Siirry sisältöön
Haku

Viherrakennetyön avulla selvitetään mitä luonnon monimuotoisuuden tavoitteet sekä ennallistamisasetuksen vaatimukset meillä konkreettisesti tarkoittavat

Maakuntastrategian mukaan maakunnan kehittäminen tapahtuu luonnon kanssa sopusoinnussa. Yksi tähän tavoitteeseen liittyvä toimenpide on riittävän kattavan suojelu- ja viherrakenneverkoston perustaminen. Varsinais-Suomen liitto on tehnyt maakunnallista viherrakennetyötä vuoden 2022 alusta alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään viherrakenteen nykytilannetta olemassa olevien aineistojen pohjalta sekä viherrakennetyön lähtökohdat ja tavoitteet. Erillisellä selvityksellä kootaan yhteen tieto luonnon monimuotoisuuden tilanteesta, sen maakunnallisista erityispiirteistä ja Varsinais-Suomen erityisvastuista. 

Viherrakenteella tarkoitetaan kaikkia kasvullisia alueita ja niiden välisiä yhteyksiä vesistöjä unohtamatta. Viherrakenteella on monia merkityksiä: se turvaa luonnon monimuotoisuutta, auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan siihen, ylläpitää viihtyisää lähiympäristöä sekä virkistyksen, retkeilyn ja matkailun mahdollisuuksia, sekä tarjoaa edellytyksiä taloudellisen toimeliaisuuden niin alkutuotannon kuin palveluidenkin saralla. Viherrakenteen osat tuottavat välttämättömät ekosysteemipalvelut, joihin koko elämämme perustuu: puhtaan veden ja ilman, ravinteikkaan maaperän ja pölytyksen, monet uusiutuvat luonnonvarat, puskureita sään ääri-ilmiöille sekä tuholaisten ja vieraslajien sietokykyä. 

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden kato ovat kestämättömän elämäntapamme seurausta. Sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla on asetettu useita tavoitteita ja sitoumuksia tilanteen muuttamiseksi. Esimerkiksi EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 30 % maa- ja merialueista on oikeudellisen suojelun kohteena, josta kolmannes tiukan suojelun piirissä. Tällä hetkellä suojelualueiden pinta-ala lähes vastaa tavoitetta Varsinais-Suomen merialueilla, mutta maa-alueiden osalta emme ole vielä edes puolitiessä. Riittävän pinta-alan lisäksi on tärkeää, että suojelualueet turvaavat monipuolisesti erilaisia elinympäristöjä, ja että luonnon monimuotoisuutta tuetaan myös suojelualueiden ulkopuolella. Vielä täsmentämistä vaativia maankäytöllisiä tavoitteita tulee myös esimerkiksi Euroopan komission ennallistamisasetuksesta – ei pelkästään luonnonympäristöille, vaan myös kaupunkialueille. Viherrakenneselvityksen avulla pyritään vastaamaan siihen, mitä tavoitteet Varsinais-Suomessa tarkoittavat, miten ja mistä tavoitteiden saavuttamisen vaatimia alueita voisi löytää ja millaisia ne ovat.  

Viherrakenneselvityksen ensimmäinen vaihe – lähtökohdat, nykytiedot ja tavoitteet – valmistuu ensi kesään mennessä. Erillisen luonnon monimuotoisuuden nykytiedon selvityksen lisäksi ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi virkistyksen, kaupunkiseudun viherrakenteen ja biotalouden tilannetta. Nykytiedon kartoittamisen lisäksi arvioidaan tietopuutteita ja epävarmuuksia. Selvitys kytkeytyy samassa aikataulussa valmistuvaan laajempaan maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointiin, jonka pohjalta päätetään Varsinais-Suomen maakunnallisen maankäytön suunnittelun seuraavista askelista. 

Lisätietoja:

Timo Juvonen

Timo Juvonen

erikoissuunnittelija, ympäristö ja merialuesuunnittelu

+358 40 829 5543

Arttu Koskinen

kaavasuunnittelija

+358 40 669 1186