Siirry sisältöön
Haku
Linja-auto ja pyöräilija risteyksessä

Tietopankki esittelee maakunnan liikenteen ja liikkumisen kehittämistyötä

Tähän päivittyvään tietopankkiin on koottu eri organisaatioiden tuottamia materiaaleja ja sisältöjä liikenteen ja liikkumisen teemoissa. Tietopankki sisältää tietoa niin konkreettisista infrahankkeista, projekteista, toimintaa ohjaavista dokumenteista kuin esimerkiksi osallisuutta ja vuorovaikutusta edistävistä keinoista.

Huomioithan, että tietopankki on vielä kehitteillä ja sekä sisältöjä että suodatusvalikkoja rakennetaan aktiivisesti. Tämänkin jälkeen sitä täydennetään tarpeen mukaan ja päivitetään säännöllisesti. Mikäli haluat täydentää tietopankkia tai antaa siitä palautetta, otathan yhteyttä!

Strategiat ja ohjelmat | Materiaalit | Infra- ja kehittämishankkeet

Tietopankin sisällöt saavutettavassa muodossa (Excel)


Strategiat ja ohjelmat

Tähän osioon on koottu erilaisia toimintaa ohjaavia dokumentteja, jotka luovat suuntaviivoja liikenteen kehittämiselle Varsinais-Suomessa. Voit suodattaa sisältöjä materiaalin julkaisijoiden, kohdealueiden ja liikennemuotojen mukaan.

Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma toimii ohjenuorana siihen, miten liikkumisen ohjauksen asioita edistetään seudulla sekä apuna toimenpiteiden rahoituksen hakemiselle myös muista lähteistä.
Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma
MAL-sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnitteluyhteistyön jatkuvuutta, kumppanuutta seudun kuntien ja valtion välillä sekä osapuolten yhteistä sitoutumista seudun kehittämistä koskeviin tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.
Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2020–2031 (PDF)
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä. Se on laadittu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 15 b §:n mukaisesti.
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032
Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on määritelty maakunnan, sen elinkeinoelämän ja asukkaiden tulevaisuuden kannalta keskeiset kehittämistarpeet, joiden toteutumista edistetään jatkossa valtion, kuntien ja sidosryhmien yhteistyönä.
Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma (PDF)
Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä edistetään jatkuvalla liikennejärjestelmätyöllä sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksella (MAL-sopimus). Suunnitelma toimii samalla kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmana.
Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (PDF)
Ilmastotiekartta kokoaa yhteen keskeisimmät toimenpiteet, joilla maakunta vastaa kansalliseen Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen ja nostaa keskiöön erityisesti ne asiat, joihin maakunnassa voidaan vaikuttaa.
Varsinais-Suomen ilmastotiekartta (PDF)
Etelä-Suomen liikennestrategia pyrkii vastaamaan perinteisten liikenteen ja logistiikan tarpeiden lisäksi myös hiilineutraaliustavoitteeseen liikenteen osalta. Strategia on laadittu neljän maakunnan yhteisenä virkatyönä.
Etelä-Suomen liikennestrategia (PDF)
Suunnitelmassa on määritelty nykyinen ja tavoitteellinen pyöräilyn pääverkko ja sen osana pikapyöräteinä sekä viihtyisinä reitteinä kehitettävät yhteydet, asetettu pääverkolle laatutasotavoitteet sekä laadittu pääverkon kehittämisohjelma vuonna 2013.
Turun kaupunkiseudun pyöräilyn pääverkon ja laatukäytävien kehittämissuunnitelma (PDF)

Materiaalipankin alkuun

Materiaalit

Tähän osioon on koottu liikkumiseen liittyviä julkaisuja, selvityksiä ja materiaaleja esimerkiksi kehittämisen tueksi. Sisältöjä voi suodattaa kohderyhmän, liikennemuodon, kohdealueen ja materiaalityypin perusteella.

