Siirry sisältöön
Haku

Viherrakennetyö valmistunut – kartoittaa luonnon monimuotoisuuden haasteita

Päivänkakkaroita niityllä metsän reunassa

Varsinais-Suomen liiton viherrakennetyö on valmistunut. Työn aikana vuosina 2022–23 selvitettiin Varsinais-Suomen viherrakenteen – kasvullisten alueiden ja niiden välisten yhteyksien verkoston – lähtökohtia, nykytietoja ja tavoitteita. Viherrakennetyön lähtökohtina olivat ilmastonmuutokseen ja luontokatoon vastaaminen ja niihin liittyvät alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tavoitteet.

Valmistunut viherrakennetyö koostuu useista osa-alueista, joista keskeisin on Varsinais-Suomen luonnon monimuotoisuus – nykytiedot ja uhanalisten luontotyyppien suojelu ja ennallistaminen -selvitys. Laaja selvitys antaa kattavan kuvan uhanalaisten luontotyyppien esiintymistä ja suojelutilanteesta nykyisin saatavilla olevien tietojen perusteella. Selvityksessä myös verrattiin Varsinais-Suomen nykyistä suojelutasoa EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteeseen, jonka mukaan 30 prosenttia EU:n maa- ja merialueista tulisi olla suojelun piirissä vuoteen 2030 mennessä, josta kolmannes tiukan suojelun. Lisäksi selvityksessä luontotyyppejä, joiden turvaaminen on erityisesti Varsinais-Suomen vastuulla. Selvitystyössä hyödynnettiin laajasti kansallisten asiantuntijoiden panosta, ajantasaista tutkimustietoa ja kymmeniä paikkatietoaineistoja.

Tietoa Varsinais-Suomen luonnosta tarvitaan lisää

Vaikka kaikki selvityksessä tunnistetut uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit suojeltaisiin, olisi Varsinais-Suomen maa-alueista suojeltu vasta noin kahdeksan prosenttia. Kaikkien luontotyyppien tilannetta maakunnassa ei kyetty arvioimaan: tietoa Varsinais-Suomen luonnosta tarvitaan lisää. Luontokadon pysäyttäminen vaatii lisäksi toimia suojelualueiden ulkopuolella, kuten ennallistamista ja toimintatapojen muutoksia. Selvityksessä annettiinkin suosituksia eri luontotyyppien ennallistamiseksi. Maakunnallisesta näkökulmasta on tärkeää tunnistaa laajoja luonnon ydinalueita ja niiden välisiä kytkeytyvyyksiä. Niihin kohdistuvien toimien avulla monimuotoisuuden suojelu on tehokkaampaa kuin yksittäisiä luontotyyppejä suojelemalla. Varsinais-Suomen vastuuluontotyypeiksi tunnistettiin muun muassa erilaiset lehdot, perinnebiotoopit ja savimaiden virtavedet.

Viherrakennetyön muita osa-alueita ovat alueen kuntien viherrakenteen hoidon, kehittämisen ja ylläpidon nykytila-analyysi, taajamien viherrakenteen erityiskysymykset sekä mietintö biotaloudesta Varsinais-Suomessa. Viherrakennetyön tuloksia on esitelty tarinakartassa. Erilliset selvitykset on julkaistu pdf-tiedostoina Varsinais-Suomen liiton nettisivuilla.

Viherrakenteeseen liittyvä työ jatkuu

Viherrakenteeseen liittyvä työ jatkuu useilla rintamilla. Vuoden 2024 alusta käynnistyvässä monivuotisessa ja suuressa Priodiversity LIFE -hankkeessa tehdään muun muassa Varsinais-Suomeen maakunnallisen luonnon monimuotoisuusohjelma, tunnistetaan luonnon ydinalueita ja keskitetään toimenpiteitä niille. Hanke vastaa näin useisiin haasteisiin, jotka monimuotoisuusselvityksessä tunnistettiin. Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen seuraavalla kaudella käynnistetään kaupunkiseudun rakennemallin päivitys, jossa viherrakenne on tärkeässä roolissa. Maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi on saatu valmiiksi, ja seuraavaksi päätetään, mitkä teemat maakuntakaavan seuraavassa päivityksessä käsitellään. Olivat teemat mitkä tahansa, liittyvät ne väistämättä viherrakenteeseen joko suoraan tai välillisesti. Alueellisenkin työn kannalta erittäin tärkeä on parhaillaan valmistelussa oleva EU:n biodiversiteettistrategian kansallinen toimeenpano, jossa määritellään toimintaohjelma Suomen luonnon monimuotoisuuden kehityksen kääntämiseksi elpymisuralle.

Kysyttävää?

Arttu Koskinen

kaavasuunnittelija

+358 40 669 1186