Siirry sisältöön
Haku

Tämän sivun sisältö:

  Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnittelu liikunnan näkökulmasta – VS liikuntastrategia Suomeen

  Hakija: Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (Liiku)
  Myönnetty rahoitus: 14 350 €
  Kokonaiskustannusarvio: 20 500 €
  Toteutusaika: 1.3.2023-30.6.2024
  Tavoitteena on liikuntastrategiaprosessi laajalla osallistujajoukolla. Hankkeella luodaan käytännön tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma maakuntastrategiassa esille nostettuun mahdollisuuteen nähdä Varsinais-Suomi ”aktiivisten ihmisten maakuntana, jossa taiteen, kulttuurin, liikunnan, ulkoilumahdollisuuksien ja yhdessä tekemisen kautta luodaan hyvinvointia”.

  Jatkuvan oppimisen alueellinen yhteistyö

  Hakija: Turun kaupunki
  Myönnetty rahoitus: 62 233 €
  Kokonaiskustannusarvio: 88 905 €
  Toteutusaika: 1.5.2023 – 31.5.2024
  Jatkuvan oppimisen alueellinen yhteistyö -hanke on ensimmäinen askel kohti Varsinais-Suomen yhteistä jatkuvan oppimisen strategiaa sekä maakunnallista jatkuvan oppimisen ekosysteemiä. Hankkeen toteuttaa Turun kaupungin osaamisen kärkihanke, mutta se perustuu laajaan maakunnalliseen yhteistyöhön ja yhteisesti havaittuun tarpeeseen toiminnan paremmasta koordinoinnista. Hakemuksen liitteenä on 12 suunnittelutyössä mukana olleen sidosryhmäorganisaation aiesopimus työsuunnitelman mukaisen toiminnan tukemisesta. Hankkeen tärkeimpänä päämääränä on toimijoiden sitouttamisen lisäksi sen varmistaminen, että työtä ohjataan maakunnassa kokonaisuutena ajantasaisen tiedon pohjalta.

  Osaajia maakuntaan

  Hakija: Turun ammattikorkeakoulu
  Myönnetty rahoitus: 53 175 €
  Kokonaiskustannusarvio: 75 965 €
  Toteutusaika: 1.5.2023-31.5.2024
  Keskeisimpänä tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen seutukaupungeissa ja samalla edistää alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Hankkeen tarjoamat palvelut tukevat yritysten kasvumahdollisuuksia ja edistävät myös kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeessa testataan ja pilotoidaan palvelujen jalkauttamista, josta hyötyvät myös seutukaupungit. Tavoitteena on, että yritysten kyky toimia omilla markkinoillaan kilpailukykyisesti paranee, myös aluekehittämisen näkökulmasta. Tarve on todettu seutukaupungeissa ja pilotoinnilla etsitään toimivia ratkaisuja, joilla kaupungit voivat itsekin tukea työvoiman saatavuutta.

  Virtuaalinen ja elävä taide ikääntyneiden elämyksellisen arjen mahdollistajana

  Hakija: Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
  Myönnetty rahoitus: 33 811 €
  Kokonaiskustannusarvio: 48 302 €
  Toteutusaika: 1.6.2023-31.5.2024
  Palkataan ammattitaiteilijataustainen projektityöntekijä toteuttamaan vanhusten kanssa yhteisötaiteen keinoin sisältöjä siirrettäväksi lisättyyn todellisuuteen ja virtuaaliseen maailmaan. Sisällöt voivat olla kuvataidetta, lausuntaa, tanssia tai ihan mitä vaan vanhukset haluavat toteuttaa. Yhteisenä teemana on kuitenkin luonto ja erityisesti meriluonto -teema. Nämä yhdessä toteutetut sisällöt siirretään digitaaliseen AR-muotoon tai virtuaaliseen muotoon, jolloin niistä pääsevät nauttimaan muutkin vanhukset, omaiset, lapset, matkailijat jne. Ideana on tehdä paikallisia kulttuurisia sisältöjä, joita voisi sitten jakaa myös muiden V-S alueen kuntien kanssa. Toiminta on liikkuvaa.

  Varsinais-Suomen TKI-tiekartta

  Hakija: Turku Science Park
  Myönnetty rahoitus: 30 233 €
  Kokonaiskustannusarvio: 43 191 €
  Toteutusaika: 1.4.-31.12.2023
  Tiekarttatyö perustuu maakunnan älykkään erikoistumisen strategian painopisteisiin, mutta tulokulma on tätä laajempi. Tavoitteena on kirkastaa maakunnan profiloituminen T&K toiminnan kentässä ja valita painopisteet, joissa TKI-rahoitusta voidaan lisätä. Tavoitteena on selvittää tulevaisuuden tutkimusaiheet maakunnan korkeakouluissa. Hahmotetaan toimintatapoja, joilla saadaan laaja-alaisempia kokonaisuuksia aikaan. Määritellään keskeiset olemassa olevat ja potentiaaliset TKI-alustat. Määritellään alat, joissa on ehyt arvoketju koulutuksesta tutkimukseen, TKI-toimintaa tukevaan infrastruktuuriin ja alansa huippuyrityksiin. Hankkeen aikana sovitaan myös tiekartan päivitysprosessista.