Ajankohtaisia pyöräilykuulumisia, erilaisia toimijoita ja mielenkiintoisia tilastonostoja kokoava Pyöräilykatsaus koottiin ensimmäistä kertaa Turun seudulla vuonna 2019. Katsauksessa ovat mukana Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku.
Turun kaupunkiseudun pyöräilykatsaus 2019
Osallistavan kaupunkisuunnittelun käsikirja kokoaa yhteen HEAT – Participatory Urban Planning for Healthier Urban Communities -hankkeen kokemuksia ja oppeja.
Osallistavan kaupunkisuunnittelun käsikirja
Valonian koostama työkalu, jonka avulla erilaisia liikkumisen ratkaisuja voi etsiä kohderyhmittäin, teemoittain tai esimerkiksi kulkutavan mukaan.
Kestävän liikkumisen ratkaisupaletti
Liikenneympäristökyselyn avulla selvitetään asukkaiden asenteita ja kulkutottumuksia sekä voidaan arvioida liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painoarvoa sekä vaikutuksia.
Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökyselyt 2017 & 2019
Ramboll Finlandilta tilattiin urun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitysprosessin tueksi syksyllä 2020 skenaarioita siitä, miltä liikenneverkko voisi näyttää vuosina 2030 ja 2050 erilaisia liikennemuotoja käytettäessä.
Turun kaupunkiseudun liikennemallitarkastelu 2030
Vuonna 2018 julkaistun selvityksen tavoitteena oli löytää seudulle toteuttamiskelpoinen liityntäpysäköinnin kehittämiskonsepti sekä tunnistaa seudullisesti merkittävät ja kehittämiskelpoiset liityntäpysäköintipaikat niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.
Turun seudun liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma (PDF)
Vuonna 2017 julkaistussa selvityksessä tarkastellaan vuorovaikutteisen ja osallistavan suunnittelun menetelmiä liikennejärjestelmä- ja liikennesuunnittelussa. Selvitykseen on koottu paljon käytettyjä sekä uudenlaisia osallistavia ja vuorovaikutteisia menetelmiä.
Vuorovaikutteiset ja osallistavat menetelmät liikennesuunnittelussa (PDF)
Suunnitelman tavoitteena on selvittää Varsinais-Suomen maakuntakaavan mukaisten lähijunaliikenteen asemapaikkojen toteuttaminen esisuunnitelman tasolla. Selvitys on osa Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toteuttamista.
Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen asemapaikkojen kehittämissuunnitelma (PDF)
Muokattava ja täydennettävä suunnittelupohja sekä sitä tukevan ohjekirja kunnille kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistyön käynnistämisen tueksi.
Suunnittelupohja kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmalle
Turun seudun pyöräilykatsaus kokoaa toista kertaa yhteen ajankohtaista tietoa pyöräilystä, tilastotietoa, toimijoita sekä pyöräilyn eteen tehtävää työtä vuosilta 2018–2021. Mukana ovat kaikki kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyössä mukana olevat kunnat.
Turun seudun pyöräilykatsaus 2021
Liikenneympäristökyselyn avulla selvitetään asukkaiden asenteita ja kulkutottumuksia sekä voidaan arvioida liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painoarvoa sekä vaikutuksia. 
Varsinais-Suomen liikenneympäristökysely 2021
Turun seudun pyöräilybrändi kokoaa yhden ilmeen alle pyöräilijöille tarkoitetut palvelut. Edustatpa sitten kuntaa, kaupunkia, yritystä tai taloyhtiötä, pyöräilybrändi on tarkoitettu juuri sinun käyttöösi. Yhtenäinen ilme ja viesti auttavat tekemään palveluja tunnetuksi ja pyöräilijöitä löytämään niiden luo.
Turun seudun pyöräilyn brändikirja
Työn tavoitteena on tarkentaa aiempien selvitysten tuloksia ja tuottaa uutta tietoa alueellisen junaliikenteen edistämiseksi tarkasteltaville alueille, luoda valtakunnallinen kokonaiskuva alueellisen junaliikenteen kehittämisen tilanteesta ja mahdollisuuksista sekä tarjota alueille työkaluja omaan kehitystyöhön ja päätöksentekoon.
Alueellisen junaliikenteen selvitys Osaprojekti 2 - Maankäyttö (PDF)
Työn tavoitteena on syventää aiemmissa selvityksissä kerättyä tietoa ja tuottaa uutta tietoa alueellisen junaliikenteen edistämiseksi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) mukaisesti.
Alueellinen junaliikenneselvitys - Infrastruktuuri, kapasiteetti ja kalusto (PDF)
Lähijakelupiste on pakettien ja muiden lähetysten välivarasto.  Kyse on joukkoistetusta jakelusta, jossa toimijat voivat olla joko kuljetusalan ammattilaisia tai yksityishenkilöitä. 
Lähijakelupiste – lähetysten monikäyttöinen välivarasto
Materiaalit on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä liikenteen ja kaupunkien kehittämisen sekä ikäystävällisten toimintatapojen edistämisen kanssa.
Menetelmiä ikäystävällisen kestävän liikkumisen suunnitteluun
Varsinais-Suomen seutukunnille on koottu toimenpidesuositukset tukemaan alueellista ja seutukuntakohtaista vähähiilisen liikkumisen työtä sekä tuomaan konkreettisia esimerkkejä toimenpiteiden suunnitteluun.
Ilmastoystävällisen liikkumisen seutukuntasuositukset
Materiaalipaketti kokoaa yhteen oppeja vähäpäästöisistä kulkuneuvoista, digitaalisista sovelluksista ja lähijakeluasemakonseptista sekä muista uusista ratkaisuista kestävämpään kaupunkilogistiikkaan.
Kaupunkilogistiikan vähäpäästöisiä ratkaisuja
Ohjeistus kunnille, yrityksille ja taloyhtiöille on julkaistu keväällä 2022
Ohjeistus laadukkaalle pyöräpysäköinnille
Yli 1000 Varsinais-Suomen retkeilyreittiä ja -kohdetta mobiiliystävällisessä karttapalvelussa
Virma Kartta
Turun kaupungin ylläpitämälle kartalle on koottu mm. pysäköinti, huoltopisteet ja laskentapisteet eri kulkumuodoille
Turun seudun liikkumisen palvelukartta
Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttivat 14.–30.6.2022 kyselyn paikallisjunaliikenteen toivotusta palvelutasosta: millaisia vähimmäisvaatimuksia paikallisjunaliikenteen asemille ja junille alueen asukkailla on? Samalla selvitettiin yleisemmin asenteita paikallisjunaliikennettä kohtaan.
Paikallisjunakyselyn tulosraportti
Selvityksessä on tuotettu vaihtoehtoja alueellisen junaliikenteen järjestämiseen sekä kustannusten organisointiin.
Selvitys Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen organisoitumisesta

