Siirry sisältöön
Haku

Varsinaissuomalaiset toivovat hyväkuntoisia teitä ja joukkoliikenteen ratkaisuja

Pyörätie ja taustalla alikulkutunneli

Varsinais-Suomen asukkaat pitävät liikennesuunnittelussa erityisen tärkeänä turvallisuutta, teiden kunnon parantamista ja joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä, selviää ensimmäistä kertaa koko Varsinais-Suomen alueella toteutetusta liikenneympäristökyselystä. Vaikka liikkumistavoissa on alueellisia eroja, joukkoliikenteen kehittämiselle on kyselyn mukaan laaja kysyntä koko Varsinais-Suomessa. Vastaajista noin 60 % olisi kiinnostuneita käyttämään myös lähijunaa.

Marraskuussa 2021 toteutetulla liikenneympäristökyselyllä selvitettiin yli 15-vuotiaiden varsinaissuomalaisten näkemyksiä liikennejärjestelmätyön tavoitteista ja toimenpiteistä. Kerättyä tietoa hyödynnetään maakunnan liikennesuunnittelussa, poliittisen päätöksenteon tukena ja liikennehankkeiden priorisoinnissa. Vastauksia saatiin kaikista Varsinais-Suomen kunnista, yhteensä yli 3000 kappaletta.

Kyselyn tuloksiin ja raporttiin voi tutustua osoitteessa valonia.fi/liikennekysely 2021.

Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tärkeimpinä tavoitteina pidettiin liikenneonnettomuuksien vähentämistä, tieverkon hyvää kuntoa ja hoitotasoa sekä arjen tarpeita palvelevaa joukkoliikennettä. Reilu puolet kyselyyn vastanneista kertoi kulkevansa henkilöautolla päivittäin tai lähes päivittäin. Varsinkin kaupunkiseudun ulkopuolella koettiin, ettei auton käytölle usein ole realistista vaihtoehtoa. Joukkoliikenteen ratkaisujen kehittämiselle olisikin vastaajien mukaan tarvetta koko Varsinais-Suomessa. Kyselyyn vastanneista 73 % kertoi pyöräilevänsä ainakin joskus, mikä korostaa myös pyöräilyä tukevan yhdyskuntarakenteen tärkeyttä koko maakunnassa. Vastaajat kertoivat valitsevansa kulkutavan useimmiten nopeuden, helppouden ja riippumattomuuden perusteella.

Paikallisjunaliikenne kiinnostaa varsinaissuomalaisia

Raideliikenteen kehittäminen on yksi lähivuosien keskeisistä painopisteistä Varsinais-Suomen liikennejärjestelmätyössä. Kyselyssä 55 prosenttia vastaajista koki paikallisjunaliikenteen käynnistämisen tärkeäksi tai melko tärkeäksi. Varsinais-Suomen liitto julkaisi viime vuonna selvityksen, jossa on tutkittu potentiaalisten paikallisjunan asemapaikkojen kehittämistä. Kyselyn vastaajista 60 % käyttäisi oman arvionsa mukaan selvityksessä mainittuja junayhteyksiä niiden toteutuessa.

”On hienoa, että maakunnan asukkailla on kiinnostusta paikallisjunaliikenteeseen. Raideliikenne luo kestävän pohjan vähäpäästöiselle, kilpailukykyiselle ja vetovoimaiselle liikennejärjestelmälle, jota maakunnassamme tavoitellaan. Kauko- ja paikallisjunaliikenne yhdessä muun toimivan joukkoliikenteen kanssa lisäisivät Varsinais-Suomen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta.” – Liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelija Salla Murmann, Varsinais-Suomen liitto.

Suunnittelun osallisuutta ja vuorovaikutusta kehitettävä jatkossakin

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämiselle on jatkossakin tarvetta, sillä kyselyyn vastanneista kolmannes toivoi parempia vaikutusmahdollisuuksia oman lähiympäristönsä liikennejärjestelyjä koskien. Lisäksi vastauksissa peräänkuulutettiin avoimuutta siinä, miten asukkaiden näkemykset huomioidaan käytännön suunnittelutyössä. Parhaina vuorovaikutuksen tapoina pidettiin sähköisiä kyselyitä sekä asukas- ja yleisötilaisuuksia.

Lisätiedot

Salla Murmann

erikoissuunnittelija, liikennejärjestelmätyö

vapaalla, sijainen Ella Törmälä


Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttivat kyselyn osana Traficomin rahoittamaa Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2021 -hanketta. Liikenneympäristökysely on toteutettu Turun ydinkaupunkiseudulla aiemmin vuosina 2017 ja 2019.