Siirry sisältöön
Haku

Maakuntahallitus 12.12.2022

Saaristolain uudistamistyö on käynnistymässä

Saariston kehittämistä ja mm. saaristoliikennettä ohjaava saaristolaki on yli 40 vuotta vanha (annettu vuonna 1981) eikä se enää monilta yksityiskohdiltaan vastaa nykypäivän olosuhteita. Rakenteellisesti laki vaatii muutoksia ennen muuta, jotta se täyttäisi vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain vaatimuksia. Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt työn saaristolain uudistamiseksi nimeämällä vuonna 2021 eri ministeriöiden edustajista kootun työryhmän pohtimaan uudistuksen tarvetta ja keskeisiä uudistusta kaipaavia lain kohtia. Työssä mukana on ollut Saaristoasiain neuvottelukunta ja työryhmän arviomuistio on nyt lähtenyt lausunnolle keskeisille saariston toimijoille; mm. kunnille, maakuntien liitoille ja saaristoon nivoutuville sidosryhmille.

Saaristolaki ottaa kantaa mm. saariston määrittelyyn, saaristokuntajakoon, saaristoliikenteen ja muiden palveluiden järjestämiseen saaristossa sekä esimerkiksi valtion rooliin ja toimintaan saaristossa. Lisäksi laissa säädetään saaristoasiain neuvottelukunnasta.

Työryhmä on lausunnolle tulleessa arviomuistiossaan nostanut nykyisen saaristolain jokaisesta pykälästä esiin niitä kohtia, jotka mahdollisesti vaativat muutoksia. Lisäksi työryhmä on pohtinut, onko kukin pykälä edelleen keskeinen lain tarkoituksen kannalta vai tulisiko jotakuta pykälää selkeästi muuttaa tai jopa poistaa kokonaan.

Saaristo on toimintaympäristönä muuttunut merkittävästi 40 vuoden aikana. Vakituinen asutus on vähentynyt, mutta toisaalta ihmisten monipaikkaisuus on lisääntynyt mm. kehittyneen digiteknologian ansiosta. Saaristossa on nykyään enemmän väkeä kuin koskaan ennen, vaikkakin väestön määrä vaihtelee kausittain. Saariston, myös uloimman saariston, asuttuna pitäminen on tärkeää paitsi saaristolaisille myös koko maallemme myös turvallisuusnäkökohdista. Toimiva saaristoliikenne (maantielautat ja -lossit sekä yhteysalukset) on tässä keskeisessä asemassa.

Varsinais-Suomen maakuntahallitus haluaa omassa arviomuistioon kohdistuvassa lausunnossaan tuoda esiin oman maakuntamme kannalta keskeisiä huomioita saaristolain päivitykseen liittyen. Päivitetyssä saaristolaissa tulee saaristoliikenteen edelleen olla maksutonta tai kohtuuhintaista. Reittien ja aikataulujen tulee palvella kaikkia saaristossa liikkuvia, mutta saariston vakinaisen väestön ja yritystoiminnan ml. matkailu etu tulee huomioida ensisijaisesti. Saariston määrittelyssä ja saaristokuntia nimettäessä ei nykyisen saaristokuntiemme ja saaristo-osakuntiemme asemaan saa tulla heikennyksiä. Saariston erityisolosuhteet ja -tarpeet (esim. kaksikielisyys, haastavat liikenneyhteydet) tulee huomioida palveluja järjestettäessä ja erilaisten tukien myönnössä.

Maakuntahallitus odottaa uudelta saaristolailta myös Saaristomeren ja muiden vesistöalueiden tilan parantamisen huomioimista. Saaristoliikenteen osalta lain tulisi mahdollistaa kaluston uudistamista, jotta liikenteessä olisi käytettävissä aina ajanmukainen, turvallinen ja ympäristöystävällinen kalusto.

