Siirry sisältöön
Haku

Landskapsstyrelse 20.11.2023

Förbättringen av vägavsnittet Nådendal – Reso utgör en del av utvecklingen av ringvägen, vars helhetsfinansiering måste säkerställas

Trafikledsverket har utarbetat en vägplan enligt lagen om trafiksystem och landsvägar, ”Förbättring av E18 Åbo ringväg (sv 40) på vägavsnittet mellan Nådendal och Reso; Nådendal, Reso och Åbo.” Trafikledsverket har begärt ett utlåtande av Egentliga Finlands förbund om vägplanen i fråga.

Landskapsstyrelsen beslutar att ge följande utlåtande:

Med tanke på tillgängligheten, utvecklingen, livskraften och försörjningsberedskapen i Egentliga Finland är det nödvändigt att förbättra Åbo ringväg i enlighet med de krav som ställs på TEN-T stomnätskorridorer. Vägavsnittet mellan Reso och Nådendal hör, som en del av förbättringen av Åbo ringväg, till landskapets spetsprojekt, och det ingår bland annat i landskapsplanen för Egentliga Finland och i trafiksystemplanerna för Egentliga Finland och Åbo stadsregion. Landskapsstrategin för Egentliga Finland och den vision om regionstrukturen som presenteras i den bygger i hög grad på att utveckla smidiga hamnförbindelser och trygga de transporter som är viktiga för näringslivet. 

I och med Rysslands anfallskrig har förbättringen av Åbo ringväg blivit ett ännu viktigare projekt. Den övergripande säkerheten och försörjningsberedskapen prioriteras allt mer. I och med de förändringar som skett på den internationella transportmarknaden har godstransporterna styrts till nya transportrutter, och därmed har hamnarna i Egentliga Finland fått en allt viktigare roll. 

Regeringen beslutade i samband med budgetförhandlingarna hösten 2023 att vägavsnittet mellan Nådendal och Reso på E18 Åbo ringväg är ett planeringsprojekt som ska prioriteras och föreslog preliminärt att beslut om investeringen ska fattas under 2024. Regeringen har förberett sig på ett partiellt genomförande av förbättringen av E18. Förbättringen av vägavsnittet mellan Nådendal och Reso utgör en del av utvecklingen av ringvägen, vars helhetsfinansiering måste säkerställas. För att flaskhalsarna på ringvägen ska kunna avhjälpas måste åtgärderna i Reso centrum genomföras först och förbättringen av vägavsnittet mellan Nådendal och Reso därefter. Det första avsnittet i Reso bör inledas under 2024 för att förbättringsprojekten som helhet ska kunna genomföras före 2030. 

Eftersom E18 Åbo ringväg hör till ett europeiskt stomnät är det viktigt att i den mån det är möjligt utnyttja också EU-stöd i finansieringen av det projektet. CEF-finansiering kan utnyttjas i projekt som strävar efter att förbättra landsvägsförbindelser som leder till hamnar och där investeringar görs för att avhjälpa betydande flaskhalsar inom trafik och transporter.

Ytterligare information: Planeringsdirektör Heikki Saarento, tel. 040 7203 056, special planerare Salla Murmann tel..050 4623 049


Sex projekt får finansiering för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna


 

Ukipolis får finansiering för ett projekt ämnat att samordna genomförandet av handlingsplanen för plötslig strukturomvandling i Vakka-Suomi med närområde

Egentliga Finlands förbund öppnade den 28 september 2023 utlysningen av AKKE-finansiering för genomförandet av handlingsplanen för plötslig strukturomvandling i Vakka-Suomi med närområde. Ansökningstiden är fortlöpande, men förbundet begärde att de första ansökningarna skulle lämnas in senast fredagen den 27 oktober 2023. Sex ansökningar inlämnades inom denna tidsfrist.

För att säkerställa ett snabbt genomförande av handlingsplanen för plötslig strukturomvandling och den övergripande hanteringen av handlingsplanen föreslås det att finansiering i första hand ska beviljas för ett samordningsprojekt. Målet är att ansökningarna gällande övriga projekt ska behandlas av landskapsstyrelsen i december.

Ukipolis Oy beviljas 143 217 euro för projektet ”Koordinaatiohanke Vakka-​Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttamiseen” i form av finansiering för stöd för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna,​ beredning av internationella projekt.

Åtgärderna i projektet syftar till att säkerställa att handlingsplanen för plötslig strukturomvandling i Vakka-Suomi med närområde kan genomföras och att samarbetet kan framskrida i enlighet med handlingsplanen. Målet är att den finansiering för plötslig strukturomvandling som riktas till Vakka-Suomi med närområde och de åtgärder som inletts med hjälp av den ska utnyttjas så väl och på så bred front som möjligt. Genom samordningsprojektet säkerställs att projekten kan samarbeta på ett samordnat sätt och att informationen kan dokumenteras och spridas effektivt.

Ytterligare information: Näringslivschef Petteri Partanen, tel. 040 7760 630