillä. Hankkeen tavoitteena on ratkaista koko virkistykseen liittyvän tiedon kulku lähtötietojen syöttämisestä kuluttajakokemukseen.

Hankkeessa on kehitetty reitti- ja kohdetietoa kokoava karttapalvelu Virma Kartta, joka julkaistiin maaliskuussa 2021. Palvelun suunnittelussa on panostettu erityisesti mobiilikäyttöliittymään, jotta palvelua voi käyttää retkien suunnittelun lisäksi myös maastossa liikkuessa. Virma Kartan ja tietojen ylläpitotyökalun ansiosta varsinaissuomalaisilla kunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön digitaalista virkistyskohdetietoa käsittelevä kokonaisratkaisu virkistyskohteiden tietojen syötöstä palvelun hyödyntämiseen markkinointitarkoituksessa.

Hankkeen muina tavoitteina on saada varsinaissuomalaiset kunnat aktiivisemmin hyödyntämään Virma-työkalulla kerättyä tietoaineistoa ja rikastamaan sen tietosisältöä. Hankkeen aikana syvennetään kuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden osaamista virkistystiedon digitaalisen saavutettavuuden parantamisessa. Lisäksi esimerkkikunnille laaditaan kattava tietopaketti kunnan virkistyskohteista ja -palveluista. Tämä toteutetaan niin, että tietopaketti voidaan helposti kopioida myös muiden kuntien käyttöön.

Hankkeen päätoteuttaja on Varsinais-Suomen liitto ja lisäksi mukana ovat ProAgria Länsi-Suomi ry sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos.

Lisätietoja: Maiju Kähärä, etunimi.sukunimi@lounaistieto.fi.

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke toimi Varsinais-Suomen alueella. Hankkeen ensimmäinen kausi oli 25.11.2019 –31.10.2020 ja hanke sai jatkoa ajalle 1.11.2020–31.10.2021. Hankkeen keskeinen tavoite oli digituen koordinaation jatkuvuuden ja pysyvyyden kehittäminen.

Ensimmäisen hankekauden aikana kartoitettiin Varsinais-Suomen alueen digituen tarve ja tarjonta. Tämä tarkoitti käytännössä toimijoiden lukumäärän, asiakaskohderyhmien ja tarjotun tuen määrän selvittämistä.

Ensimmäisen hankekauden aikana hanke rakensi Varsinais-Suomen alueelle joustavan ja toimivan alueellisen digituen verkoston, joka koostuu viidestä seutukunnallisesta verkostoryhmästä. Seutukunnallisia verkostoja ovat Loimaan seutu, Salon seutu, Turun seutu, Turunmaa ja Vakka-Suomi. Hankekauden aikana aloitettiin digitukea tarjoavien tahojen yhteistyön edistäminen ja seutukunnallisille verkostoille luotiin yhteisesti hyväksytyt toimintamallit.

Jatkohankekaudella seutukunnallisten verkostojen toimintaa vakiinnutetttiin ja edistettiin kehittämistoimenpiteillä, joilla pyritään varmistamaan seutukunnallisten verkostojen itsenäinen toiminta hankkeen päätyttyä. Nykyisellä hankekaudella panostettiin lisäksi viestimiseen digituen tarvitsijoille.

Digitukea kehitettiin valtakunnallisesti ja toiminta kattoi yhteensä 14 maakuntaa lokakuuhun 2021 saakka. Maakuntien tehtävänä oli ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, lisätä digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta. Digi- ja väestötietovirasto tuki verkostoja ja toimi digituen puolestapuhujana. Valtiovarainministeriö tuki kehittämistyötä valtionavustuksella.

Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen toteutuksesta vastasi Varsinais-Suomen liitto yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Varsinais-Suomella on hyvät edellytykset jatkaa digituen toimintaa ja kehittämistä myös hankekauden jälkeen, sillä Varsinais-Suomen seutukunnallinen malli on toimiva ja alueen digituen verkostot ovat aktiivisia. Turun osalta digituen kehittäminen tulee myös jatkossakin olemaan vahvassa roolissa, sillä Turun kaupungilla jatkaa vakituisessa työsuhteessa henkilö, jonka työnkuvan yhtenä osa-alueena on digitaalisten asiointipalvelujen käyttäjätuen kehittäminen Turun kaupungin palveluissa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Julia Innilä, julia.innila@turku.fi.

Valonian ja Lounaistiedon hankkeet

Varsinais-Suomen kuntien yhteisellä kestävän kehityksen asiantuntijalla Valonialla on laajaa hanketoimintaa. Hankkeista on tietoa Valonian verkkosivuilla.

Lounais-Suomen aluetietopalvelu Lounaistiedon käynnissä ja suunnitteilla olevista hankkeista voi lukea Lounaistiedon verkkosivuilta.