Siirry sisältöön
Haku

Saaristotoimikunta tekee työtä saariston hyväksi

Varsinais-Suomen liitto on kuntayhtymä, jonka toiminnasta ja toimielimistä säädetään kuntalaissa. Maakunnan liitolla on poliittinen päätöksentekorakenne. Juttusarjassamme pääset tutustumaan toimielin kerrallaan Varsinais-Suomen liiton päätöksentekoon.

Maakuntahallituksen alainen saaristotoimikunta koostuu 16 jäsenestä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet valitaan siten, että edustaja on jokaisesta saaristokunnastamme, Paraisilta, Kemiönsaarelta ja Kustavista sekä jokaisesta saaristo-osakunnastamme, Taivassalosta, Uudestakaupungista, Naantalista, Kaarinasta ja Salosta.

Saaristotoimikunta toimii kummallakin kotimaisella kielellä ja sihteerin/esittelijän työstä vastaa saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen. Puheenjohtajana vuosina 2021-2025 toimii Christer Friis Paraisilta ja varapuheenjohtajana Mikko Haapala Naantalista. Toimikunnan sisältä on lisäksi valittu työvaliokunta valmistelemaan laajempia kokonaisuuksia toimikunnan käsiteltäväksi.

Saaristotoimikunnan työ kohdistuu pääosin muutamaan teemaan, jotka ovat kaiken aikaa ajankohtaisia: saaristoliikenne, yrittäjyys ja matkailu, luonto ja kulttuuri muodostavat aluekehityksen ytimen saaristossa ja näiden teemojen seuranta ja edunvalvonta on keskeisessä roolissa toimikunnan työssä. Saaristotoimikunta valmistelee myös tietyin väliajoin asiakirjan, jolla saaristo kytketään kulloiseenkin maakuntastrategiaan/maakuntaohjelmaan. Tämä työ on tällä hetkellä käynnissä.

Vuotuisten 4-5 kokouksen lisäksi saaristotoimikunta järjestää joka vuosi ainakin yhden seminaarin tms tilaisuuden ajankohtaisesta teemasta. Tänä vuonna seminaarin aihe oli veneilyn ja vierassatamien merkitys saaristolle. Saaristotoimikunta seuraa lisäksi aktiivisesti parlamentaarisen Saaristoasiain neuvottelukunnan (SANK) työtä ja antaa sinne syötteitä ja kommentteja tarvittaessa.


Skärgårdskomissionen jobbar för skärgårdens väl

Skärgårdskommissionen som är underställd landskapsstyrelsen består av 16 medlemmar som alla har sin respektive suppleant. Medlemmarna väljs på så sätt att representation kommer från alla skärgårdskommuner, Pargas, Kimitoön och Gustavs samt från alla skärgårdsdelkommuner, Tövsala, Nystad, Nådendal, St Karins och Salo.

Skärgårdskommissionen verkar på båda inhemska språken och som sekreterare/föredragande fungerar skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen. Som ordförande under år 2021-2025 fungerar Christer Friis från Pargas. Vice ordförande är Mikko Haapala från Nådendal. Kommissionen har därtill internt valt ett arbetsutskott som bereder större helheter för kommissionens behandling.

Skärgårdskommissionens arbete riktar sig mestadels på några teman som ständigt är aktuella: skärgårdstrafik, företagande och turism, natur och kultur utgör stommen för den regionala utvecklingen i skärgården.  Att följa med dessa teman och utöva intressebevakning har en central roll i kommissionens arbete. Skärgårdskommissionen utarbetar därjämte med jämna mellanrum ett dokument som knyter skärgården ihop med den landskapsstrategi/landskapsplan som är i kraft. Detta arbete pågår för tillfället.

Vid sidan om 4-5 årliga möten ordnar skärgårdskommissionen varje år åtminstone ett seminarium el dyl med något aktuellt tema. I år var temat båtlivets och gästhamnarnas betydelse för skärgården. Skärgårdskommissionen följer därtill aktivt med den parlamentariska Skärgårdsdelegationens (SANK) arbete och ger input och kommenterar till SANK vid behov.

Kysyttävää? Frågor?

Sami Heinonen

Sami Heinonen

saaristo- ja maaseutuasiamies

+358 400 413 704