Siirry sisältöön
Haku

Tämän sivun sisältö:

  Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnittelu liikunnan näkökulmasta – VS liikuntastrategia Suomeen

  Hakija: Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (Liiku)
  Myönnetty rahoitus: 14 350 €
  Kokonaiskustannusarvio: 20 500 €
  Toteutusaika: 1.3.2023-30.6.2024
  Tavoitteena on liikuntastrategiaprosessi laajalla osallistujajoukolla. Hankkeella luodaan käytännön tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma maakuntastrategiassa esille nostettuun mahdollisuuteen nähdä Varsinais-Suomi ”aktiivisten ihmisten maakuntana, jossa taiteen, kulttuurin, liikunnan, ulkoilumahdollisuuksien ja yhdessä tekemisen kautta luodaan hyvinvointia”.

  Jatkuvan oppimisen alueellinen yhteistyö

  Hakija: Turun kaupunki
  Myönnetty rahoitus: 62 233 €
  Kokonaiskustannusarvio: 88 905 €
  Toteutusaika: 1.5.2023 – 31.5.2024
  Jatkuvan oppimisen alueellinen yhteistyö -hanke on ensimmäinen askel kohti Varsinais-Suomen yhteistä jatkuvan oppimisen strategiaa sekä maakunnallista jatkuvan oppimisen ekosysteemiä. Hankkeen toteuttaa Turun kaupungin osaamisen kärkihanke, mutta se perustuu laajaan maakunnalliseen yhteistyöhön ja yhteisesti havaittuun tarpeeseen toiminnan paremmasta koordinoinnista. Hakemuksen liitteenä on 12 suunnittelutyössä mukana olleen sidosryhmäorganisaation aiesopimus työsuunnitelman mukaisen toiminnan tukemisesta. Hankkeen tärkeimpänä päämääränä on toimijoiden sitouttamisen lisäksi sen varmistaminen, että työtä ohjataan maakunnassa kokonaisuutena ajantasaisen tiedon pohjalta.

  Osaajia maakuntaan

  Hakija: Turun ammattikorkeakoulu
  Myönnetty rahoitus: 53 175 €
  Kokonaiskustannusarvio: 75 965 €
  Toteutusaika: 1.5.2023-31.5.2024
  Keskeisimpänä tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen seutukaupungeissa ja samalla edistää alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Hankkeen tarjoamat palvelut tukevat yritysten kasvumahdollisuuksia ja edistävät myös kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeessa testataan ja pilotoidaan palvelujen jalkauttamista, josta hyötyvät myös seutukaupungit. Tavoitteena on, että yritysten kyky toimia omilla markkinoillaan kilpailukykyisesti paranee, myös aluekehittämisen näkökulmasta. Tarve on todettu seutukaupungeissa ja pilotoinnilla etsitään toimivia ratkaisuja, joilla kaupungit voivat itsekin tukea työvoiman saatavuutta.

  Virtuaalinen ja elävä taide ikääntyneiden elämyksellisen arjen mahdollistajana

  Hakija: Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
  Myönnetty rahoitus: 33 811 €
  Kokonaiskustannusarvio: 48 302 €
  Toteutusaika: 1.6.2023-31.5.2024
  Palkataan ammattitaiteilijataustainen projektityöntekijä toteuttamaan vanhusten kanssa yhteisötaiteen keinoin sisältöjä siirrettäväksi lisättyyn todellisuuteen ja virtuaaliseen maailmaan. Sisällöt voivat olla kuvataidetta, lausuntaa, tanssia tai ihan mitä vaan vanhukset haluavat toteuttaa. Yhteisenä teemana on kuitenkin luonto ja erityisesti meriluonto -teema. Nämä yhdessä toteutetut sisällöt siirretään digitaaliseen AR-muotoon tai virtuaaliseen muotoon, jolloin niistä pääsevät nauttimaan muutkin vanhukset, omaiset, lapset, matkailijat jne. Ideana on tehdä paikallisia kulttuurisia sisältöjä, joita voisi sitten jakaa myös muiden V-S alueen kuntien kanssa. Toiminta on liikkuvaa.

