Siirry sisältöön
Haku

Kumppanuusbarometri 2019: kumppanuusstrategialle jälleen vahva tuki

Vuonna 2019 jo kuudennen kerran toteutettu kumppanuusbarometri antaa vahvan tuen maakunnan kehittämiselle kumppanuuden kautta. Kyselyyn vastanneista lähes 90 % oli samaa mieltä maakuntastrategian yhteistyötä korostavan vision kanssa, ja tuki kumppanuusajattelulle on pysynyt vakaana. Myös kumppanuusfoorumia pidettiin toimivana tapana kehittää maakuntaa.

Kumppanuusvision takana yhdeksän vastaajaa kymmenestä

Varsinais-Suomen maakuntastrategian ytimenä toimiva kumppanuusajattelu saa laajan hyväksynnän maakunnan toimijoiden keskuudessa. Peräti 89 % kumppanuusbarometri-kyselyyn vastanneista oli samaa mieltä väittämän ”Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella” kanssa. Tuki kumppanuusajattelulle on pysynyt korkealla tasolla, sillä jo kolmatta vuotta peräkkäin noin 90 % vastaajista oli sen takana.

Varsinais-Suomen kumppanuusvision takana on 89 % vastaajista.

Maakuntastrategia rakentuu neljästä kärkiteemasta: vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus ja resurssiviisaus, joiden kautta hahmottuvat maakunnan kehittämisen painopisteet. Kumppanuusbarometrissa jokaisen kärkiteeman kehitystä arvioidaan väittämien avulla, jotka kuvaavat maakunnan kehityksen tavoitetilaa kyseisen teeman osalta.

Vastaajat olivat selvästi eniten samaa mieltä vastuullisuus-teeman väittämien kanssa. Muiden kärkiteemojen osalta noin puolet vastaajista oli samaa mieltä teemojen väittämien kanssa. Erityisesti tekeminen ja yrittäminen nähtiin maakunnassa tärkeinä toimintatapoina, ja maakunnan kehittämisen katsottiin perustuvan kokonaisvaltaiseen tilannearvioon. Myös Varsinais-Suomen kansainvälisyys ja avoimen tiedon saatavuus arvioitiin korkealle tasolle.

Eniten kehittämisen varaa nähtiin Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehittämisessä sekä ympäristön tilaan liittyvissä väittämissä, kuten yhdyskuntarakenteen kestävyydessä, hiilineutraaliudessa ja kiertotaloudessa. Näiden väittämien nähtiin kuitenkin edistyvän tulevaisuudessa. Kaikkein pessimistisimpiä vastaajat olivat toimivan kunta- ja sektorirajat ylittävän palvelutuotannon edistymisen suhteen. Suurin osa vastaajista tosin arvioi, että kaikki väittämät edistyvät tulevaisuudessa.

Kärkiteemojen osalta vastaajat ovat selvästi eniten samaa mieltä vastuullisuus-teeman väittämien kanssa. Muiden kärkiteemojen osalta noin puolet vastaajista oli samaa mieltä väittämien kanssa.

Kumppanuusfoorumin ajatus on hyvä mutta konkretiaa kaivataan

Kumppanuusfoorumi on maakuntastrategian päätoimenpide, jonka pohjana on avoin tieto ja toimijoiden välinen kanssakäyminen. Kumppanuusfoorumin keskeisenä toimintamuotona ovat kumppanuustapaamiset, jotka tuovat yhteen eri alojen osaajia ja joiden tavoitteena on uusien ideoiden ja toimintamallien luominen Varsinais-Suomen kehittämiseksi.

Vastaajista suurin osa piti kumppanuusfoorumin ideaa oikeansuuntaisena, sillä 79 prosenttia vastaajista piti kumppanuusfoorumia toimivana tapana kehittää maakuntaa. Kumppanuusfoorumin kannatus on pysynyt vahvana, sillä jo viidettä vuotta peräkkäin noin kolme vastaajaa neljästä pitää kumppanuusfoorumia hyvänä lähtökohtana Varsinais-Suomen kehittämiselle.

Lähes 70 % vastaajista näki myös, että kumppanuustapaamiset ovat synnyttäneet uusia yhteistyöverkostoja. Lisäksi reilu puolet pitivät kumppanuusfoorumin verkkosivuja hyvinä sekä tietoa alueella tarjolla olevasta EU-rahoituksesta riittävänä. Kolmasosa vastaajista puolestaan näki, että Lounaistieto on vakiinnuttanut asemansa maakunnallisena tietopalveluna. Noin 80 % vastaajista kuitenkin piti Lounaistiedon tulevaa kehitystä myönteisenä, ja kaiken kaikkiaan Kumppanuusfoorumin nähtiin edistyvän tulevaisuudessa.

Vaikka kumppanuusfoorumin ajatusta pidettiin laajasti hyvänä, kaivattiin kyselyn avovastauksissa kuitenkin aktiivisempaa viestintää ja enemmän konkreettisia toimia Kumppanuusfoorumin merkityksen kasvattamiseksi maakunnan toimijoiden keskuudessa.

Kyselyyn osallistui 146 asiantuntijaa

Kumppanuusbarometri on kerran vuodessa toteutettava verkkokysely, jonka avulla seurataan maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista. Samalla kumppanuusbarometri antaa myös yleisen kuvan Varsinais-Suomen kehityksestä.

Kumppanuusbarometri toteutettiin kuudetta kertaa vuoden 2019 lopussa. Kysely lähetettiin yhteensä lähes 900 varsinaissuomalaiselle toimijalle, jotka ovat jollain tavalla olleet mukana kumppanuusfoorumin toiminnassa. Kyselyyn vastasi 146 henkilöä, jolloin vastausaste oli 16 %. Yli puolet vastaajista edusti kuntia tai järjestöjä, mutta vastauksia tuli runsaasti myös muiden tahojen edustajilta.

Barometriin vastasi pääasiassa maakunnan kehityksen hyvin tuntevia asiantuntijoita, mikä lisää vastausten luotettavuutta. Barometrikyselyn tuloksia tulkittaessa on kuitenkin huomioitava, että kyselyyn on voinut vastata eri henkilöt eri vuosina, minkä vuoksi vuoden 2019 tuloksia voi suoraan verrata edellisten vuosien tuloksiin.

Lisätietoja

Antti Vasanen

Antti Vasanen

tietopalvelupäällikkö

+358 50 410 2294