Siirry sisältöön
Haku

Egentliga Finlands förbund – den bästa bundsförvanten

Egentliga Finlands förbunds vision är att vara ett aktivt landskapsförbund med förmåga att förnya sig och vara en samarbetspartner och bästa bundsförvant, både internt och i förhållande till intressenterna. Vår uppgift är att utveckla Egentliga Finland och planera inför framtiden i samarbete med kommunerna, högskolorna, företagen och organisationerna. Vi arbetar för att Egentliga Finland ska vara ett bra landskap att bo, leva, studera och arbeta i, med gynnsamma förhållanden för företagande, fritidsintressen och trivsel.

En samkommun för Finlands tredje största landskap

Egentliga Finlands förbund är en samkommun som tjänar Finlands tredje största landskap. Vårt område består av fem ekonomiska regioner och 27 kommuner och har cirka 480 000 invånare. Vi ansvarar för landskapsplanering, landskapsplanläggning och havsplanering i den mening som avses i markanvändnings- och bygglagen, liksom för allmän utveckling av regionen och bevakning av landskapets intressen, enligt regionutvecklingslagstiftningen.

Till våra basuppgifter hör att

Mångsidig föregångare inom landskapsutveckling

Hos oss på förbundet arbetar ett fint gäng experter från olika branscher. För närvarande är vi omkring 80 personer. Vår basverksamhet bygger på kommunfinansiering och fördelas på fyra ansvarsområden: regionutveckling, intressebevakning och kommunservice, markanvändning och miljö samt gemensamma funktioner och administration. För närvarande arbetar 30 personer med sådana uppgifter.

Regionutvecklingen syftar till att förbättra landskapets självständiga och balanserade utveckling och öka landskapets konkurrenskraft. Arbetet bygger på de styrkor som finns i vårt landskap, bland annat kompetens, insatser för att stärka näringslivet och sysselsättningen samt hållbar utveckling. Genom samarbete i internationella nätverk gör vi landskapet mer känt och främjar dess roll som en central aktör i Östersjöområdet.

Regionutvecklingsarbete sker i bred växelverkan med medlemskommunerna, statens regionförvaltningsmyndigheter, näringslivet och övriga aktörer i landskapet. Till våra verktyg hör bland annat EU:s strukturpolitiska program och statens separata budgetanslag.

Målet med intressebevakningen och kommunservicen är att bevaka landskapets intressen nationellt och internationellt, verka för kommunerna och därigenom främja samarbete mellan dem, förmedla information på landskapsnivå och gynna en modern landskapsidentitet och kultur i samarbete med övriga aktörer i regionen.

Landskapsplaneringen syftar till att öka landskapets dragningskraft och främja en balanserad utveckling enligt markanvändnings- och bygglagen, med hänsyn till miljöansvar. När målen fastställs samordnas kommunernas utvecklingsbehov med de nationella målen. Planeringen skapar förutsättningar för en god bostads- och arbetsmiljö och en hög livskvalitet som bygger på regionens särskilda värden.

I landskapsplanen anvisas landskapets eftersträvade utveckling och regionstruktur. Landskapsplanläggningens syfte är att specificera och förverkliga landskapets strategiska mål och därigenom skapa en plan för områdesanvändningen som kan vägleda kommunernas planläggning. Trafiksystemarbetet som ingår i landskapets övriga planering främjar regionens operativa struktur. Havsplaneringen skapar förutsättningar för att använda havsområdena på ett hållbart sätt och uppnå god status i den marina miljön.

Administrationen sköter myndighetens förvaltnings- och personaltjänster, ekonomi, bokföring, ikt-tjänster, dokumentförvaltning samt upphandlingar. Administrationen bereder och sammanställer landskapsstyrelsens och landskapsfullmäktiges föredragningslistor och protokoll och ansvarar därtill för planerings- och uppföljningsuppgifter i anknytning till förbundets ekonomi.

En del av oss

Uppgifter som vi blivit tilldelade fullgörs även med separat finansiering via Valonia, Lounaistieto, Åbo stads och Egentliga Finlands Europakontor samt många projekt. Dessutom är förbundet förvaltningsmyndighet för programmet Central Baltic Interreg och huvudsakligt verksamhetsställe för dess sekretariat.

Valonia, expertorganisation för kommunerna i Egentliga Finland i frågor om hållbar utveckling och energi, uppfyller mål som statsförvaltningen ställt upp för hållbar utveckling. Valonia erbjuder tjänster för kommuner och andra offentliga aktörer samt för företag och kommuninvånare. I samarbete med andra aktörer bygger Valonia ett resurseffektivt Egentliga Finland; ett landskap som är präglat av hållbar utveckling och är en modig, kunnig och ansvarsfull föregångare. Valonia ordnar utbildningar, ger råd och experthjälp och samordnar arbetet i många aktörsnätverk och utvecklar därtill verksamhetsmodeller och verktyg för ett resurseffektivt och hållbart samhälle.

Nya, goda lösningar tas fram med hjälp av omfattande projektverksamhet. Genom samarbete och partnerskap skapar Valonia utvecklingsvägar för att uppnå hållbar utveckling i landskapets alla kommuner. Kommunerna engagerar sig i Valonias verksamhet i enlighet med avgiftsklasser som bygger på invånarantal. Valonias verksamhet finansieras till största del genom projektfinansiering, och kommunfinansiering fungerar som självfinansiering för projekten. Valonias arbete styrs av dokumentet Program 2030 som lanserades i början av år 2021.

Lounaistieto utgör tillsammans med förbundets avdelning för informationstjänster informationstjänstgruppen. Till denna grupp koncentreras förbundets statistiktjänster, forskningsverksamhet, geodatasamarbete, öppna data och tillhörande informationsförvaltning. Den centrala kommunikationskanalen för informationstjänstgruppen är regioninfotjänsten Lounaistieto.fi som omfattar bland annat en statistisk informationstjänst, en karttjänst och en dataportal samt en lång rad andra informationstjänster. Lounaistietos verksamhet finansieras inte bara av Egentliga Finlands förbund utan även av Åbo stad, Åbo universitet, Santakunta förbund, Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, på grundval av ett samarbetsavtal som gäller tills vidare.

Egentliga Finlands förbund fungerar som administrativt och attesterande organ samt revisionsmyndighet för EU:s program Central Baltic 2014–2020, på uppdrag av medlemsländerna Finland (inkl. Åland), Sverige, Estland och Lettland. Förbundet sköter uppdraget fram till år 2023. Programmet finansierar gränsöverskridande samarbetsprojekt i Finland, Estland, Lettland och Sverige. Förbundet fortsätter i sin roll som administrativt och attesterande organ samt revisionsmyndighet för det nya programmet Central Baltic 2021–2027.

Egentliga Finlands förbund och Åbo stad har ett gemensamt intressebevakningskontor i Bryssel. Europakontoret främjar Åbo stads och Egentliga Finlands intressen i EU:s beslutsfattande, stöder landskapets aktörer i europeiskt samarbete samt förmedlar information om möjligheter till EU-finansiering.