  Varsinais-Suomen TKI-tiekartta

  Hakija: Turku Science Park
  Myönnetty rahoitus: 30 233 €
  Kokonaiskustannusarvio: 43 191 €
  Toteutusaika: 1.4.-31.12.2023
  Tiekarttatyö perustuu maakunnan älykkään erikoistumisen strategian painopisteisiin, mutta tulokulma on tätä laajempi. Tavoitteena on kirkastaa maakunnan profiloituminen T&K toiminnan kentässä ja valita painopisteet, joissa TKI-rahoitusta voidaan lisätä. Tavoitteena on selvittää tulevaisuuden tutkimusaiheet maakunnan korkeakouluissa. Hahmotetaan toimintatapoja, joilla saadaan laaja-alaisempia kokonaisuuksia aikaan. Määritellään keskeiset olemassa olevat ja potentiaaliset TKI-alustat. Määritellään alat, joissa on ehyt arvoketju koulutuksesta tutkimukseen, TKI-toimintaa tukevaan infrastruktuuriin ja alansa huippuyrityksiin. Hankkeen aikana sovitaan myös tiekartan päivitysprosessista.

  CAP:in toteutuksen edistäminen Saaristomeren valuma-alueella

  Hakija: MTK-Varsinais-Suomi
  Myönnetty rahoitus: 68 909 €
  Kokonaiskustannusarvio: 98 442 €
  Toteutusaika: 1.3.2023-31.10.2024
  Hankkeen tarkoituksena on neuvonnan ja tiedotuksen avulla varmistaa, että Saaristomeren valuma-alueella toimivat maatalousyrittäjät hakevat mahdollisimman kattavasti CAP:n ympäristötoimia valtakunnallisesta rahoituksesta ja toimenpiteet kohdentuvat vesiensuojelun kannalta parhaalla tavalla. Lisäksi muita ympäristötoimia, kuten pellon vesitalouden parantamista, viljelykiertoa ja erilaisten maanparannusaineiden lisäämistä pelloille ml. KIPSI-hanke, edistetään tehokkaasti Varsinais-Suomessa.

  Meriteollisuusverkoston toimitusvarmuuden tukeminen

  Hakija: Turun yliopisto
  Myönnetty rahoitus: 69 323 €
  Kokonaiskustannusarvio: 99 032 €
  Toteutusaika: 1.4.2023-31.5.2024
  Tavoitteena on saavuttaa parempi ymmärrys toimitusketjujen häiriötekijöistä laivanrakentamisessa ja niiden ennakoinnissa sekä lieventämiskeinoista meriteollisuuden verkostossa. Hanke lisää osaltaan Varsinais-Suomen kärkialalla toimivan telakan toimittajaverkoston resilienssiä ja kilpailukykyä. Tavoitteena on nostaa esiin kriittisimpiä toimitusketjuja mahdollisimman hyvän vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Hankkeessa tuotettava ja testattava toimintatapa voidaan ottaa käyttöön laajemmin meriteollisuuden toimitusketjujen jatkuvuudenhallinnassa.

  Saaristomeren seurantajärjestelmä

  Hakija: Varsinais-Suomen liitto
  Myönnetty rahoitus: 18 616 €
  Kokonaiskustannusarvio: 26 594€
  Toteutusaika: 1.5.2023-31.10.2023
  Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Varsinais-Suomen maakuntaohjelman mukaisen Saaristomeren seurantajärjestelmän toteuttaminen niin, että sen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Hankkeen keskeisinä osatavoitteina ovat 1) Saaristomeren seurantajärjestelmän tarvekartoituksen laatiminen, 2) eri tietolähteiden kartoitus ja 3) esitys seurantajärjestelmän toteutustavasta.

  Elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella – kehittämismalli kuntiin

  Hakija: Varsinais-Suomen yrittäjät. Osatoteuttaja Valtakunnallinen YES ry
  Myönnetty rahoitus: 57 330 €
  Kokonaiskustannusarvio: 81 900 €
  Toteutusaika: 1.5.2023 – 31.12.2024
  Tavoitteena on yrittäjämäisen osaamisen kehittämismallin rakentaminen pilottikuntiin (Parainen ja Naantali). Mallin toteuttaminen ja arviointi kulkevat pilottikunnissa käsi kädessä. Toiminta juurrutetaan pilottikuntiin jo hankkeen aikana. Lopputuloksena on näin paitsi muihin kuntiin monistettavan kehittämismallin kuvaus, niin myös kahden kunnan tosiasiallinen käytännön kokeilu yrittäjyyskasvatuksen strategisesta hyödyntämisestä osana kunnan elinvoimatyötä.

