Siirry sisältöön
Haku

Rahoitusta alueen kestävään kasvuun ja elinvoiman tukemiseen

Lähikuva jäisistä kaisloista vedessä.

Hae perjantaihin 8.3.2024 klo 15.00 mennessä

Kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE) käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti maakuntastrategian ja hallituksen aluekehittämispäätöksen 2020–2023 toimeenpanoa edistäviin kohteisiin.

Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin, konkreettisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin. Toivomme maakunnan kehittämistä tukevia raikkaita, uusia näkökulmia ja lähestymistapoja tuovia hankkeita.

Hakemuksen tulee kohdentua yhteen seuraavista AKKE-määrärahoista. Tällä hakukierroksella painotetaan aluekehittämiskeskustelujen teemojen toteuttamista ja maakunnallisen TKI-tiekartan toimeenpanoa.

 1. Varsinais-Suomen maakuntastrategian toimeenpanoa ja erityisesti siinä kirjattujen toimenpiteiden toteuttamista edistävät hankkeet. AKKE-rahoitusta on käytettävissä enintään 459 000 euroa. Osa rahoituksesta voidaan varata kansainvälisten hankkeiden valmisteluun.
 2. Alueelliset innovatiiviset ja kokeilevat toimet (AIKO), joilla edistetään alueiden muutosjoustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä, jota ovat viime aikoina haastaneet kansainväliset kriisit. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää rakennemuutosten ennakointiin ja tukemiseen, kestävään elinkeinojen uudistamiseen sekä alueiden älykkääseen sopeutumiseen. Uutena kokonaisuutena on alueellisen TKI-toiminnan tukeminen ja siinä etenkin tammikuun lopussa julkaistun maakunnallisen TKI-tiekartan toimeenpano (www.varsinais-suomi.fi/tki). Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin tarkoitettua määrärahaa on käytettävissä 796 000 euroa.
 3. Hankkeet, jotka edistävät valtion ja Varsinais-Suomen aluekehittämiskeskustelujen yhteistyöasiakirjassa sovittujen teemojen toteuttamista (lue työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta lisää). Varsinais-Suomessa AKKE-rahoitettavat teemat ja niiden kehittämisen kärjet ovat:
  • Saaristomeri (402 000 euroa)
   • Saaristomeren veden laadun parantaminen
   • Kestävä ympärivuotinen matkailu
   • Saavutettavuus: tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat saaristoliikenteen yhteydet ja digitalisaation potentiaalien realisointi
  • Osaava työvoima maakunnan TKI-toiminnan takaajana (186 000 euroa)
   • TKI-rahoituksen kasvattaminen
 4. Kansainvälisten hankkeiden valmistelu. Valmistelurahoituksella tuetaan valmistelutyötä, joka tähtää hankehakemusten jättämiseen kansainvälisiin rahoitushakuihin. Tukea myönnetään valmistelukonsortion laajuudesta ja rahoitusohjelman merkittävyydestä riippuen enintään 10 000–15 000 euroa. Määrärahaa on käytettävissä vähintään 30 000 euroa.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi ja riittävät edellytykset toiminnan jatkuvuudesta huolehtimiseksi. Tuen saajina voivat olla esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, seudulliset kehittämisyhtiöt, säätiöt ja järjestöt. Jos kyse on yhteishankkeesta, kaikkien hakijoiden on täytettävä tuen saajalle asetetut edellytykset. Varsinais-Suomen liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen eikä hakijaorganisaation perustoimintaan.

Rahoitus on pääsääntöisesti pienimuotoista. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tuki hankkeille on keskimäärin ollut 30 000–70 000 euroa. Hakijan on itse osallistuttava rahoitukseen omarahoitus­osuudella. Hankkeessa voi olla myös muuta osarahoitusta, esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta. Suositeltava kustannusmalli on Flat rate 40 % ja palkkakustannusmalli vakiosivukulumalli. Perustellusti voidaan käyttää muitakin kustannusmalleja. Tukea myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kansainvälisten hankkeiden valmistelurahoituksen painopiste on vaativissa kansainvälisissä EU-rahoitusohjelmissa, jotka edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä hankekumppaneita (ns. konsortiota).  Kansainvälisten hankkeiden valmistelussa on käytettävä kertakorvausmallia. Kertakorvauksen maksatus perustuu hankkeessa syntyneen tuloksen tai toimenpiteen todentamiseen. Maksatuksen kriteerinä on se, että hakija on jättänyt teknisesti hyväksyttävän hakemuksen AKKE-hakemuksessa esitettyyn tai sitä vastaavaan EU-rahoitushakuun

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Varsinais-Suomen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittäminen -rahoituksen hakulomakkeella. Hakuohjeet ja hakulomake löytyvät Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilta

Hakemus toimitetaan Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon allekirjoitettuna sähköpostitse (kirjaamo@varsinais-suomi.fi).

Hakuaika on jatkuva. Tähän valintajaksoon kohdistuvat hakemukset tulee jättää perjantaihin 8.3.2024 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja:

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630 ja aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi