Siirry sisältöön
Haku

Kulttuurifoorumi: kulttuuri on maakunnan elinvoiman perusta

Varsinais-Suomen kulttuurifoorumi toteutettiin 29.3., tällä kertaa koronarajoitusten vuoksi virtuaalisena. Se keräsi yhteen noin 70 maakunnan kulttuuritoimijaa. Foorumin teemana oli kulttuurin strateginen suunnittelu ja tulevaisuus Varsinais-Suomessa. Kulttuurifoorumin keskusteluissa painottuivat yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys sekä kulttuurin asema ja tulevat mahdollisuudet koronan muuttamassa maailmassa.

Tilaisuuden aluksi fasilitaattorina toiminut Tuomas Tirkkonen haastoi osallistujat pohtimaan, mikä on ollut merkittävin kulttuuriteko viimeisen viiden vuoden aikana maakunnassa ja millaisia onnistumisia he näkevät kulttuurin saralla tulevan viiden vuoden aikana alueellamme. Esiin nousi merkittävinä jo tapahtuneina kulttuuritekoina muiden muassa Kaarina-talo, verkostojen kehittyminen (Kulttuurikumppanit/Salon kulttuuriyhdistysten verkosto, Taidekahvit Turussa ja Kulttuuria kunnissa -verkosto), kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdistäminen ja saattajakortti. Tulevaisuudelta toivottiin muun muassa ratkaisua taiteilijoiden työskentelytilakysymyksiin, maakunnallista kulttuurikasvatussuunnitelmaa, yhteisostoja ja yhteisiä hankkeita vakiintuneeksi käytännöksi kuntiin. Kunnilta toivottiin myös lisää investointeja kulttuuriin ja julkiseen taiteeseen.

Kulttuurifoorumin avauspuheenvuoron pitänyt maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva peräänkuulutti maakunnallista yhteistyötä ja muistutti, että Varsinais-Suomella tulee olla luovien alojen osalta kunnianhimoiset tavoitteet. Kulttuuri on maakuntamme elinvoiman vahva perusta niin historiallisesti kuin vahvasti tulevaisuudessakin. Mitä parempi synergia meillä maakunnassa on tälle, sitä paremmin onnistumme.

– Varsinais-Suomella ei ole varaa menettää yhtään kulttuuritoimijaa koronakurimukselle, vaan tärkeää on pohtia yhteistä exit-strategiaa ja kulttuurin sanomaa pandemian jälkeiseen maailmaan. Taiteen ja luovuuden arvostuksesta ei saa antaa milliäkään periksi. Kulttuuri kuuluu arkeen ja arkitodellisuuteemme, muistutti Ilkka Kanerva.

Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunnalla on parhaillaan käynnissä maakunnan kulttuuristrategian Luova Varsinais-Suomi 2025 päivitystyö. Siihen liittyen toteutettiin joulukuussa 2020 verkkokysely maakunnan toimijoille kulttuuristrategian nykytilasta ja tulevaisuudesta. Erikoissuunnittelija Katri Koivisto esitteli verkkokyselyn tuloksia ja vastauksia.

Kyselyssä seurattiin myös kulttuuristrategian neljän eri pääteeman alueilla tapahtunutta kehitystä ja pohdittiin, mitä asioita näillä osa-alueilla pitäisi tulevaisuudessa entistä voimakkaammin viedä eteenpäin. Vastuullisuus-teemassa kulttuurin ja taiteen koulutus ja kehittämistyö on edistynyt maakunnassa hyvin, mutta sitä on jatkossa vahvistettava entisestään. Yhteistyötaidot-teeman osalta eniten edistystä on kyselyvastausten mukaan tapahtunut yleisötyössä, jolla kehitetään yhä saavutettavampia kulttuuripalveluja myös erityisryhmille. Edelleen kaivataan kuitenkin entistä enemmän uusia yhdessä tekemisen muotoja käyttöön sekä tukea verkostoitumiseen. Saavutettavuus-teemasta todettiin, että kulttuurikasvatussuunnitelmat toteutuvat varsinaissuomalaisissa kouluissa entistä paremmin. Jatkossa taidetta tulisi viedä sinne, missä ihmiset ovat ja huolehtia kulttuurin kokonaissaavutettavuudesta koko maakunnan alueella. Resurssiviisaus on edistynyt kokonaisuudessaan teemoista vähiten. Tulevaisuudessa yrittäjyyden edellytyksiä tulisi entisestään lisätä ja esteitä karsia sekä lisätä vahvaa yhteistyötä kolmannen sektorin, yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Kulttuurifoorumin osallistujat pääsivät myös ryhmäkeskusteluissa pohtimaan ja jakamaan näkemyksiään näiden neljän teeman (vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus, resurssiviisaus) tulevaisuuteen liittyvistä tarpeista ja toimenpiteistä. Ryhmäkeskustelujen jälkeen käytiin teemoittain yhteisesti akvaariokeskusteluja, joissa osallistujat nostivat esiin kunkin teeman kannalta mielestään olennaisimpia asioita, joista olivat keskustelleet. Tällaisina mainittiin esimerkiksi jo olemassa olevien verkostojen tukeminen ja verkostotyön riittävä resursointi, kulttuurifoorumin hyödyntäminen ja eri verkostojen yhdistäminen, tilat, joissa erilaiset toimijat voidaan saada saman katon alle kevyin sitoumuksin ja epämuodollista kohtaamista tukien, kuntalaisten kuuleminen: mitä ovat laadukkaat kulttuuripalvelut juuri minulle?, tuki taide- ja kulttuurialan investointien perustelemiselle pienemmissä kunnissa, eri genrejen ja yksilöiden tarpeiden huomioiminen sekä aktiivinen, oikeakanavainen ja kuntalaiset tavoittava viestintä kulttuurialan asioista.

Paikallista kulttuuria ei voi tuottaa muualla kuin paikallisesti, joten sille on tarpeen varata riittävästi resursseja ja tarvittavat puitteet jatkossakin. Osallistujat olivat vahvasti sitä mieltä, että ylikunnallinen ja poikkisektoraalinen yhteistyö on tulevaisuuden toimintaa. Tämänhetkiset haasteet kuntien omien resurssien pienuudesta etenkin pienissä kunnissa ja laajempi epätietoisuus taide- ja kulttuurialojen vaikuttavuudesta ja mahdollisuuksista luovat varjoa kulttuurin kehittymiselle maakunnassamme. Foorumin osallistujat pohtivat ratkaisuiksi näille esimerkiksi omia kulttuurituottajia kaikkiin kuntiin tai yhteisiä kulttuurituottajia pienempiin kuntiin, yhteistyöverkostojen vahvistamista kuntien ja kulttuuritoimijoiden välillä sekä lähituotetun kulttuurin tukemista, luovan alan yrittäjät muistaen (palkataan paikallisia taiteilijoita).

Kulttuurifoorumi osoitti, että maakunnan kulttuurin ja luovien alojen strategiselle tulevaisuuskeskustelulle on selvästi paikkansa. Aihe kiinnostaa ja maakunnassa on tahtotilaa asioiden kehittämiseen yhdessä. Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunnan puheenjohtaja Henri Terho totesi yhteenvetopuheenvuorossaan Varsinais-Suomessa olevan n. 500 000 asukasta, joten meillä on saman verran syitä tehdä kulttuuria.

– Vastuullamme on huolehtia, että kun yhteiskunta toipuu koronan jälkeiseen, uudenlaiseen tulevaisuuteen, on kulttuuri entistä vahvempi osa tuota tulevaisuutta. Varsinais-Suomi selviää kulttuurin avulla ja meidän tehtävämme on yhdessä määritellä kulttuurin tulevaisuus Varsinais-Suomessa, painotti Henri Terho.

Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunta jatkaa kulttuuristrategian päivitystyötä ja kiittää kaikkia kulttuurifoorumin osallistujia panoksesta ja materiaalin tuottamisesta päivitystyön tueksi. Kulttuuritoimikunta jatkotyöstää kulttuurifoorumista saatua evästystä seuraavassa kokouksessaan toukokuussa. Esiin nostetut asiat ja näkökulmat otetaan huomioon päivitettyä kulttuuristrategiaa muotoiltaessa.

Lisätietoja:

Katri Koivisto

Katri Koivisto

erikoissuunnittelija

+358 40 025 1771