Siirry sisältöön
Haku

Maakuntahallitus 20.11.2023

Naantali – Raisio tieyhteyden parantaminen on osa kehätien kehittämisen kokonaisuutta,​ jonka kokonaisrahoitus tulee varmistaa

Väylävirasto on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman ”E18 Turun kehätien (kt 40) parantaminen välillä Naantali– Raisio;​ Naantali,​ Raisio ja Turku.” Väylävirasto on pyytänyt Varsinais-​Suomen liiton lausuntoa kyseisestä tiesuunnitelmasta.

Maakuntahallitus lausui aiheesta seuraavasti:

Turun kehätien parantaminen TEN-​T ydinverkkokäytävälle asetettujen vaatimusten mukaiseksi on välttämätöntä Varsinais-​Suomen saavutettavuuden,​ kehittämisen,​ elinvoiman ja huoltovarmuuden kannalta. Raisio–Naantali-​tieyhteys osana Turun kehätien parantamisen kokonaisuutta kuuluu maakunnan kärkihankkeisiin,​ ja se on kirjattu muun muassa Varsinais-​Suomen maakuntakaavaan sekä Varsinais-​Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmiin. Varsinais-​Suomen maakuntastrategia ja siinä esitetty aluerakenteen visio nojaavat osaltaan vahvasti sujuvien satamayhteyksien kehittämiseen ja elinkeinoelämälle tärkeiden kuljetusten turvaamiseen. 

Venäjän hyökkäyssodan myötä Turun kehätien parantaminen on noussut entistäkin tärkeämmäksi. Kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden merkitys on kasvanut ja kansainvälisesti muuttuneet kuljetusmarkkinat ovat ohjanneet tavarakuljetuksia uusille kuljetusreiteille,​ jolloin Varsinais-​Suomen satamien keskeinen rooli ja merkitys korostuvat yhä enemmän. 

Hallitus päätti syksyn 2023 budjettiriihessä,​ että E18 Turun kehätie välillä Naantali– Raisio on kiireellisesti edistettävä suunnittelukohde ja esitti investoinnin alustavaksi päätöksentekoajankohdaksi vuotta 2024. Hallitus on varautunut E18 parantamisen osittaiseen toteutukseen. Naantalin ja Raision välisen tieyhteyden parantaminen on osa kehätien kehittämisen kokonaisuutta,​ jonka kokonaisrahoitus tulee varmistaa. Kehätien pullonkaulojen poistaminen edellyttää Raision keskustan toimenpiteiden toteuttamista ensin ja Naantali–Raisio osuuden parantamista tämän jälkeen. Ensimmäinen osuus Raisiossa tulee käynnistää vuonna 2024,​ jotta parantamishankkeiden kokonaisuus saadaan toteutettua vuoteen 2030 mennessä. 

Koska E18 Turun kehätie kuuluu Euroopan laajuiseen ydinverkkoon,​ on sen rahoituksessa tärkeä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös EU-​tukea. CEF-​ rahoitusta voidaan hyödyntää satamiin johtavissa maantieyhteyksien parantamishankkeissa,​ joissa investoinneilla puututaan merkittäviin liikenteen ja kuljetusten pullonkauloihin.

Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 7203 056, erikoissuunnittelija Salla Murmann p.050 4623 049


Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta kuudelle hankkeelle

Lisätietoja: Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 7760 630


Ukipolikselle rahoitusta Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttamisen koordinoimiseen

Varsinais-​Suomen liitto avasi 28.9.2023 AKKE-​rahoitushaun Vakka-​Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Hakuaika on jatkuva,​ mutta ensimmäiset hakemukset pyydettiin toimittamaan pe 27.10.2023 mennessä. Hakuaikaan mennessä saapui kuusi hakemusta.

Äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman nopean toimeenpanon ja kokonaisuuden hallinnan varmistamiseksi ensimmäisenä esitetään rahoitettavaksi koordinaatiohanke. Muiden hankkeiden osalta tavoitteena on käsitellä ne joulukuun maakuntahallituksessa.

Ukipolis Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Koordinaatiohanke Vakka-​Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttamiseen” Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen,​ kansainvälisten hankkeiden valmistelu -​rahoitusta 143 217 euroa.

Hankkeen toimenpiteillä varmistetaan Vakka-​Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toimeenpano ja yhteistyön eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on,​ että Vakka-​Suomeen ja lähialueelle suunnatut ÄRM-​rahoitukset ja niiden avulla käynnistetyt toiminnot hyödynnetään mahdollisimman hyvin ja kattavasti. Koordinaatiohankkeen avulla varmistetaan hankkeiden yhteistyön koordinointi,​ tiedon taltioiminen ja ketterä jakaminen.

Lisätietoja Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 7760 630