  Sadat saaret ja lahdelmat -Vakka-Suomen merialueen helmet

  Hakija: Uudenkaupungin kaupunki. Osatoteuttajat Kustavin ja Taivassalon kunnat.
  Myönnetty rahoitus: 28 462 €
  Kokonaiskustannusarvio: 40 660 €
  Toteutusaika: 1.4.2023-1.6.2024
  Jotta kestävää ja ympärivuotista matkailua Vakka-Suomessa voitaisiin kehittää, tarvitaan saariston olosuhteiden, vahvuuksien, haasteiden kartoitusta. Hankkeessa rakennetaan uuden yhteistyön pohjaa saaristoalueen matkailun kehittämiselle, tehdään place making pohjaista kehittämissuunnittelua alueen helmikohteisiin sekä luodaan karttapohjainen nykytila-analyysi ja tulevaisuuden askelmerkit kartta.

  MetaWeld

  Hakija: Turun ammattikorkeakoulu
  Myönnetty rahoitus: 12 600
  Kokonaiskustannusarvio: 18 000 €
  Toteutusaika: 1.11.2023 – 30.4.2024
  Tavoitteena on valmistella kansainvälinen yhteistyöhanke nimeltään ”MetRoWelD – Metaverse in Robotic Welding” Erasmus+ Alliances for Innovation -ohjelmaan keväällä 2024.

  Haettavassa MetRoWelD -hankkeessa kehitetään hitsausrobotiikan metaverseympäristö, jota voidaan käyttää: 1) yritysten hitsauskehityksessä ja 2) oppimisympäristönä sekä toisella asteella että korkeakouluopetuksessa. Kansainvälisen hankkeen tavoite on, että kaikilla osapuolilla on turvallinen virtuaaliympäristö tehdä hitsausrobotiikkaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä ja harjoituksia tavoitteellisesti. Kun hitsausrobottia voidaan käyttää metaverseympäristössä on yksittäiselle henkilölle mahdollista tarjota paljon laajempi kokonaisuus kuin fyysisen robotin kanssa on mahdollista. Tulevan MetRoWelD -hankkeen keskeisenä tavoitteena on työssä olevien jatkuva oppiminen ja yritysten automaatioasteen kasvun mahdollistaminen – ei vain hitsauksessa vaan myös laajemmassa kontekstissa.

  Future electrified mobility and expertise in European value change

  Hakija: Yrityssalo Oy
  Myönnetty rahoitus: 14 980 €
  Kokonaiskustannusarvio: 21 400 €
  Toteutusaika 15.8.2023-15.4.2024
  Kv-valmisteluhankkeen tavoitteena on koota hanketoimijoiden konsortio, joka valmistelee tulevan EU-rahoitteisen hankehakemuksen ja sitoutuu toteuttamaan hanketta yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Yrityssalo tavoittelee osatoteuttajan roolia hankkeessa. Rahoitusta haetaan I3 (Interregional Innovation Investments) instrumentista tai Erasmus+ ohjelmasta, mikäli siihen aukeaa sopiva haku loppuvuonna 2023.

  Haettavassa EU-hankkeessa lähtökohtana on edistää yhteiskunnan sähköistymistä uusien teknologioiden ja innovaatioiden avulla koko akkuarvoketjussa sekä myötävaikuttaa akkuklusterin kansainvälisten kumppanuuksien syntymistä. ldeana on myös hankkeistaa jatkokehittäminen EU:n jäsenvaltioiden yhdessä asettamien tavoitteiden mukaisiksi ja näin kaventaa eri alueiden/jäsenvaltioiden kehityseroja ja edistää yhteenkuuluvuutta.

  Ylipainon ja tulehduksen vuorovaikutus polven nivelrikon synnyssä

  Hakija: Turun yliopisto
  Myönnetty rahoitus: 12 000 €
  Kokonaiskustannusarvio: 18 000 €
  Toteutusaika 21.6.2023-30.4.2024
  Hankkeessa valmistellaan hakemus Horizon Europe ohjelman Tackling diseases -hakuun.

  Haettavassa hankkeessa tavoitteena on selvittää ylipainon ja tulehduksen vuorovaikutusta polven nivelrikon synnyssä. Hanke hyödyntää useita uusia tutkimusmenetelmiä, mukaan lukien nivelkudosten kuvantaminen kolmiulotteisen histologian avulla, sekä geenien ilmentymisen mittaaminen suoraan kudosnäytteistä RNA-sekvensoinnin avulla. Kyseiset menetelmät mahdollistavat kohdekudosten rakenteellisten muutosten sekä toiminnallisten muutosten mittaamisen yksittäisten solujen tasolla. Tutkimus käsittää sekä potilasnäytteitä että uusia nivelrikon eläinmalleja. Lisäksi tutkitaan ruokahalua vähentävän GLP1RA-lääkkeen (Semaglutidi) sekä lihavuusleikkauksen vaikutusta taudin kehittymiseen. Tulosten avulla tunnistetaan uusia biomarkkereja, jotka heijastavat taudin syntyä ja kehittymistä kuvaavia prosesseja.

