Siirry sisältöön
Haku

Rahoitushaku kansainvälisten hankkeiden valmisteluun

Hae rahoitusta keskiviikkoon 21.6.2023 klo 15 mennessä

Varsinais-Suomen liitto avaa kansainvälisten hankkeiden valmistelurahoituksen rahoitushaun ajalle 21.3-21.6.2023. Valmistelurahoituksella tuetaan valmistelutyötä, joka tähtää hankehakemusten jättämiseen kansainvälisiin rahoitushakuihin. Varsinais-Suomen liitto myöntää valmistelurahoitusta työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä alueiden kestävän kasvun ja tukemisen määrärahasta (AKKE). 

Valmistelurahoituksen painopiste on vaativissa kansainvälisissä EU-rahoitusohjelmissa, jotka edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä hankekumppaneita (ns. konsortiota). Valmisteltavalla hankkeella tulee olla laajoja, Varsinais-Suomeen kohdistuvia aluekehitysvaikutuksia. Sen on tuettava Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutusta ja eduksi luetaan hankkeen kohdentuminen älykkään erikoistumisen strategian painopisteisiin (sininen talous ja uudistuva teollisuus, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja terveysteknologia). 

Tuensaajia voivat olla esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja ammattijärjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua. Tukea voidaan käyttää kansainvälisten hankkeiden hankevalmistelun henkilökustannuksiin ja/tai ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä matkakuluihin.  

Tukea myönnetään valmistelukonsortion laajuudesta ja rahoitusohjelman merkittävyydestä riippuen enintään 10 000–15 000 euroa, ja se voi kattaa maksimissaan 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Valmistelurahoitusta on varattu myönnettäväksi yhteensä 100 000 euroa. Hakijan tulee osallistua rahoitukseen myös omalla rahoituksellaan. 

Hakemuksesta tai erillisestä hankesuunnitelmasta täytyy käydä ilmi: 

Rahoitusmuotona on kertakorvaus eli lump sum, mikä edellyttää hakemusvaiheessa hyviä ja realistisia perusteita arvioiduille kustannuksille. Kustannusarvion tulee perustua realistisesti arvioituihin ja maksatusvaiheessa tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin. Tukea voidaan myöntää rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. 

Kertakorvauksen maksatus perustuu hankkeessa syntyneen tuloksen tai toimenpiteen todentamiseen. Maksatuksen kriteerinä on, että hakija on jättänyt teknisesti hyväksyttävän hakemuksen AKKE-hakemuksessa esitettyyn tai sitä vastaavaan EU-rahoitushakuun. Hankehakemukset, jotka eivät täytä rahoittajan asettamia teknisiä reunaehtoja eivät voi saada tätä valmistelutukea. Mikäli hakijalle maksetaan valmisteluun takautuvasti tukea kansainvälisen ohjelman kautta, on AKKE-rahoitus maksettava takaisin päällekkäisen tuen välttämiseksi. Vaihtoehtoisesti hakijan on kansainvälisessä hakemuksessaan ilmoitettava valmisteluun jo saadun tukirahoituksen määrä. 

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Varsinais-Suomen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittäminen -rahoituksen hakulomakkeella. Hakuohjeet ja lomake löytyvät Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilta. 

Hakemus toimitetaan Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon allekirjoitettuna sähköpostitse (kirjaamo@varsinais-suomi.fi). 

Hakuaika on jatkuva. Tähän valintajaksoon kohdistuvat hakemukset tulee jättää keskiviikkoon 21.6.2023 klo 15.00 mennessä 

Lisätietoja: 

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi