Siirry sisältöön
Haku

Trafiksystemarbete sker i samarbete mellan flera olika aktörer och innebär att man granskar trafiksystemet som en helhet, i stället för att fokusera på enskilda projekt eller färdsätt. Målet är att samordna behoven av transporter och resor i samband med godstrafik, pendling, studier och uträttande av ärenden. Med trafiksystem avses den helhet som består av person- och godstrafik inom alla trafikformer, av de trafiknät som betjänar dessa, av kommunikationsförbindelser och information, samt av trafiktjänster, trafikmedel och system som styr trafiken. Egentliga Finlands förbund ansvarar för landskapets och Åbo stadsregions trafiksystemarbete.

Trafiksystemplanering

I trafiksystemplanen sammanställs olika aktörers gemensamma syn på utvecklingen av trafiksystemet. I trafiksystemarbetet beaktas även ändringar i lagstiftningen och i utvecklingslinjedragningarna, exempelvis den nationella energi- och klimatstrategin som skärpte trafikens utsläppsmål år 2016. Trafiksystemarbetet är ett kontinuerligt samarbete mellan olika organisationer.

Trafiksystemplaner upprättas på många nivåer: på statlig nivå, landskapsnivå samt stadsregions- och kommunnivå.

Landskapets trafiksystemplanering styrs av Egentliga Finlands trafiksystemplan. I planen fastställs de utvecklingsbehov som är viktiga med tanke på framtiden och som staten, kommunerna och intressenterna tillsammans arbetar för att tillgodose.

I Egentliga Finlands trafiksystemplan fastställs utvecklingsbehov som är av central betydelse för landskapets, dess näringslivs och invånares framtid och som staten, kommunerna och intressenterna samarbetar för att uppfylla. Utgångspunkterna för trafiksystemplanen är identifiering av landskapets och de ekonomiska regionernas särdrag och behov samt främjande av mål som förbättrar trafiksystemets funktionalitet och vardagliga funktioners smidighet, minskar trafikutsläppen och främjar hållbar och trygg trafik. Fokus i planen ligger på teman och åtgärder på landskapsnivå.

Planen syftar till att tillsammans med Egentliga Finlands strategi och landskapsplanläggning främja god tillgänglighet, en fungerande vardag för invånarna, stärka trafiksystemet och regionstrukturen på lång sikt samt identifiera landskapets särdrag.

Egentliga Finlands förbund följer upp och främjar genomförandet av Egentliga Finlands trafiksystemplan. Planen sprider sig också till andra organisationers planer, såsom kommunernas planer för markanvändning och gatuplanering samt NTM-centralernas vägplanering.

Målet med landskapets trafiksystemplan är att påverka bland annat följande:

MBT-avtalen (avtal mellan stadsregionerna och staten om hållbar utveckling av markanvändningen och trafiken).

Landskapsplanläggning (Egentliga Finlands förbund).

Planeringen samt förverkligandet av kommunernas markanvändning, gator, cykelvägar och fotgängarområden (kommunerna).

Planer för regionens kollektivtrafik och utveckling av tjänsten (Fölis och NTM:s trafik, som även kommunerna finansierar).

Utveckling av långväga kollektivtrafik (VR och trafikföretag).

Statens planer och infraförbättringsprojekt i det allmänna vägnätet (riks-, stam-, region- och anslutande vägar) (NTM, Trafikledsverket, Kommunikationsministeriet, riksdagen).

Statens planer och infraförbättringsprojekt i bannätet (Trafikledsverket och Kommunikationsministeriet, riksdagen).

Åbo stadsregions trafiksystemplan preciserar Egentliga Finlands trafiksystemplan.

Planen främjar funktionalitet i regionens trafiksystem, vardagliga funktioners smidighet, minskar trafikutsläppen och främjar hållbar och trygg trafik. I planen fastställs utvecklingsbehov som är centrala med tanke på en fungerande vardag för invånarna och behoven hos stadsregionens näringsliv. Arbetet med att tillgodose dessa utvecklingsbehov främjas genom kontinuerligt trafiksystemarbete samt avsiktsavtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal).