  Taide ja kiertotalous

  Hakija: Turun ammattikorkeakoulu
  Myönnetty rahoitus: 14 959 €
  Kokonaiskustannusarvio: 21 370 €
  Toteutusaika 1.9.-31.12.2023
  Hankkeessa valmistellaan Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian koordinoima Creative Europe -hakemus (2023) nimeltään Artistic Encounters and Circling Materialities.

  Haettavassa hankkeessa edistetään taide- ja kulttuurialan kiertotalousosaamista yhteistyössä eurooppalaisten kumppanien kanssa. Tavoitteena on luoda tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten, kulttuurialan vapaan kentän ja alueellisten kiertotalouskeskusten kanssa, jotta osaamisen uudistaminen vastaa nopeasti mm. ilmastonmuutoksen, elinkeino- ja työelämän sekä toimintaympäristön muutoksesta aiheutuviin osaamistarpeisiin.

  Terveysdatasta terveysinterventioita – TITTELI

  Hakija: Turun ammattikorkeakoulu
  Myönnetty rahoitus: 13 650 €
  Kokonaiskustannusarvio: 19 500 €
  Toteutusaika 1.10.2023-30.4.2024
  Turun ammattikorkeakoulu on hakemassa yhteistyössä alueellisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa Horizon Europe Plus rahoitusta kaksivaiheisessa HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-02 Towards a holistic support to children and adolescents health and care provisions in an increasingly digital society haussa. Tulevan hankkeen kokonaisbudjetti kolmelle vuodelle tulee olemaan noin 8–10 milj. euroa.

  Laajan Horizon -hankkeen kohderyhmänä ovat alle 24-vuotiaat lapset ja nuoret. Hankkeella pyritään vastaamaan moderneilla dataan pohjautuvilla validoiduilla interventioilla mm. seuraaviin terveyteen liittyviin globaaleihin ongelmiin: 1 / 3 peruskouluikäisistä EU alueella asuvista lapsista on ylipainoisia ja liikkumattomien osuus eurooppalaisista nuorista on 76,8 %. Liikkumattomuus lisää edelleen riskiä ylipainolle ja siitä johtuville psyykkisille ja henkisille terveyshaitoille sekä sosiaaliselle eristäytymiselle, jotka edelleen lisäävät fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia sekä köyhyyden riskiä. Tämä suuntaus on pysäytettävä, jotta tulevaisuuden kansalaiset olisivat terveitä ja kykenisivät osallistumaan täysipainoisesti yhteiskunnan toimintoihin.

  Elinvoimaa kestävästä osaamisesta

  Hakija: Turun ammattikorkeakoulu
  Myönnetty rahoitus: 14 700 €
  Kokonaiskustannusarvio: 21 000 €
  Toteutusaika 13.11.2023 – 31.5.2024
  Valmistellaan hakemus Erasmus+ Alliance for Innovation -ohjelman kevään 2024 hakuun. Turun AMK toimii päähakijana.

  Hanke tähtää kestävän kehityksen opetuksen uudistamiseen korkeakoulujen ja 2.asteen oppilaitosten opinnoissa, erityisesti tekniikan ja liiketalouden alalla. Esimerkkejä alakohtaisista koulutusaloista ovat mm. rakennus, energia- ja ympäristö-, kone- ja automaatio- ja kemiantekniikan sekä myynnin opettajat ja opiskelijat sekä monilaisten projektiopintokokonaisuuksien toimijat. Lisäksi kohderyhmänä ovat digitaalisia oppimisratkaisuja, joustavia ja ennakoivia koulutuspalveluja sekä oppilaitosyritysyhteistyöratkaisuja tuottavat yritykset, joiden avulla pyritään löytämään keinoja tuoda vihreän siirtymän toimijat yhteen kokeilemaan ja etsimään uusia tapoja yhteistyölle.

