Siirry sisältöön
Haku

Maakuntahallitus 22.11.2021

Uusi maakuntahallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 22.11. Sillä oli heti isoja asioita listallaan käsiteltävänä, kuten uuden maakuntastrategian hyväksyminen ja lähettäminen maakuntavaltuustolle, lausunto kaavoitus- ja rakennuslaista, hankerahoituspäätöksiä ja uusien toimielinten asettamista ja niiden jäsenten nimeämistä.

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle tuotantotalouden professuurin lahjoittamista Turun yliopistolle

Maakuntahallitus ehdottaa maakuntavaltuustolle, että Varsinais-Suomen liitto lahjoittaa Turun yliopistolle tuotantotalouden professuurin. Ehdotus pohjautuu Turun yliopiston vararerhtori Mika Hannulan liitolle lähettämään kirjeeseen. Lahjoitusprofessuurin kustannus on 600 000 euroa.

Tekniikan koulutuksen uudistaminen Turun yliopistossa on jo suunnitteluvaiheesta lähtien nojautunut vahvaan yritysyhteistyöhön. Tästä on osoituksena poikkeuksellisen vahva maakunnallinen
sitoutuminen DI-koulutuksen käynnistämiseen. Tähän mennessä teknilliselle tiedekunnalle osoitetun 12 lahjoitusprofessuurin taustalla on noin 50 Lounais-Suomen yritystä tai yksityistä organisaatiota. Teknillisen tiedekunnan toimintaperiaatteena on kouluttaa tekniikan alojen osaajia ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin, ja tuotantotalouden opinnoissa yhdistyvät sekä tekninen osaaminen että kaupallinen asiantuntemus.  Opiskelijoiden opinnäytetyöt ja käytännönläheiset tutkimusprojektit palvelevat yritysten kehittämistarpeita ja vuoropuhelu opetussisältöjen kehittämisessä yhdessä yritysten kanssa on jatkuvaa. Syksyllä 2021 aloittava Industry Affiliate Programme (AFP) rakentaa yhteistyötä teollisuuden ja teknillisen tiedekunnan välillä.

Liiton taseessa on syksyllä 2021 edellisten tilikausien ylijäämää noin 2 miljoonaa euroa. Talouden pitkäjänteisessä suunnittelussa liitto on tuonut vahvasti esiin, että aiempien vuosien ylijäämä on aktiivisessa käytössä. Liitto mahdollistaa laajan hankeyhteistyön tarjoamalla hankkeille niiden tarvitsemaa rahoituspuskuria. Yliopiston kanssa neuvoteltu joustava maksusopimus mahdollistaa professuurin rahoittamisen niin, että maksuerät eivät vaaranna hankkeiden tarvitsemaa rahoitusta eivätkä liiton taloutta.

Kaavoitus- ja rakennuslain valmistelu tulee keskeyttää

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Maakuntahallitus lausui aiheesta mm. seuraavaa:

  1. Kaavoitus- ja rakentamislain valmistelu tulee keskeyttää.
  2. Jos valmistelu kaikesta huolimatta jossain vaiheessa jatkuu, lähtökohdaksi on otettava vaihtoehtoinen malli, jossa maakuntakaava on kaikilta osin oikeusvaikutteinen
  3. Alue- ja yhdyskuntarakenteiden määrittelyä on tarkistettava eikä niitä pidä sitoa kaavatasoihin.
  4. Maakuntakaavan yhteensovittavaa roolia ja merkitystä tulee vahvistaa, ei heikentää.
  5. Viherrakenteen määrittelyä tulee selventää.
  6. Lain yhteensovittaminen muuhun lainsäädäntöön on puutteellista.
  7. Kaupunkiseutusuunnittelun tulee olla vapaaehtoisuuteen ja tarpeeseen perustuvaa.
  8. Digitalisaatio ja kaavoituksen tietomalli eivät saa rajoittaa tai ohjata suunnittelua.
  9. Viranomaisten tiedonsaantioikeus ei huomioi kuntien ja maakuntien liittojen tietotarpeita.
  10. Esitetty viiden vuoden siirtymäaika on maakuntakaavoitukselle liian lyhyt

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman rahoituspäätökset

Maakuntahallitus päätti myöntää EAKR ja REACT EU-rahoitusta seuraaville hankkeille:

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ylimaakunnallinen hanke (EAKR), myönteinen päätös:

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman -tukeminen rahoitus

Maakuntahallitus päätti myöntää Green Industry Park OY:lle hankkeeseen ”Green Industry Parkin kehityshanke” alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseen 200 000 euroa. 

Maakuntahallitus asetti toimielimiä ja nimesi niihin jäseniä

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelmien yhteensovittamista varten perustettu toimielin.

Varsinainen jäsen                                    Varajäsen

Ilkka Kanerva KOK pj

Mari Mikkola KOK                                    Sanna Pitkänen KOK

Kari Häkämies vpj.                                  Janne Virtanen 

Piia Elo SDP                                            Niina Alho SDP

Saku Nikkanen SDP                                Tatu Alari SDP

Timo Katajainen VAS                               Kaisa Vallavuori VAS

Riina Lumme VIHR                                  Marko Lindberg VIHR

Lauri Heikkilä PS                                     Pirjo Lampi PS

Johanna Riski KESK                               Antti Grönlund KESK

Maankäyttöjaoston tehtävänä valmistella maakuntakaavoja ja muuta liiton ympäristösuunnittelua sekä tehdä ehdotuksia näitä asioita koskevista toimenpiteistä ja antaa kaavoitusta, rakentamista ja muita maankäytön suunnittelua ja ympäristökysymyksiä koskevia lausuntoja. Jos jaosto ei ole yksimielinen tai esittelijä jättää eriävän mielipiteen, asia siirtyy maakuntahallituksen päätettäväksi.