  CAP:in toteutuksen edistäminen Saaristomeren valuma-alueella

  Hakija: MTK-Varsinais-Suomi
  Myönnetty rahoitus: 68 909 €
  Kokonaiskustannusarvio: 98 442 €
  Toteutusaika: 1.3.2023-31.10.2024
  Hankkeen tarkoituksena on neuvonnan ja tiedotuksen avulla varmistaa, että Saaristomeren valuma-alueella toimivat maatalousyrittäjät hakevat mahdollisimman kattavasti CAP:n ympäristötoimia valtakunnallisesta rahoituksesta ja toimenpiteet kohdentuvat vesiensuojelun kannalta parhaalla tavalla. Lisäksi muita ympäristötoimia, kuten pellon vesitalouden parantamista, viljelykiertoa ja erilaisten maanparannusaineiden lisäämistä pelloille ml. KIPSI-hanke, edistetään tehokkaasti Varsinais-Suomessa.

  Meriteollisuusverkoston toimitusvarmuuden tukeminen

  Hakija: Turun yliopisto
  Myönnetty rahoitus: 69 323 €
  Kokonaiskustannusarvio: 99 032 €
  Toteutusaika: 1.4.2023-31.5.2024
  Tavoitteena on saavuttaa parempi ymmärrys toimitusketjujen häiriötekijöistä laivanrakentamisessa ja niiden ennakoinnissa sekä lieventämiskeinoista meriteollisuuden verkostossa. Hanke lisää osaltaan Varsinais-Suomen kärkialalla toimivan telakan toimittajaverkoston resilienssiä ja kilpailukykyä. Tavoitteena on nostaa esiin kriittisimpiä toimitusketjuja mahdollisimman hyvän vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Hankkeessa tuotettava ja testattava toimintatapa voidaan ottaa käyttöön laajemmin meriteollisuuden toimitusketjujen jatkuvuudenhallinnassa.

  Saaristomeren seurantajärjestelmä

  Hakija: Varsinais-Suomen liitto
  Myönnetty rahoitus: 18 616 €
  Kokonaiskustannusarvio: 26 594€
  Toteutusaika: 1.5.2023-31.10.2023
  Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Varsinais-Suomen maakuntaohjelman mukaisen Saaristomeren seurantajärjestelmän toteuttaminen niin, että sen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Hankkeen keskeisinä osatavoitteina ovat 1) Saaristomeren seurantajärjestelmän tarvekartoituksen laatiminen, 2) eri tietolähteiden kartoitus ja 3) esitys seurantajärjestelmän toteutustavasta.

  Elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella – kehittämismalli kuntiin

  Hakija: Varsinais-Suomen yrittäjät. Osatoteuttaja Valtakunnallinen YES ry
  Myönnetty rahoitus: 57 330 €
  Kokonaiskustannusarvio: 81 900 €
  Toteutusaika: 1.5.2023 – 31.12.2024
  Tavoitteena on yrittäjämäisen osaamisen kehittämismallin rakentaminen pilottikuntiin (Parainen ja Naantali). Mallin toteuttaminen ja arviointi kulkevat pilottikunnissa käsi kädessä. Toiminta juurrutetaan pilottikuntiin jo hankkeen aikana. Lopputuloksena on näin paitsi muihin kuntiin monistettavan kehittämismallin kuvaus, niin myös kahden kunnan tosiasiallinen käytännön kokeilu yrittäjyyskasvatuksen strategisesta hyödyntämisestä osana kunnan elinvoimatyötä.

  Sadat saaret ja lahdelmat -Vakka-Suomen merialueen helmet

  Hakija: Uudenkaupungin kaupunki. Osatoteuttajat Kustavin ja Taivassalon kunnat.
  Myönnetty rahoitus: 28 462 €
  Kokonaiskustannusarvio: 40 660 €
  Toteutusaika: 1.4.2023-1.6.2024
  Jotta kestävää ja ympärivuotista matkailua Vakka-Suomessa voitaisiin kehittää, tarvitaan saariston olosuhteiden, vahvuuksien, haasteiden kartoitusta. Hankkeessa rakennetaan uuden yhteistyön pohjaa saaristoalueen matkailun kehittämiselle, tehdään place making pohjaista kehittämissuunnittelua alueen helmikohteisiin sekä luodaan karttapohjainen nykytila-analyysi ja tulevaisuuden askelmerkit kartta.