Egentliga Finlands förbund går vidare med målsättningarna i Åbo stadsregions kontinuerliga trafiksystemarbete tillsammans med kommunikationsministeriet, Trafikledsverket, Egentliga Finlands NTM-central samt Åboregionens kommuner.

Avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) bygger på Åbo stadsregions 13 kommuners och statens gemensamma ambition att utveckla regionen. Syftet med avtalet är att stärka samarbetet mellan kommunerna, kontinuiteten i planeringssamarbetet, partnerskapet mellan staten och regionens kommuner samt parternas gemensamma åtagande med avseende på målen för utvecklingen av regionen och de åtgärder de förutsätter.

Målet med avtalet är att skapa förutsättningar för ett mångsidigt utbud av bostadstomter och mångsidig bostadsproduktion i regionen, säker trafik samt bättre samordning av trafiksystemet, trafikinvesteringarna och markanvändningen. Syftet är att främja en koldioxidsnål och hållbar samhällsstruktur samt möjliggöra en smidig vardag, en fungerande arbetsmarknad och ett livskraftigt näringsliv. Ytterligare mål är att bekämpa segregation och hemlöshet samt främja mångformighet i bostadsområdena.

I avtalet fastställs en utvecklingsväg på tolv år för Åboregionen och målbilden för 2030+ när det gäller utvecklingsåtgärder för markanvändning, boende och trafik. I detta avtal fastställs de viktigaste och mest effektiva åtgärderna som förutsätter samarbete mellan kommunerna och staten för åren 2020–2023.

Statsrådet har fattat beslut om den riksomfattande trafiksystemplanen för åren 2021–2032 (Trafik 12). Den riksomfattande trafiksystemplanen är den första i sitt slag och dess syfte är att göra trafikpolitiken mer långsiktig. I planen presenteras bland annat målen för trafiksystemet och en vision för utvecklingen av trafiksystemet fram till år 2050. Planen innehåller ett tolvårigt åtgärdsprogram som omfattar statens och kommunernas åtgärder samt statens finansieringsprogram för trafiksystemet. Planen kommer i fortsättningen att upprättas vart fjärde år, alltid för tolv år åt gången. Kommunikationsministeriet ansvarar för beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen.

Södra Finlands trafikstrategi är en gemensam trafikstrategi för Egentliga Finlands, Nylands, Päijänne-Tavastlands och Kymmenedalens förbund. Strategin presenterar landskapens mål för den riksomfattande trafiksystemplanen, dvs. Trafik 12-planen. Strategin utgår från varje landskaps egna planer och beskriver Södra Finland som en del av hela landets trafiksystem. I strategin fastställs en gemensam vision över regionstrukturen, kollektivtrafiksystemet och logistiksystemet.


Hur fördelas ansvaret?

Landskapets och stadsregionens trafiksystemarbete leds av Egentliga Finlands förbund. De utvecklingsmål för trafiksystemet som fastställts i trafiksystemplanen förs inom Egentliga Finlands förbund vidare i landskapets trafiksystemarbete, landskapsplanläggning och intressebevakning. 

Kommunerna ansvarar för att planera, utveckla och underhålla sina gator.

Staten ansvarar för planering, utveckling och underhåll av landsvägarna, dvs. riksvägar, stamvägar, regionvägar och anslutande vägar. Staten representeras i Åboregionen av Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral.

Trafikledsverket ansvarar för att planera, utveckla och underhålla järnvägarna.

Regionala kollektivtrafikmyndigheter, Egentliga Finlands NTM-central samt marknadsbaserade aktörer ansvarar för utbud och utveckling av regionens kollektivtrafiktjänster.

Som statliga myndigheter ansvarar Trafikledsverket och NTM-centralernas ansvarsområde för trafik och infrastruktur för väghållningen längs landsvägarna. Kommunerna ansvarar däremot för gatuhållningen i sina respektive gatunät.