Siirry sisältöön
Haku

Kuulumisia maakuntahallituksesta

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle maakuntajohtajan viran hakuajan jatkamista ja suostumusmenettelyn mahdollistamista

Maakuntahallitus ehdottaa maakuntajohtajan viran hakuajan jatkamista ja suostumusmenettelyn käyttöönottoa. Hakuajan jatkamiseen ja suostumusmenettelyn käyttöönottoon tarvitaan maakuntavaltuuston päätös.

Varsinais-​Suomen liiton maakuntajohtajan viran täyttöön liittyvä haku avattiin 19.12.2023 ja haku päättyi 26.1.2024. Määräaikaan mennessä saatiin 6 hakemusta.

Maakuntahallitus päätti esittää ylimääräisen maakuntavaltuuston kokouksen koollekutsumista ja järjestämistä sähköisenä Teams-​kokouksena. Maakuntavaltuuston sähköinen Teams-​kokous järjestetään maanantaina 4.3.2024 klo 16.30 alkaen.  Lisäksi maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle,​ että maakuntajohtajan virantäyttöön liittyvää hakuaikaa jatketaan kaksi viikkoa alkaen 5.3.2024 ja päättyen 19.3.2024 klo 15.00. Virantäyttöön liittyen mahdollistetaan myös ns. suostumusmenettelyn käyttöönotto. Virkaa aikaisemmin määräajassa hakeneet hakijat otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lisätietoja:

Valmisteluryhmän pj., maakuntahallituksen pj. Ville Valkonen, ville.valkonen@eduskunta.fi, p. 044 567 2201

Valmisteluryhmän sihteeri, aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi, 040 506 3715


Varsinaista kulttuuria -hanke toi tukea, koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomen kuntien kulttuuritoimintaan 

Varsinais-Suomen liitto toteutti yhdessä Turun kaupungin kanssa kuntien kulttuuritoimen alueellista kehittämistehtävää, Varsinaista kulttuuria -hanketta (VARKU) vuosina 2022–2023. Toiminnan rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.  Hankkeen pääkohderyhmänä olivat maakunnan kuntien kulttuurin viranhaltijat ja työntekijät sekä alueen kulttuurialan verkostot, taiteen ammattilaiset ja kuntiin kulttuuripalveluita tuottavat toimijat. Hanke suunniteltiin ja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä maakunnan kuntien kanssa. Hankkeessa olivat mukana kaikki maakunnan 27 kuntaa. Hankkeen merkittävimmät osakokonaisuudet olivat koulutukset, seututaiteilijakokeilut ja käänteisellä kilpailutuksella toteutettu Kulttuurikeikkoja kuntiin –ohjelma. 
 
Koulutukset toteutettiin kuutena kokonaisuutena ja kussakin kokonaisuudessa keskityttiin yhteen kulttuurityötä vahvistavaan aihepiiriin.  Seututaiteilijoita toimi hankkeessa yhteensä kuusi. Kunkin taiteilijan toiminta-alue koostui 2–6 kunnasta ja työskentelyaika oli kolme kuukautta. Taiteilijoiden työ oli yhteisöllistä tai kuntalaisia osallistavaa ja sitä toteutettiin klovnerian, sanataiteen, valokuvauksen, kuvataiteen ja tanssitaiteen saralla. Kaikki maakunnan 27 kuntaa olivat mukana seututaiteilijakokeilussa ja seututaiteilijoiden työskentely tavoitti kaikkineen yli 4000 kuntalaista. 
 
Kulttuurikeikkoja kuntiin -ohjelma toi taiteilijoille ja luovan alan ammattilaisille mahdollisuuden tarjota käänteisellä kilpailutuksella kulttuuri- ja taidesisältöjä seutukunnittain ostettavaksi. Kulttuurikeikkoja kuntiin -ohjelman sisältöjä toteutettiin 24 kunnassa ja sisällöt tavoittivat kaikkineen yli 1700 kuntalaista. 
 
Varsinaista kulttuuria -kehittämistehtävä tuki sekä Varsinais-Suomen kuntien mahdollisuuksia että osaamista tuottaa laadukkaita, saavutettavia ja yhdenvertaisia kulttuuripalveluita maakunnan alueella. Lisäksi se vahvisti kuntien välistä ja maakunnallista yhteistyötä ja verkostoja. Sen kautta tuotiin kuntalaisten saataville taide- ja kulttuuritoimintaa entistä paremmin myös pienissä kunnissa, joissa kunnan kulttuuritoimen resurssit ovat vähäiset. Hanke paransi omalta osaltaan myös paikallisten taiteilijoiden työllistymisedellytyksiä. 

Kehittämistehtävän myötä Varsinais-Suomessa saatiin mahdollisuus kokeilla kulttuuripalvelujen tuottamista uusilla tavoilla. Avustus mahdollisti melkein kahdeksi vuodeksi lisäresurssia kuntien yhdessä tekemisen, osaamisen jakamisen, kokeilemisen ja kumppanuuden koordinointiin. Kunnissa koettiin, että hanke edisti kuntien välistä yhteistyötä ja vahvisti verkostoja. Uusia toimintamalleja on jo otettu käyttöön ja uudenlaisia kulttuurisisältöjä ostettu kuntiin. Hankkeen opit jäävät elämään arkisissa toimissa. Samalla kuntiin jäi kytemään toive maakunnallisesti koordinoidusta kulttuuritoiminnasta myös tulevaisuudessa.  

