Siirry sisältöön
Haku

Tämän sivun sisältö:

  Varsinais-Suomen Kulttuuri-Kiitäjät

  Hakija: Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
  Myönnetty rahoitus: 37 173 €
  Kokonaiskustannusarvio: 53 104 €
  Toteutusaika: 1.6.2024-31.5.2025
  Hanke houkuttelee ikäihmisiä kulttuuritoiminnan pariin, järjestää kohdennettua kulttuuritoimintaa lähelle asukkaita, vähentää kulttuuritoimintaan liittyviä ennakkoluuloja, madaltaa kulttuuritoiminnan kynnystä ja motivoi ikäihmisiä osallistumaan. Kulttuurin parempi saavutettavuus lisää ikäihmisten kulttuurihyvinvointia, arjen elämyksellisyyttä sekä sosiaalista että alueellista yhdenvertaisuutta ja osallisuutta Varsinais-Suomessa.

  Yksinyrittäjät ratkaisuna osaajapulaan

  Hakija: Liedon kaupunki
  Myönnetty rahoitus: 72 042 €
  Kokonaiskustannusarvio: 102 917 €
  Toteutusaika: 1.5.2024-31.12.2025
  Hankkeessa kartoitetaan Liedon, Auran, Kaarinan, Paimion ja Sauvon alueella toimivat yksinyrittäjät; ensisijaisesti kädentaitajat ja selvitetään yksinyrittäjien mahdollisuus olla osaratkaisujana osaajapulaan. Tavoitteena on tarjota yksinyrittäjille liiketoiminnan kasvu- ja uudelleensuuntautumismahdollisuuksia, osaamisen täydentämistä kouluttautumisen kautta sekä tuottaa kuntarajat ylittävä yrittäjä-/osaajaverkosto, joka toimii osaratkaisuna osaajapulaan. Yksinyrittäjissä on valtava ammatillinen potentiaali, joka on mahdollista suunnata osaajapulasta kärsivien yritysten hyödyksi.

  Smart Gaming – Terveellisemmät elintavat lapsille ja nuorille

  Hakija: Turun ammattikorkeakoulu
  Myönnetty rahoitus: 11 200 €
  Kokonaiskustannusarvio: 16 000 €
  Toteutusaika: 1.4.2024-21.6.2024
  Valmisteluhankkeen toimenpiteinä on valmistella hakemuksen sisällöt yhdessä konsortion kanssa. Tähän työhön sisältyy myös pilottikohteiden valinta sekä neuvottelut ja yhteistyösopimusten laadinta. Rahoitusta haetaan Itämeren Interreg-ohjelmasta. Haettavan projektin yleisenä tavoitteena on antaa 7–25-vuotiaille lapsille ja nuorille mahdollisuus seurata ja navigoida terveyttään yhdessä digitaalisten pelitottumustensa kanssa terveellisten elämäntapojen edistämiseksi kuitenkaan vaarantamatta sitoutumistaan nykyaikaiseen pelikulttuuriin. Näin pyritään ennaltaehkäisemään pitkäaikaisia sairauksia.

  Elinvoimasta Vetovoimaksi yhdessä tekemällä

  Hakija: Jankko lentopallo ry
  Myönnetty rahoitus: 48 326 €
  Kokonaiskustannusarvio: 69 036 €
  Toteutusaika: 1.9.2024-30.6.2025
  Loimaan seudun väestörakenteen muutos tuottaa haasteita yritysten rekrytointiin, yhdistysten toiminnan aktiivisuuteen ja vanhenevan väestön syrjäytymiseen/yksinäisyyteen. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yrityksien vapaaehtoisohjelmia, jolloin työntekijät voisivat tehdä vapaaehtoistyötä jollekin yleishyödylliselle yhdistykselle ja tällä tavoin elävöittää yhdistystoimintaa sekä samalla aktivoida omaa elinympäristöään.

  Vihreän siirtymän ekosysteemi Loimaan seudulle

  Hakija: Pöytyän kunta
  Myönnetty rahoitus: 54 521 €
  Kokonaiskustannusarvio: 77 888   €
  Toteutusaika: 1.8.2024-30.6.2025
  Keskeisenä tarkoituksena on edistää isojen vihreään siirtymään liittyvien hankkeiden toteutumista Loimaan seudulla ja samalla rakentaa sellaista yritysten liiketoimintaekosysteemiä, jolla varmistetaan, että mahdollisimman iso osa näiden hankkeiden tuomista taloudellisista hyödyistä ja työpaikoista jäisi maakuntaan ja Loimaan seutukunnalle. Keskeisenä tavoitteena on maakuntaohjelman mukaisesti rakentaa kuntien kanssa yhteistyössä alueellinen bio- ja kiertotalouden ekosysteemi Loimaan seudulle sekä edesauttaa alueen yritysten mukaanpääsyä vihreän siirtymän isoihin investointihankkeisiin.