Varsinainen jäsen                                    Varajäsen

Juha Rantasaari KOK pj.                         Mari Mikkola KOK

Anne-Mari Virolainen KOK                       Alvar Euro KOK

Riitta Lehtinen SDP vpj                           Marke Tissari SDP

Juhani Pilpola PS                                     Vilhelm Junnila PS

Esko Kiviranta KESK                               Henna Takatalo KESK

Marko Lindberg VIHR                              Riina Lumme VIHR

Kaisa Vallavuori VAS                                Pentti Aitamurto VAS

Maakuntahallituksen alaisuuteen nimitettiin aiempien vuosien tapaan hankerahoitusjaosto, jonka tehtävänä on valmistella liiton toimivaltaan kuuluvat kansalliset sekä EU- rahoitusohjelmien (EAKR-osio) rahoituspäätökset. Jaoston esittelijänä toimii aluekehitysjohtaja ja sihteerinä kansallisten rahojen valmistelusta ja seurannasta vastaava elinkeinopäällikkö.

Varsinainen jäsen                                    Varajäsen

Juhani Nummentalo KOK vpj                  Sanna Pitkänen KOK

Laura Kontu KOK                                    Totti Nuoritalo KOK

Eeva-Johanna Eloranta SDP Pj              Jaana Reijonsaari-Korsman SDP

Markus Ylis-Junttila PS                            Mikael Miikkola PS

Teija Ek-Marjamäki KESK                       Jani Kurvinen KESK

Lea Räisänen VIHR                                Janina Andersson VIHR

Tomi Nieminen VAS                                Katri Kapanen VAS

Saariston erityistarpeita varten Varsinais-Suomen liitossa on saaristotoimikunta. Se toimii maakuntahallitusta avustavana asiantuntijaelimenä. Saaristotoimikunnan toimialueeseen kuuluvat seuraavat valtioneuvoston asetuksessa (1529/2015) 17.12.2015 määritellyt saaristokunnat ja saaristo-osakunnat: Kaarina, Kemiönsaari, Kustavi, Parainen, Naantali, Salo, Taivassalo ja Uusikaupunki.

Toimikunnan tehtävänä on käsitellä Varsinais-Suomen maakuntaohjelmaa täydentävän erillisen saaristo-ohjelman mukaisesti asioita, jotka koskevat toimialueen tulevaisuusstrategiaa, tulevaisuuden kehittämistoimenpiteiden linjauksia ja painotuksia ja kehittämisen voimavaroja (kansallinen ja EU-rahoitus) sekä toimia Varsinais-Suomen saaristoalueen edunvalvojana ja yhteistyön koordinoijana.

Varsinaiset jäsenet:

Ville Kouki, KOK, Kaarina

Kirsi Lindroth, KOK, Kustavi

Aaro Söderlund, KOK, Parainen

Ingmar Forne, SDP, Kemiönsaari

Roger Henrichsson, SDP, Parainen

Kirsi-Maria Jokinen, SDP, Salo

Mari Jaranti, KESK, Taivassalo

Rauno Aaltonen, KESK, Uusikaupunki

Pirjo Tammi, PS, Parainen

Reijo Nurmio, Naantali, PS, Naantali

Nina-Maria Nyman, VAS, Parainen

vpj. Haapala Mikko, VIHR, Naantali

pj. Christer Friis, RKP, Parainen

Laura Wickström, RKP, Parainen

Daniel Wilson, RKP, Kemiönsaari

Birgitta Holmström, RKP, Kemiönsaari

Varajäsenet

Sami Elmenranta, KOK, Kaarina

Sami Jalonen, KOK, Kustavi

Laura Louko, KOK, Parainen

Knut-Mikael Hellbom, SDP, Kemiönsaari

Erica Helin, SDP, Parainen

Pia Hellström, SDP, Salo

Maarit Salminen, KESK, Taivassalo

Vesa Paldanius, KESK, Uusikaupunki

Mervi Dahlqvist, PS, Parainen

Kauko Kojonen, PS, Naantali

Lotta Laaksonen, VAS, Parainen

Vainio Dace, VIHR, Naantali

Andreas Johansson, RKP, Parainen

Maj Björk, RKP, Parainen

Johan Fredriksson, RKP, Parainen

Jenny Örnell-Backman, Kemiönsaari

Varsinais-Suomen liitto on päättänyt pitää yllä tätä kielellisten palvelujen toimikuntaa viitaten maakuntamme kaksikielisyyteen ja tarpeeseen palvella asukkaitamme molemmilla kotimaisilla kielillä. Toimikunnan tehtävänä on yleisellä tasolla valmistella liiton kielellisten palvelujen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja kannanottoja.

Varsinaiset jäsenet

Ilze Liepilä-Naula, KOK, Loimaa

Leif Grönroos,SDP, Turku, Pj.

Oscar Hätinen, KESK, Turku

Egon Nordström, VIHR, Parainen

Marianne Petters, VAS, Kemiönsaari

Mikael Andersson, PS, Turku

Åsa Gustafsson, RKP, Kaarina, vpj.

Edellä lueteltujen toimielinten ohella maakuntahallitus päätti asettaa kultturitoimikunnan, jonka jäsenet se nimeää seuraavassa kokouksessaan. LIsäksi päätettiin Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunnan sekä eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan nimeämisestä.