Lisätietoja:

Sami Heinonen

Sami Heinonen

saaristo- ja maaseutuasiamies

+358 400 413 704


Location Innovation Hub -hankkeen tavoitteena on edistää paikkatiedon hyötykäyttöä palveluissa,​ uudessa liiketoiminnassa ja teknologiassa

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs,​ EDIH) ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -​ohjelmaa. Uusi paikkatietoinnovaatiohubi (Location Innovation Hub LIH) tukee yrityksiä ja yhteiskuntaa paikkatiedon hyödyntämisessä erityisesti rakennetun ympäristön, biotalouden, liikenteen ja hyvinvoinnin alueilla. Hubin muodostaa Maanmittauslaitos yhdessä 27 partnerin ja 20 muun yhteistyökumppanin kanssa. Sen tavoitteena on laajentaa paikkatiedon eli sijaintiin liittyvän tiedon hyötykäyttöä palveluissa, uudessa liiketoiminnassa ja teknologiassa sekä tuottaa näiden avulla uusia hyötyjä yhteiskunnalle.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteinen tietopalvelu Lounaistieto on mukana paikkatietoinnovaatiohubissa alueellisena partnerina ja koordinoi viestinnän ja koulutuksen työpaketin toimintaa, sisältäen muun muassa alueellisten tapahtumien koordinointia sekä verkostoyhteistyön edistämistä. Lisäksi Varsinais-Suomesta mukana on Turun yliopisto.

Location Innovation Hubin toiminta käynnistyy vuoden 2023 alussa. Innovaatiohubien rahoitus kattaa vuodet 2023–2025,​ minkä jälkeen on mahdollisuus hankea jatkorahoitusta neljäksi vuodeksi.

Lisätietoja:

Antti Vasanen

Antti Vasanen

tietopalvelupäällikkö

+358 50 410 2294


RESIST- hankeessa varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tulviin ja kuivuuteen luontopohjaisin ratkaisuin

Regions for Climate Change Resilience through Innovation,​ Science and Technology (RESIST) -​hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen EU:n Horisontti -​ohjelmasta. Varsinais-​Suomi liittyi EU:n ilmastonmuutoksen sopeutumisen missioon ja tämä hanke on osa mission toteutusta. Hankkeessa on kaikkiaan mukana 56 partneria 13 eri Euroopan maasta ja hankkeen koordinaattorina toimii norjalainen SINTEF. Varsinais-​ Suomi on hankkeessa yhtenä demonstraatioalueena ja mukana hankkeessa ovat Valonia,​ Varsinais-​Suomen liitto,​ Turun kaupunki,​ Turun ammattikorkeakoulu,​ Turun yliopisto ja Luonnonvarakeskus.

Varsinais-​Suomessa yksi erityinen haaste ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on veden vähäinen varastotilavuus valuma-​alueilla. Valonia keskittyy RESIST-​hankkeessa kehittämään maaseutumailla alueilla luontopohjaisten ratkaisujen käyttöönottoa vesitalouden hallinnassa. Erityisesti näitä ratkaisuja pyritään lisäämään maa-​ ja metsätalousalueiden uomaverkostojen kunnostamisessa pienillä valuma-​alueilla ja kuivatusalueilla yhteistyössä alueiden maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Valonian tehtävänä on myös koordinoida RESIST-​hankkeen työtä Varsinais-​Suomessa ja viestiä hankkeen toiminnasta ja tuloksista laajasti koko alueelle.

RESIST-​hanke toimii ”sateenvarjona” monille Varsinais-​Suomessa toimiville vesiensuojelun ja monimuotoisuuden parantamiseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtääviin hankkeisiin ja toimiin. Hankkeen toteutusaika on 2023-2027.

Lisätietoja:

Riikka Leskinen

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö (Valonia)

+358 44 907 5995


Salla Mistola maakunnan yhteistyöryhmään ja kulttuuritoimikuntaan Annika Dahlsténin tilalle

Annika Dahlsten on pyytänyt eroa maakunnan yhteistyöryhmän ja kulttuuritoimikunnan jäsenyydestä työsuhteen Taiteen edistämiskeskuksessa päättymisen vuoksi.

Maakuntahallitus valitsi maakunnan yhteistyöryhmään sekä kulttuuritoimikuntaan eritysasiantuntija Salla Mistolan Taiteen edistämiskeskuksesta Annika Dahlstenin tilalle.