  Luova Eurooppa haun valmistelu: Sense and sensibility in making new musical experiences.

  Hakija: Humanistinen ammattikorkeakoulu
  Myönnetty rahoitus: 13 021 €
  Kokonaiskustannusarvio: 18 602 €
  Toteutusaika: 1.5.2024-31.12.2024
  Valmistellaan hakemus Luova Eurooppa -ohjelman syksyn 2024 hakuun. Humak on päähakijana.
  Haettavassa hankkeessa kehitetään kokeiluiden avulla tapahtumatuotantoalan toimijoiden osaamista järjestää kokonaisvaltaisia konserttielämyksiä yhteistyössä kulttuurimatkailun verkostojen kanssa. Konserttielämysten tuottamisen tueksi rakennetaan sekä paikallisia että kansainvälisiä verkostoja, joiden avulla huomioidaan alueelliset erikoispiirteet esimerkiksi tapahtumapaikkojen ja ruokakulttuurin osalta. Hankkeessa kehitetään sisältöjä, jotka elävöittävät konserttikokemuksia ja tukevat sisältöjen saavutettavuutta multimodaalisen viestinnän avulla. Kehittämishanke edesauttaa myös oppilaitosten ja kentän toimijoiden yhteistyötä. Hankkeessa hyödynnetään erilaisia innovaatioprosesseja.

  Saaristomeren valuma-alueen ja rannikon ympäristöseurantajärjestelmä

  Hakija: Turun Ammattikorkeakoulu
  Myönnetty rahoitus: 47 444 €
  Kokonaiskustannusarvio: 67 778 €
  Toteutusaika: 1.10.2024-31.12.2025
  Hanke edistää ympäristönseurantajärjestelmien digitalisointia ja avoimen, helposti saavutettavan tiedon saattamista julkisten organisaatioiden, yritysten ja kansalaisten käyttöön. Tavoitteena on tukea kestävää kaupunkikehitystä ja ympäristön ennallistamistoimia helpottamalla ja edistämällä tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Hankkeessa luodaan jatkuvatoiminen ympäristön tilan seurantajärjestelmä ja tietoalusta. Järjestelmä tulee sisältämään alueellisten tutkimus- ja koulutuslaitosten ylläpitämät mittauslaitteet, tulosten tiedonkäsittelyjärjestelmän, tuotetun seuranta-aineiston ja näiden visualisointityökalun. Järjestelmä luodaan kehittämällä ja laajentamalla Turun AMK:n vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän ylläpitämää järjestelmää (https://vesijaymparisto.turkuamk.fi/reaaliaikainen-seuranta/).

  Kihti Design

  Hakija: Kustavin kunta. Osatoteuttajat Paraisten kaupunki, Brändön kunta.
  Myönnetty rahoitus: 7 000 €
  Kokonaiskustannusarvio: 10 000 €
  Toteutusaika: 1.4.2024-31.12.2024
  Hankkeessa laaditaan suunnitelman uuden matkailureitin luomiseksi Suomen saaristoon Kihdin ympäri läpi Kustavin, Brändön ja Paraisten. Suunnitelma laaditaan ostopalveluna ja yhteistyössä saariston yrittäjien kanssa sekä Kustavin, Paraisten ja Brändön kesken.

  Creative work with GenAI

  Hakija: Turun ammattikorkeakoulu Oy
  Myönnetty rahoitus: 14 700 €
  Kokonaiskustannusarvio: 21 000 €
  Toteutusaika: 1.9.2024–5.3.2025
  Hankkeessa valmistellaan Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian koordinoima Creative Europe -hakemus (2024), työnimeltään Creative work with GenAI.
  Valmisteltavan hankkeen tavoitteena on edistää luovien alojen digitalisaatiota ja luoda innovatiivisia toimintamalleja tekoälyn hyödyntämiseen luovilla aloilla. Hankkeen aikana edistetään luovan alan generatiiviseen tekoälyyn liittyvää osaamista sekä etsitään uusia keinoja tavoittaa yleisöjä. Hankkeen tavoitteena on paikallisia kokeiluja tekemällä, kansainvälistä yhteistyötä syventämällä sekä alueellisten kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä edistämällä kokeilla uudenlaisia tekoälyratkaisuja visuaalisen kulttuurin alalla, erityisesti tarinankerronnassa.

