Siirry sisältöön
Haku

Merialuesuunnittelu tukee merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Merialuesuunnittelussa tarkastellaan eri käyttömuotojen tarpeita ja sovitetaan niitä yhteen. Tarkasteltavia aloja ovat energiantuotanto, meriliikenne, meriteollisuus, kalastus ja vesiviljely, matkailu ja virkistys, sinisen bioteknologia ja kaivannaiset. Tarkastelussa on myös merellinen kulttuuriperintö sekä meriympäristön ja -luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Maanpuolustuksen tarpeet otetaan suunnittelussa huomioon.

Suomen ensimmäinen, aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Suomen merialuesuunnitelma 2030 valmistui loppuvuonna 2020, jolloin se myös hyväksyttiin rannikon maakuntien liittojen valtuustoissa.

Merialuesuunnitelma on laadittu rannikon maakuntien liittojen toimesta laajassa ja hyvähenkisessä yhteistyössä ympäristöministeriön, Ahvenanmaan ja merellisten asiantuntijoiden, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelma on valmisteltu kolmessa osassa ottaen huomioon alueelliset erityispiirteet. Laaditut kolme merialuesuunnitelmaa muodostavat yhden kokonaisuuden, Suomen merialuesuunnitelman 2023.

Suunnittelualueet ja niistä vastaavat maakuntien liitot

Maakuntien liitot ovat käynnistäneet Suomen Merialuesuunnitelma 2030 päivitystyön. Suunnitelma päivitetään vuosien 2024–2027 aikana. 

MSP – EGD

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston 2021–2027 (EMKVR) kansallisesta meripolitiikan toimintalinjasta on myönnetty rahoitus MSP-EGD (Merialuesuunnittelu – Euroopan vihreän kehityksen ohjelma) eli Merialuesuunnittelun tietovarannon sekä adaptiivisen yhteistoiminnallisen suunnittelun vahvistaminen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mahdollistamiseksi -hankkeelle ajalla 6/2023 – 12/2025. Hankkeessa ovat mukana kahdeksan rannikon maakunnan liittoa, ja sillä rahoitetaan toisen suunnittelukierroksen merialuesuunnitteluyhteistyö. 

MSP-EGD-hankkeella varmistetaan merialuesuunnittelun ja -suunnitelmien integroiminen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoiteasetteluun ja siten yhteiskunnan vihreän siirtymän tukeminen merialuesuunnittelun keinoin. Hankkeella tuetaan strategista merellistä turvallisuutta ja kansallista huoltovarmuutta merellisen energiantuotannon, merellisen ruoantuotannon sekä meriliikenteen osalta, ja vahvistetaan tietopohjaa ja osaamispääomaa erityisesti meriluonnon suojelun ja ennallistamisen, sekä ilmastonmuutoksen osalta merialuesuunnittelun roolin tunnistamiseksi ja vahvistamiseksi kansallisissa tavoitteissa. Hankkeessa toteutetaan voimassa olevan Suomen Merialuesuunnitelma 2030 seuranta- ja arviointityö ja tuetaan adaptiivisen hallinnan integrointia luontevaksi ja kiinteäksi osaksi merialuesuunnittelua. 

Kansainväliset EU-hankkeet

Merialuesuunnittelussa tehdään kansainvälistä yhteistyötä useissa EU-hankkeissa. Hankkeet tukevat tiedonvaihtoa asiantuntijoiden välillä ja hyvien yhteisten käytäntöjen muodostumista. Tunnistetut hyvät käytännöt ja toimintamallit viedään soveltaen osaksi Suomen merialuesuunnitteluprosessia. 

eMSP NBSR  

eMSP NBSR-hanke luo vuoropuhelua Itämeren ja Pohjanmeren merialuesuunnittelun asiantuntijoiden välille hyvien toimintamallien tunnistamiseksi ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Samalla hankkeessa kehitetään Community of Practice -foorumia, jossa keskeisiä teemoja, kuten kestävää sinistä taloutta ja ekosysteemipohjaista lähestymistapaa käsitellään yhdessä oppien. Ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ja EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet kulkevat hankkeen keskiössä jokaisella osa-alueella. 

Baltic Sea2Land 2023 – 2025

Maan ja rannikon monimutkainen vuorovaikutus sekä viranomaisten päällekkäiset toimivaltuudet vaativat monitasoista johtamista erilaisten tarpeiden yhteensovittamiseksi, jotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet saavutetaan. Baltic Sea2Land hankkeessa tuotetaan työkalu päättäjille ja sidosryhmille, jonka tarkoituksena on helpottaa päätöksentekoa rannikkoalueiden kestävän käytön suhteen. 

MSP-GREEN 2022–2024

MSP-GREEN yhdistää ensimmäisenä hankkeena kaikki EU:n merialueet tarkastelemaan miten partnerimaiden merialuesuunnitelmissa toteutuu EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet. Hanke tunnistaa parhaita käytäntöjä, edistää uusia toimenpiteitä ja luo suosituksia tavoitteiden entistä määrätietoisemmalle edistämiselle tulevaisuudessa. 

Oceanids

OCEANIDS-hankkeessa luodaan käyttäjälähtöisesti työkaluja ja sovelluksia ilmastotietoisen merialuesuunnittelun ja integroidun merimaiseman hallintaan. Tavoitteena on kerätä, yhdenmukaistaa ja koota yhteen Euroopan merialueiden ilmastotiedot, jotta ne ovat saavutettavissa ja käytettävissä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Päämääränä on myös rannikkoalueiden kestävän sinisen talouden edistäminen. 

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Mari Pohja-Mykrä

Suomen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori

+358 41 550 8442

Timo Rantanen

erikoissuunnittelija, merialuesuunnitteluyhteistyö

Vesa Arki

Projektisuunnittelija, MSP-Green

+358 40 513 3456

Roosa Mikkola

Projektisuunnittelija, Baltic Sea2Land

+358 40 190 7231

Laura Pietilä

Projektisuunnittelija, eMSP NBSR

+358 40 481 8821

Heikki Saarento

Heikki Saarento

suunnittelujohtaja

+358 40 720 3056