Siirry sisältöön
Haku

Kumppanuusvuosikatsaus 2018: kumppanuuden rakenteita ja toimintamalleja

Varsinais-Suomessa kumppanuus on maakuntastrategiatyön toimintatapa ja vaikuttamismalli, joka toteuttaa Varsinais-Suomen arvoja yhteistyöstä, toimijoiden välisestä kunnioituksesta, avoimuudesta ja saavutettavuudesta sekä monenkeskisestä hyödystä. Kumppanuus on suunniteltua ja pitkäjänteistä, tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista. Se on maakunnallisesta näkökulmasta syntyvää toimintaa, joka toteuttaa maakuntastrategiaa, nousee temaattisista kumppanuusverkostoista, rakentaa yhteistyötä ja on avointa kaikille sen teemoista kiinnostuneille. Sen avulla toteutamme kuntien, oppilaitosten, yritysten, yhdistysten ja maakunnan liiton keskinäisessä yhteistyössä yhteiset tavoitteemme ja maakuntaohjelman 2018-2021 toimenpiteet.

Kumppanuuden työkaluna toimivat kumppanuusverkostot ja niiden toiminnan kokoava Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi. Vuonna 2018 kumppanuusfoorumin rakenteita uusittiin ja toukokuussa avattiin uusi verkkosivu viestinnän väyläksi. Kumppanuusfoorumi.fi -sivusto on ikkuna varsinaissuomalaiseen yhteistyöhön, toimintatapoihin ja samalla varsinaissuomalaisen yhteistyön sytyttäjä. Se tarjoaa kanavan tehdylle työlle, maakunnan kehittämiselle, maakunnan toimijoille ja myös varsinaissuomalaiselle edunvalvonnalle.

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumilla 10 verkostoa toteuttaa maakuntaohjelman 29 toimenpidettä

Vuonna 2018 Varsinais-Suomen maakuntaohjelma- ja kumppanuustyötä kehitettiin rakenteiden rakentamisen lisäksi nostamalla kumppanuusverkostot työn kärjeksi. Vuoden päättyessä Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumilla olikin jo 10 maakuntastrategiaan perustuvaa verkostoa, jotka toteuttavat maakuntaohjelman 29 toimenpidettä. Kumppanuusverkostojen sisältöteemat ovat: matkailu, alueet ja liikenne, kulttuuri, ympäristö, osaaminen ja koulutus, sininen kasvu, luonnonvarat, kansainvälinen yhteistyö, avoin tieto ja järjestöt.

Kumppanuusverkostot käynnistivät vuoden 2018 aikana toimintansa kehittämisen ja ovat osittain järjestäytyneet uudelleen. Ne ovat tunnistaneet oman teemansa linkitykset maakuntaohjelman 2018-2021 toimenpiteisiin, työstäneet näiden vaatimia konkreettisia toimia, käynnistäneet niitä ja kirjanneet suunnitelmia ja tuloksia kunkin verkoston yhteyshenkilöiden toimesta yhteiseen selainpohjaiseen sovellukseen. Verkostojen työn tavoite on olla vaikuttavaa, informatiivista, avointa ja läpinäkyvää.

Toimenpiteiden toteutus ja uusien toimintamallien käyttöönotto on käynnistynyt hyvin

Jokaista Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2018-2021 toimenpidettä edistetään useassa, parhaimmillaan kymmenessä kumppanuusverkostossa, jotka ovat työskentelyn osalta eri vaiheissa. Toimenpiteiden toteutus on lähtenyt hyvin käyntiin: kumppanuusverkostot arvioivat, että maakuntaohjelman 29 toimenpiteestä 20 toimenpiteen toteutus on käynnissä vähintään yhdessä verkostossa. Joidenkin toimenpiteiden katsotaan jo vakiintuneen osaksi arkea. Numeerinen tarkastelu on kuitenkin vain suuntaa-antavaa ja toimenpiteistä osa odottaa vielä toimia, sillä takana on vasta ensimmäinen ohjelmavuosi ja verkostojen uuden työskentelytavan sisäänajovaihe.

Lisäksi kaikkien kolmen älykkään erikoistumisen painopisteen aktivoiminen osana kumppanuusfoorumin toimintaa on käynnistynyt ja kehittyy edelleen. Älykkään erikoistumisen verkostot tulevat painottumaan erityisesti innovaatioiden tukemiseen ja yhteistyön kehittämiseen elinkeinoelämän kanssa. Foorumeilla ja toimenpiteissä mukana olevista lukuisista maakunnan toimijoista on tarjolla lisätietoa verkostojen omilla sivuilla.

Tutustu tarkemmin: Nostoja vuoden 2018 maakuntaohjelmatyöstä

Kumppanuusbarometri antaa vahvan tuen kumppanuustyölle

Varsinais-Suomen maakuntastrategissa vahvasti esiin nostettu kumppanuusajattelu saa laajan hyväksynnän maakunnan toimijoiden keskuudessa. Peräti 89 % vuosittaiseen kumppanuusbarometri-kyselyyn vastanneista oli samaa mieltä väittämän ”Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella” kanssa.

Tuki kumppanuusajattelulle on kasvanut selvästi, sillä maakuntastrategian hyväksymisen jälkeen vuonna 2014 visiolauseeseen yhtyi vain 68 % vastaajista. Barometriin osallistuneiden arviot siitä, miten maakunnan kehittäminen yhteistyöllä ja kumppanuudella edistyy seuraavan kolmen vuoden kuluessa, olivat lähes yksinomaan myönteisiä. Vain yksi vastaaja kymmenestä arvioi, että kumppanuusajattelun vetovoima heikkenee lähitulevaisuudessa.

Myös Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumia maakuntastrategian päätoimenpiteenä pidettiin oikeansuuntaisena, sillä 78 prosenttia vastaajista piti kumppanuusfoorumia toimivana tapana ja rakenteena kehittää maakuntaa. Enemmistö vastaajista näki myös, että kumppanuustapaamiset ovat synnyttäneet uusia yhteistyöverkostoja, ideoita ja toimintamalleja. Kumppanuusfoorumin tietoalustat (kumppanuusfoorumi.fi ja lounaistieto.fi) olivat tuttuja noin 40 % vastaajista. Sivustoja pidettiin hyvinä, ja useissa vastauksissa toivottiin tehokkaampaa viestintää niiden olemassaolosta.

Lisätietoja

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761