  Autonpurku – materiaalien talteenotto, uudelleenkäyttö ja uusien tuotteiden kierrätettävyys

  Hakija: Turun Ammattikorkeakoulu Oy
  Myönnetty rahoitus: 80 626 €
  Kokonaiskustannusarvio: 115 180 €
  Toteutusaika: 1.9.2024 – 31.10.2025
  Hankkeen tavoitteena on kahden valitun materiaalin, lasin ja muovin, kautta selvittää auton purkuvaihetta ja kierrätysmateriaalin hyötykäytön nykytilaa, keskittyen mm. seuraaviin asioihin: materiaalien syntypaikkajaottelu purkuvaiheessa, materiaalien määrä ja laatu, missä kierrätysmateriaalia syntyy, materiaalien kuljetuksen rooli, minkälaisena hyötykäyttäjä materiaalin saa sekä kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttöä uudessa tuotteessa ja tämän uuden tuotteen kierrätettävyyttä.

  Aurajoentien tarinat heräävät eloon

  Hakija: Auran kunta
  Myönnetty rahoitus: 52 818 €
  Kokonaiskustannusarvio: 75 455 €
  Toteutusaika: 1.9.2024-31.8.2025
  Aurajoentie on erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja tarinallistamisen avulla voidaan edistää kestävän kehityksen mukaista kestävää matkailua myös kylämatkailun osalta. Tuloksena on valmis palvelukonsepti, digitaaliseen muotoon viety tien tarina, joka koostuu kymmenistä paikkaan, yritykseen, henkilöön tai tapahtumaan liittyvästä tarinasta. Tarinat ovat helposti puhelimella saavutettavissa ja ne toimivat sekä yksin että kartasta seurattavana tarinatienä. Hanke keskittyy sisällön keräämiseen, muokkaamiseen ja tuotantoon, eikä hankkeessa oteta käyttöön tai luoda uusia sovelluksia.

  Saariston kuva

  Hakija: Turun yliopisto
  Myönnetty rahoitus: 60 206 €
  Kokonaiskustannusarvio: 86 009 €
  Toteutusaika: 1.1.-31.12.2025
  Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata edistyneitä kuva-analyysimenetelmiä Saaristomeren rehevöitymisen tilan seurantaan ja tuottaa siten uutta tietoa saariston vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluun, kohdentamiseen ja rehevöitymisen hillitsemiseen. Menetelmien kehityksessä hyödynnetään koneoppimista ja tekoälyä, joiden avulla voidaan analysoida suuria datamääriä nopeasti ja tunnistaa trendejä sekä vähemmän ilmeisiä muutoksia. Kehitettäviä menetelmiä voidaan soveltaa esimerkiksi drone- ja ilmakuviin, satelliittikuviin ja kaukokartoitustekniikoihin. Hankkeen päätyttyä kehitettyjä kuva-analyysimenetelmiä voidaan soveltaa ympäristönhallintatyökaluina ja hyödyntää esimerkiksi rannikkoseutujen ruokoliiketoiminnan edistämisessä. Näin hanke tähtää paitsi saariston ravinnekuormituksen vähentämiseen ja kohentuneeseen ekologiseen tilaan, myös osaltaan parantamaan saariston kunnossapitoon liittyvän liiketoiminnan edellytyksiä.

  Paimion parantolan vierailukeskus

  Hakija: Paimion parantola -säätiö sr
  Myönnetty rahoitus: 60 000 €
  Kokonaiskustannusarvio: 159 314 €
  Toteutusaika: 1.5.2024-31.10.2025 Paimion parantolan vierailukeskushanke vauhdittaa parantolan valmiutta uuteen matkailua palvelevaan käyttötarkoitukseen. Parantolan pääkiinteistöön suunnitellaan kongressi- ja hyvinvointihotellitoimintaa, jolloin erillinen vierailukeskus tarjoaa asiakaspalvelua mahdollisen Unescon maailmanperintöstatuksen kasvattamia matkailijamäärille samalla vaalien Alvar ja Aino Aallon suunnitteleman parantolan kulttuuriperintöä ja tuottaen siihen liittyviä näyttelyjä. Tämän hankkeen tarkoituksena on valmistella vierailijakeskuksen kehitys- sekä toteuttamissuunnitelma ennen varsinaista rakennushankevaihetta.

  Varsinaissuomalaiset yritykset luonnon monimuotoisuuden tukijoina

  Hakija: Valonia / Varsinais-Suomen liitto
  Myönnetty rahoitus: 39 254 €
  Kokonaiskustannusarvio: 56 077 €
  Toteutusaika: 1.10.2024-30.1.2026
  Hanke luo selkeitä toimintamalleja ja vaihtoehtoja, joilla pienetkin yritykset voivat osallistua luonnon monimuotoisuuden tukemiseen alueellisella, kunnallisella ja paikallisella tasolla. Tällaisia osallistumistapoja voivat olla esimerkiksi erilaiset yhteistyökumppanuudet ympäristötyötä tekevien toimijoiden kanssa, työntekijöiden konkreettisiin luontokunnostuksiin osallistuminen tai muun muassa omarahoituksen tarjoaminen erilaisiin paikallisiin luonnon monimuotoisuushankkeisiin.