Siirry sisältöön
Haku

Vuosikatsaus 2023: hyviä tuloksia maakuntaohjelma- ja kumppanuustyöstä

Kaksi sup-lautailijaa Aurajoella.

Valtaosa maakuntaohjelman toimenpiteistä eteni vuonna 2023 suunnitellusti, kumppanuusverkostot tunnistavat työssään monipuolisesti yhteyksiä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja noin 70 % kumppanuusbarometrin vastaajista pitää kumppanuustyötä hyödyllisenä. Vuosikatsauksessa 2023 esitetty kumppanuusverkostojen arvio kannustaa jatkamaan hyvää työtä ja antaa lisää aihetta kumppanuuden juhlavuodelle 2024.

Kumppanuusverkostot arvioivat toimenpiteitä ja kestävän kehityksen toimenpiteiden toteutumista

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin noin kahdenkymmenen verkoston arvion mukaan maakuntaohjelman toimenpiteiden toteutus eteni vuonna 2023 pääsääntöisesti hyvin.

Yhteensä 44 toimenpiteestä verkostot arvioivat 32 toimenpiteen etenevän suunnitellusti. Kahdeksan toimenpiteen arvioitiin tarvitsevan huomiota,​ ja neljä odotti vielä käynnistymistä. Erityisesti myönteistä liikettä kategorioiden välillä on ollut toimenpiteissä,​ jotka toteuttavat maakunnan visioita muutosten ennakoinnista,​ kasvuhakuisuudesta ja digitalisaatiosta. Käynnistymättä olevien toimenpiteiden osalta tiedonkeruuta muutetaan ensi vuodeksi, sillä niissä kyse on paljolti organisaatiokohtaisista muutoksista (esimerkiksi rekrytointimallit, monikielisyyden vahvistaminen ja julkisen sektorin digitaalisten palelujen palvelumuotoilu), jotka eivät tule verkostoissa näkyviksi, vaikka niitä toteutetaankin jatkuvasti.

Vuosikatsauksen 2023 yhteydessä pilotoitiin nyt ensimmäistä kertaa maakuntaohjelman toimenpiteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden yhteyden arviointia. Varsinais-​ Suomen liiton toteuttamassa harjoituksessa,​ johon seitsemän kumppanuusverkostoa osallistui,​ arvioitiin, miten toimenpiteet tavoitteita toteuttavat. Maakuntaohjelman toimenpiteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden yhteisen tarkastelun tavoitteena on suunnata huomiota yhtä enemmän toimenpiteiden kestävyysnäkökulmiin ja vahvistaa ohjelmatyön kestävyyttä. Pilottiarvioinnin tuloksena voidaan todeta,​ että kaikki kestävän kehityksen 17 ylätavoitetta linkittyivät ja toteutuivat verkostojen toimenpiteiden osalta. Alatavoitteista toteutui verkostojen toimenpiteissä yhteensä 44 eri alatavoitetta.  

Kumppanuusbarometri arvioi työn ja tavoitteiden merkityksellisyyttä

Kumppanuusbarometri on avoin verkkokysely, joka selvittää varsinaissuomalaisten toimijoiden arviota kumppanuudesta ja Varsinais-​Suomen maakuntastrategian tavoitteiden toteutumisesta. Tänä vuonna barometrin vastaajamäärä yli tuplaantui aikaisemmasta, ja 457 vastaajasta ilahduttavan suuri joukko – 69 % – koki maakuntastrategiaa toteuttavan kumppanuustyön hyödylliseksi.

Maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista ja merkityksellisyyttä tarkasteltiin barometrissä 16 väittämän kautta. Parhaiten vastaajien mielestä toteutui maakuntastrategian tavoite koulutusmahdollisuuksien monipuolisuudesta ja avoimuudesta. Sen sijaan maataloustuotannossa tehtävät toimet Saaristomeren tilan parantamiseksi koettiin riittämättömiksi. Kysyttäessä eri tavoitteiden merkitystä maakunnan hyvän tulevaisuuden kannalta nousi Varsinais-Suomen kehittämisessä merkittävimmäksi tavoitteeksi niin ikään koulutusmahdollisuuksien monipuolisuus ja avoimuus. Vähiten merkittävinä kehittämistavoitteina puolestaan pidettiin kaupunki- ja maaseutualueiden tasapainoista kehittämistä ja kansalaisten osallistumista päätöksentekoon.

Kumppanuuden juhlavuosi nostaa tekijät esiin

Vuosikatsauksen tekemiseen osallistuu joka vuosi laaja joukko asiantuntijoita: noin 20 kumppanuusverkostoa, joissa toimii aktiivisesti satoja maakunnan asiantuntijoita. Nämä verkostot toteuttavat maakuntaohjelman toimenpiteitä ja arvioivat työn etenemistä. Kumppanuusbarometri puolestaan on kysely, joka lähetetään sähköpostitse Varsinais-Suomen liiton laajalle postilistalle, ja jota jaetaan avoimesti liiton sosiaalisen median kanavilla. Barometrin kautta vuosikatsaukseen saadaan myös niiden ajatuksia, jotka eivät verkostotyössä vielä ole mukana.

Varsinais-Suomeen rakennettu, verkostot ja asiantuntijat kokoava Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi ja sen toteuttama kumppanuusajattelu ovat kansallisestikin ainutlaatuinen yhteistyön rakenne. Vuonna 2024 juhlitaankin kymmentä kumppanuuden vuotta, eli aikaa, jolloin strategia- ja ohjelmatyötä on järjestelmällisesti ja tietoisesti rakennettu kumppanuusajattelun ohjaamana. Maakuntaohjelma toteutuu verkostoissa, ihmisten tekemänä, ja juhlavuoden aikana näitä verkostoja ja ihmisiä tehdään tutummaksi. Toive on, että maakunnan toimijat löytävät paikkansa juhlavuoden tapahtumista ja viestinnästä – ja mahdollistamme yhdessä näin uusia kohtaamisia ja uuden oppimista.

Lisätietoja:

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761

Antti Vasanen

Antti Vasanen

tietopalvelupäällikkö

+358 50 410 2294

Jenni Suominen

KV- erikoissuunnittelija

+358 40 144 7926