Materiaalipankin alkuun

Infra- ja kehittämishankkeet

Liikennettä ja siihen liittyviä palveluita kehitetään aktiivisesti sekä erilaisissa kehittämisprojekteissa että konkreettisissa infrahankkeissa, joiden tulokset näkyvät esimerkiksi sujuvampina ja turvallisempina liikenneyhteyksinä. Voit suodattaa osion sisältöjä toteuttajan tai rahoittajan, kohdealueen, liikennemuodon sekä projektin vaiheen mukaan.

Kansainvälinen hanke 1.6.2021–31.5.2025. Varsinais-Suomen liiton ja Valonian tavoitteena on erityisesti edistää alueellisen junaliikenteen kehittymistä maakunnassa.
Scale-Up-hanke
Hausta löytyvät ne suunnitteilla, käynnissä ja valmistuneet Väyläviraston kehittämishankkeet sekä ELY-keskusten vastuulla olevat tiehankkeet, joilla on omat nettisivut.
Väyläviraston tiehankkeet Varsinais-Suomessa
Hankkeen tavoitteena oli lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella. Hanke oli käynnissä vuosina 2016–2020.
CIVITAS ECCENTRIC -hanke
Turun seudun viime vuosien suurin tiehanke on ollut valtatien 8 parantaminen. Projektia voi seurata hankkeen Facebook-sivuilla.
Valtatien 8 parantaminen välillä Turku-Pori
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022–31.12.2023
Ikäystävällisyyden lisääminen joukkoliikenteen digipalveluissa -hanke
Hankkeita on toteutettu vuosina 2011–2018 sekä 2020–2022.
Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa
Hankkeen tavoitteena oli kannustaa ja tukea suuria työpaikkoja, kiinteistöyrityksiä ja taloyhtiöitä tekemään laadukasta pyöräpysäköintiä omistamillaan kiinteistöillä sekä lisätä kuntien päättäjien ja toimihenkilöiden tietoisuutta pyöräpysäköinnin edistämisen tärkeydestä.
Ohjeistus laadukkaalle pyöräpysäköinnille
Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanke Naantalissa 2021–2022 -hankkeessa tuetaan Naantalin kaupunkia kokeilemaan lähijakelupistekonseptia.
Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanke Naantalissa
Hanke edisti 1.1.2019–30.9.2021 siirtymistä ympäristöystävällisiin liikkumismuotoihin ikääntyvän väestön liikkumiseen liittyvät erityistarpeet huomioiden.
GreenSAM – Green Silver Age Mobility
Hankkeen tavoitteena oli aktivoida kuntien eri sektoreiden asiantuntijoita ja kuntalaisia mukaan parempien pyöräily- ja jalankulkuolosuhteiden kehittämiseen 1.4.2018 – 31.3.2021.
HEAT – Participatory Urban Planning for Healthier Urban Communities
Hankkeen avulla levitettiin tietoa kestävän liikkumisen mahdollisuuksista ja etsittiin ratkaisuja yhdessä kunnallisten päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa 1.8.2019–31.10.2020.
Ilmastoystävällisen liikkumisen ratkaisut
Hanke keskittyi kaupunkien keskusta-alueiden jakeluliikenteen kehittämiseen uudenlaisten jakeluratkaisuiden ja palvelukonseptien avulla 1.8.2018–31.12.2020.
6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut
Facebook-sivu ratahankkeelle, jossa rakennetaan kaksoisraide Kupittaalta Turkuun, korjataan siltoja ja kehitetään Turun aseman ratapihaa.
Kupittaa-Turku-ratahanke

Materiaalipankin alkuun

Uutisia ja blogeja

Katso kaikki Varsinais-Suomen liiton julkaisemat liikenneuutiset ja blogit


Ota yhteyttä!

Heikki Saarento

Heikki Saarento

suunnittelujohtaja

+358 40 720 3056

Salla Murmann

erikoissuunnittelija, liikennejärjestelmätyö

vapaalla