Siirry sisältöön
Haku

Kuulumisia maakuntahallituksesta

Varsinais-Suomeen lisää kilpailukykyä, rahoitusta sekä yritysten ja tutkimuksen kumppanuutta – TKI-tiekartta valmistui

Varsinais-​Suomessa on laadittu maakunnallinen tutkimus,​ kehitys-​ ja innovaatio (TKI) -tiekartta. vuosille 2024–2029.  Varsinais-Suomen maakuntaohjelman mukaisesti TKI-tiekartalla luodaan suuntaviivat maakunnan kestävään kasvuun ja hyvinvointiin. Tavoitteena on nostaa TKI-toiminnan määrää, rahoitusta ja kunnianhimon tasoa ja esitellä konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tiekartta on laadittu laajassa yhteistyössä alueen korkeakoulujen,​ yritysten ja julkisen sektorin kanssa, haastatteluissa on ollut mukana noin 150 asiantuntijaa. Lisäksi järjestettiin kolme työpajaa korkeakoulujen,​ kuntien elinvoimasta vastaavien tahojen sekä muiden sidosryhmien kanssa.  Tiekartan valmistelusta vastasi alueen toimijoiden yhteisen näkemyksen perusteella Business Turku ja se valmisteltiin alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahalla.

Suomen kansallisena tavoitteena on nostaa TKI-menot 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Maakuntien välillä on suuria eroja TKI-toiminnassa ja menoissa. Esimerkiksi vuoden 2022 vertailussa Varsinais-Suomi sijoittui sijalle neljä. Varsinais-​Suomen TKI-​tiekartan teemat ja toimenpidekokonaisuudet perustuvat sekä korkeakoulujen että yritysedustajien esiin nostamiin haasteisiin. Kolme keskeistä teemaa ovat vihreä siirtymä,​ digitalisaatio sekä terveys ja hyvinvointi. Teemat linkittyvät Varsinais-​Suomen älykkään erikoistumisen strategiaan,​ jonka painopisteiksi on määritelty sininen talous ja uudistuva teollisuus,​ innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke-​ ja terveysteknologia. 

Lisätietoja aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715, elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p.040 776 0630 sekä: https://varsinais-suomi.fi/tki


Merialuesuunnittelun toinen kierros käynnistyy

Merialuesuunnittelun toinen kierros Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattavilla merialueilla alkaa. Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus päätti osaltaan aloittaa Satakuntaliiton ja Varsinais-​Suomen liiton yhteisen merialuesuunnitelman laatimisen Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan sekä niihin rajautuville talousvyöhykkeen alueille. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan merialuesuunnitelmien laatimisesta vastaavat maakuntien liitot,​ joiden alueeseen kuuluu aluevesiä.  

Merialuesuunnittelu on osa EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa,​ jolla pyritään älykkääseen,​ kestävään ja osallistavaan siniseen talouteen. Merialuesuunnittelun tavoitteena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua,​ merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä,​ sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Ensimmäinen merialuesuunnittelukierros toteutettiin vuosina 2017–2021.

Valtioneuvoston merialuesuunnittelusta antaman asetuksen mukaan maakuntien liittojen tulee tarkastella merialuesuunnitelmien ajantasaisuutta vähintään kymmenen vuoden välein.

Varsinais-​Suomen liitto jatkaa rannikon maakuntien liittojen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliittona. Koordinaatioliiton tehtävä on mm. yhtenäisestä suunnitteluprosessista huolehtiminen ja rahoitushakemusten valmistelu. Koordinaatioon on saatu rahoitusta Euroopan meri- kalatalous- ja vesiviljelyrahastolta.

Toimintaympäristössä on merialussuunnitelman hyväksymisen jälkeen tapahtunut suuria muutoksia: EU-​säädökset ovat uusiutuneet,​ merellisen energiatuotannon tavoitteet ovat kasvaneet,​ ilmastonmuutos on edennyt arvioitua nopeammin,​ merenkulun ja merellisen ruoantuotannon merkitys mm. huoltovarmuuden näkökulmasta ovat kasvaneet.  

Tästä syystä myös yhteensovittava ja osallistava merialuesuunnitelma tulee tarkistaa asetuksessa säädettyä nopeammassa aikataulussa. Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmän tavoitteen mukaan suunnitelmaehdotuksen tulisi valmistua vuoden 2026 aikana.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, sekä:

https://www.merialuesuunnittelu.fi; https://meriskenaariot.info/merialuesuunnitelma/