Hankkeesta lisätietoa myös Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilla:

Varsinaista kulttuuria -hanke – Varsinais-Suomen liitto (varsinais-suomi.fi)

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Katri Koivisto, p. 0400 251 771


Turun ja Varsinais-Suomen EU-vaikuttamistavoitteet

Vuosi 2024 on EU-​edunvalvonnan kannalta keskeinen vuosi. Kesäkuussa järjestetään Euroopan parlamenttivaalit ja vuoden mittaan Euroopan komissiossa valmistellaan niin komission 2024–2029 työohjelmaa kuin tulevan 2028–2034 EU-​rahoituskauden ohjelmia. Tämän takia Eurooppa-​toimisto yhdessä alueen sidosryhmien kanssa on laatinut ehdotuksen Turun ja Varsinais-​Suomen EU-​vaikuttamiskärjiksi. Tavoitteet ovat erityisesti kaupunki-​ ja aluelähtöisiä,​ mutta niissä on lisäksi huomioitu alueen korkeakoulujen,​ kehitysyhtiöiden ja yrityselämän tavoitteita. EU-​vaikuttamiskärjet ovat myös linjassa 22.11.2023 Etelä-​Suomen maakuntien hyväksymien yhteisten EU-​ vaalitavoitteiden kanssa.

Turun ja Varsinais-​Suomen EU-​vaikuttamiskärjet:

  1. Green Deal – Kaupungit ja alueet vihreän siirtymän vetureina
  2. Kilpailukyky – Kaupungit ja alueet EU:n muutosjoustavuuden ja omavaraisuuden vahvistajina
  3. Alue-​ ja kaupunkipolitiikka – Kaupunkien ja alueiden EU-​rahoituksella vaikuttavuutta
  4. Saavutettavuus – Nopeat liikenneyhteydet kaupunkien ja alueiden elinvoiman sekä huoltovarmuuden takaajina

Alueen tavoitteita on tarkoitus aktiivisesti jalkauttaa komission asianomaisten pääosastojen ja EU-​vaaliehdokkaiden suuntaan sekä viedä niitä eteenpäin eurooppalaisten verkostojen kautta (mm. ERRIN,​ CPMR ja Eurocities).

Lisätietoja: Eurooppa-toimiston päällikkö Saara Nuotio-Coulon, p. + 32 498 103271


Suomen meriympäristön tila 2024 -arvio – maakuntahallitus korostaa Saaristomeren rehevöitymistilanteen kääntämistä kohti parempaa

Ympäristöministeriö ja Varsinais-​Suomen ELY-​keskus ovat pyytäneen lausuntoa Suomen meriympäristön tila 2024 -​arviosta,​ joka muodostaa Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan. 

Maakuntahallitus päätti antaa Suomen meriympäristön tila 2024 -​arviosta seuraavan lausunnon: 

Verkkomuotoinen asiakirja on aiempaa kuulemiskierrosta (2018) toiminnallisempi esitysmuoto. Se avulla on edellistä tila-​arviota helpompaa löytää ja lukea internetissä laaja asiakokonaisuuteen liittyvät tekijät ja asiat.  Toisaalta aiemmassa vuoden 2018 tila-​arvion kirjamuotoisessa julkaisussa oli etuna kattava tietopaketti ”yksissä kansissa”. Vuoden 2018 tila-​arvio oli visuaalisesti ja informatiivisesti hyvin toimitettu tietokirja.  

Nyt esitystapa on pääosin tekstimuotoinen,​ ja analysoitua tietoa on havainnollistettu kaavioin (esim. yhteenveto meriympäristön tilasta). Laajan aineiston,​ ja koko Suomen merialueet kattavan tila-​arvion takia,​ olisi mielekästä käyttää nykyistä enemmän myös karttapohjaista esitystapaa ja tiedon visualisointia. Varsinais-​Suomen liitto näkee,​ että karttamuotoisen esitystavan lisääminen toisi tila-​arvioon lisä informatiivisuutta sekä helpottaisi kokonaisuuden hahmottamista.

Uusina kuvaajina mukaan otetut roskaantuminen sekä vedenalainen melu ovat tärkeä lisä arviointiin,​ ja mahdollistavat jatkossa näiden muutoksen seuraamisen tulevilla arviointikierroksilla. 

Tila-​arviota taustoittavat asiakirjat (Hyvän meriympäristön tilan määritelmät ja Merenhoidon ympäristötavoitteiden tarkistaminen 2024) täydentävät kokonaisuutta kuultavana olevan tila-​arvion kanssa.  

Varsinais-​Suomen liitto pitää kaikkia seitsemän meriympäristön päätavoitetta kolmannessa merenhoitosuunnitelmassa hyvin tärkeinä. Ja korostaa erikseen vielä Saaristomeren osalta erittäin keskeistä tarvetta rehevöitymistilanteen kääntämisen kohti parempaa meriympäristöä ja veden tilaa. 

Tila-​arviossa tulee selvästi esille mm. rehevöitymisen ongelmat ja sen vaikutukset erityisesti ravintoverkon perustuottajiin,​ ja niiden kertautuvat vaikutukset ravintoverkossa. Juuri nämä rehevöitymisen kerrannaisvaikutukset ovat tällä hetkellä suurin syy meriekosysteemin heikkoon tilaan.  

Varsinais-​Suomen liitto toteaa,​ että nyt lausunnolla oleva kuulemisasiakirja antaa tärkeän tietopohjan Suomen merialueiden,​ ja Varsinais-​Suomen osalta erityisesti Saaristomeren,​ nykytilan arvioimiseen ja tulevien suunnitteluvaiheiden (seurantaohjelma ja toimenpideohjelma) toteuttamiseen. Tila-​arvio tulee olemaan myös keskeinen asiakirja juuri käynnistyneen merialuesuunnittelun toisen suunnittelukierroksen osalta.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Timo Juvonen, p. 040 829 5543