Siirry sisältöön
Haku

Hälsningar från landskapsstyrelse

Mer konkurrenskraft, finansiering och samarbete mellan företag och forskare i Egentliga Finland – FUI-färdplanen är nu klar

En färdplan för forskning, utveckling och innovation (FUI) i Egentliga Finlands landskap har tagits fram för 2024–2029.  I enlighet med Egentliga Finlands landskapsprogram är syftet med FUI-färdplanen att skapa riktlinjer för hållbar tillväxt och välfärd i landskapet. Ambitionen är att öka FUI-verksamheten och finansieringen av den samt att höja ambitionsnivån för verksamheten och presentera konkreta åtgärder för att målen ska uppnås.

Färdplanen utarbetades i brett samarbete med högskolorna, företagen och den offentliga sektorn i landskapet, och cirka 150 experter intervjuades. Vidare ordnades tre workshoppar med högskolorna, de aktörer som ansvarar för kommunernas livskraft och andra intressentgrupper.  Enligt en gemensam ståndpunkt för aktörerna i landskapet ansvarade Business Turku för beredningen av färdplanen med hjälp av anslag för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE).

Det nationella målet för Finland är att FUI-utgifterna ska höjas till en nivå på 4 procent av bruttonationalprodukten fram till 2030. Det finns stora skillnader mellan landskapen när det gäller FUI-verksamhet och FUI-utgifter. I en jämförelse från 2022 placerade sig Egentliga Finland på fjärde plats. Temana och åtgärdshelheterna i FUI-färdplanen för Egentliga Finland grundar sig på utmaningar som lyfts fram av såväl högskolorna som företagen. De tre centrala temana är den gröna omställningen, digitaliseringen samt hälsa och välfärd.  Temana är kopplade till Egentliga Finlands strategi för smart specialisering, som fokuserar på blå ekonomi och förnybar industri, innovativa livsmedelskedjor samt läkemedels- och hälsoteknologi. 

Mer information ger regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tfn 040 506 3715, näringschef Petteri Partanen, tfn 040 776 0630 , samt: https://varsinais-suomi.fi/tki


Den andra omgången av havsplaneringen inleds

Den andra omgången av havsplaneringen i de havsområden som täcker Finlands territorialvatten och ekonomiska zon inleds. Landskapsstyrelsen vid Egentliga Finlands förbund beslutade för egen del att Satakuntaliitto och Egentliga Finlands förbund ska börja utarbeta en gemensam havsplan för södra delen av Skärgårdshavet och Bottenhavet samt de områden av den ekonomiska zonen som gränsar till dessa. 

Enligt markanvändnings- och bygglagen är det de förbund på landskapsnivå vars område innefattar territorialvatten som är ansvariga för att det utarbetas havsplaner.  

Havsplaneringen utgör en del av EU:s integrerade havspolitik, som strävar efter att bygga upp en smart, hållbar och inkluderande blå ekonomi. Målet med havsplaneringen är att främja hållbar utveckling och tillväxt när det gäller havsområdets olika användningsområden, hållbar användning av havsområdets naturresurser och god status i den marina miljön. Den första omgången av havsområdesplaneringen genomfördes under 2017–2021.

Enligt statsrådets förordning om havsplanering ska förbunden på landskapsnivå med högst tio års intervaller kontrollera att havsplanerna är aktuella.

Egentliga Finlands förbund fortsätter att bära ansvaret för samordningen av havsplaneringssamarbetet mellan landskapsförbunden längs kusten. Till samordningsuppgiften hör bland annat att säkerställa en enhetlig planeringsprocess och bereda finansieringsansökningar. Finansiering har erhållits för samordningen från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

Det har skett stora förändringar i omvärlden efter att havsplanen godkändes: EU-lagstiftningen har reviderats, målen för den marina energiproduktionen har höjts, klimatförändringen har framskridit snabbare än väntat, sjöfarten och den marina livsmedelsproduktionen har fått allt större betydelse bland annat med tanke på försörjningsberedskapen.  

Av denna anledning måste också den samordnande och inkluderande havsplanen kontrolleras med kortare intervall än vad som krävs i förordningen. Samordningsgruppen för havsplaneringssamarbetet har satt som mål att det första förslaget till en plan ska färdigställas under 2026.

Mer information: planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056 samt

https://www.merialuesuunnitelma.fi