  Saaristomeritiedon vaikuttavuuden lisääminen

  Hakija: Varsinais-Suomen ELY-keskus
  Myönnetty rahoitus: 23 978 €
  Kokonaiskustannusarvio: 34 255 €
  Toteutusaika 16.10.2023 – 30.6.2024
  Tavoitteena on 1) ymmärtää paremmin Saaristomeren ravinnekuormituksen vähentämisen vaikutuksia ja hyvän ekologisen tilan tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä. Saaristomeren sisäisen kuormituksen arvioihin sisältyy muuta Itämerta enemmän epävarmuuksia ja alueellisia eroja, jotka haittaavat Saaristomeren rehevöitymisen hillitsemisen suunnittelua ja sitä tukevaa vaikutusten mallintamista. 2) tuottaa uutta tietoa vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluun ja kohdentamisen. 3) koota monialainen, hankkeen jälkeenkin jatkava, ohjausryhmä, joka koordinoi nykyisiä ja suunnitteille tulevia hankkeita, ja pyrkiä lisäämään niillä hankittavan tiedon vaikuttavuutta.

  TKI-kompassi

  Hakija: Turku Science Park Oy
  Myönnetty rahoitus: 66 675 €
  Kokonaiskustannusarvio: 95 250 €
  Toteutusaika 1.5.2024-30.4.2025
  Hankkeessa käynnistetään kehitysprosessi, jossa Varsinais-Suomen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä tuetaan TKI-osaajille suunnatuilla kolmella kokeilulla. Näissä nostetaan esiin maakunnan TKI-toiminnan monimuotoisuus ja kansainvälisyys. Yrityskohderyhmän osalta painotetaan vuosina 2022 ja 2023 TKI-rahoitusta saaneita sekä hankkeen toteutusaikana rahoitusta hakevia, jotka ennakoivat osaajatarpeita.

  Tekoälyllä edelläkävijyyttä 2023–2025

  Hakija: Yrityssalo Oy
  Myönnetty rahoitus: 53 707 €
  Kokonaiskustannusarvio: 76 725 €
  Toteutusaika 1.12.2023-31.1.2025
  Digitaalisten ja tekoälyyn perustuvien teknologiavalmiuksien merkitys korostuu haastavassa maailmantilanteessa, jossa yritysten kyky uudistua ja tehdä rohkeita, dataan ja tietoon perustuvia avauksia kohti uusia markkinoita on välttämätöntä.

  Tavoitteena on avata yrityksille tekoälyn mahdollisuuksia uusimman tiedon ja case esimerkkien avulla, kertoa tekoälyn hyödyistä ja haasteista sekä kannustaa kohderyhmää tekoälyn käyttöönottoon. Yrityssalon pilotti toimii esimerkkinä siitä, miten räätälöity tekoälyratkaisu kehitetään, testataan, optimoidaan ja lopuksi integroidaan osaksi yritystoimintaa ja miten se vapauttaa resursseja muuhun toimintaan.

  Teknisk utveckling för framtidens skärgårdsturism TUFF

  Hakija: Kimitoöns kommun, osatoteuttaja Pargas Stad
  Myönnetty rahoitus: 68 695 €
  Kokonaiskustannusarvio: 98 136 €
  Toteutusaika 1.1.2024 – 30.9.2025
  Avsikten med projektet är att testa och dra nytta av nya tekniska lösningar för att skapa och skräddarsy information åt kunden, knyta ihop befintligt och nytt, och att få produkten presenterad på så ändamålsenligt sätt som möjligt. I detta projekt vill vi tillvarata de möjligheter digitaliseringen och artificiell intelligens bidrar med i frågan om att kommunicera och informera. Hållbarhet och digitalisering går hand i hand då det gäller utveckling av skärgårdsturismen. Den digitala utvecklingen och artificiell intelligens medför stora möjligheter att utveckla tjänster och synliggöra utbudet i skärgården året runt.

  Koordinaatiohanke Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttamiseen

  Hakija: Ukipolis Oy
  Myönnetty rahoitus:143 217 €
  Kokonaiskustannusarvio: 204 595 €
  Toteutusaika 1.12.2023 – 31.12.2025
  Hankkeen toimenpiteillä varmistetaan Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toimeenpano ja yhteistyön eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että Vakka-Suomeen ja lähialueelle suunnatut ÄRM-rahoitukset ja niiden avulla käynnistetyt toiminnot hyödynnetään mahdollisimman hyvin ja kattavasti. Koordinaatiohankkeen avulla varmistetaan hankkeiden yhteistyön koordinointi, tiedon taltioiminen ja ketterä jakaminen.