Siirry sisältöön
Haku

Tämän sivun sisältö:

  Toimijuutta tukemassa – yhteistyötä ja osallisuutta Varsinais-Suomeen

  Hakija: Tukenasi ry
  Myönnetty rahoitus: 47 327 €
  Kokonaiskustannusarvio: 67 610 €
  Toteutusaika: 1.9.2022 – 31.8.2024

  Hanke vastaa ajankohtaisiin haasteisiin: Hyvinvointialueen mukanaan tuomiin uudistuksiin sekä yksinäisyyttä kokevien ihmisten määrän valitettavaan kasvuun. Hankkeella tuetaan erityisesti sellaisten poikkisektorillisten toimintamallien / toimintojen kehittymistä, joilla pyritään vähentämään yksinäisyyttä, lisäämään yhteisöllisyyttä ja toimijuutta sekä edistämään kansalaistoimintaa, kuten vapaaehtoistoimintaa.

  Osaamisen ensiapua yrittäjille – kumppanuusmallin rakentaminen

  Hakija: Varsinais-Suomen Yrittäjät. Osatoteuttaja Raision seudun koulutuskuntayhtymä
  Myönnetty rahoitus: 49 490 €
  Kokonaiskustannusarvio: 70 700 €
  Toteutusaika: 1.9.2022-31.12.2023

  Hankkeen myötä saadaan käsitys siitä, kuinka Varsinais-Suomen koulutusorganisaatiot, julkishallinnon toimijat ja muut asiantuntijatahot voivat ketterästi ja tehokkaasti vastata yrittäjien ja yritysten osaamiseen liittyviin akuutteihin palvelutarpeisiin. Kumppanuusmallista tuotetaan hankkeessa yhteistyöverkoston toimintaa kuvaava ja ohjaava mallinnus, mikä mahdollistaa mallin kopioimisen ja hyödyntämisen tulevassa osaamisekosysteemin rakentamiseen tähtäävässä toiminnassa niin alueellisella, maakunnallisella kuin kansallisella tasolla. Hankkeessa syntyy yrityksille ja yrittäjille suunnattu selkeä palvelupolku yritysten osaamishaasteiden ripeää ratkaisemista varten.

  Töihin maalle

  Hakija: Pöytyän kunta
  Myönnetty rahoitus: 54 880 €
  Kokonaiskustannusarvio: 78 400 €
  Toteutusaika: 1.9.2022-31.8.2023

  Hankkeen tavoitteena on 

  1. Saada työntekijöitä alueen yrityksiin 
  2. Tuoda esille, millaista arki Auranmaalla on 
  3. Luoda ajankohtainen kuva maaseudusta yleensä (kumota harhaluulo, ettei maalla olisi töitä) 
  4. Nostaa esille etätyöskentelyn tuomat mahdollisuudet 
  5. Tutustuttaa alueen yritykset toisiinsa 
  6. Kouluttaa alueen yrittäjiä onnistuneeseen rekrytointiprosessiin 

  SAARI (SaaristoRider)

  Hakija: Pro Litore ry. Osatoteuttaja Baltic Sea Action Group
  Myönnetty rahoitus: 68 629 €
  Kokonaiskustannusarvio: 98 042 €
  Toteutusaika: 1.1.2023-31.12.2024

  Hankkeessa tuotetaan tarkkuudeltaan ja kattavuudeltaan täysin uudenlaista taustatietoa vedenalaisten ympäristötyyppien ja veden laadun vaihtelusta Gullkronan merellisellä suojelualueella ja sen lähiympäristössä. 

  Tällainen tutkittu tieto on välttämätöntä sekä suojelun vaikuttavuusseurannan luotettavuuden että uusien suojelutoimenpiteiden kohdentamisen kannalta. Koska hankkeessa pilotoitava toimintamalli on vapaasti skaalautuva ja monistettava, sen tulisi olla sellaisenaan sovellettavissa missä tahansa rannikkoympäristössä kustannustehokkaana ympäristönhallintatyökaluna. Hankkeessa toteutettava laajamittainen panostus sekä tietoaineistojen että toimintamallin jalkauttamiseen on ensiarvoisen tärkeää faktapohjaista mielipidevaikuttamista, jolla pyritään vesistölle, ilmastolle ja taloudelle synergistisesti hyödyllisten toimintatapojen edistämiseen.

  Varsinais-Suomesta virtuaalituotannon koulutus- ja kehityskeskus

  Hakija: Turku Science Park Oy. Osatoteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy
  Myönnetty rahoitus: 68 600 €
  Kokonaiskustannusarvio: 98 000 €
  Toteutusaika: 1.9.2022-30.9.2023

  Hankkeen taustalla on virtuaalituotantojen määrän valtava kasvu ja samaan aikaan osaajapula virtuaaliteknologian osaajista. Virtuaalisen tuotannon tarjoama digitaalinen teknologia tarjoaa uusia ratkaisuja ja palveluita av-teollisuuden lisäksi muiden kärkialojen kuten meri- ja lääketeollisuuden suunnittelun, simulaatioiden, tuotekehityksen ja koulutuksen tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueellista AR-, VR-, ja XR osaamispääomaa maakunnan korkeakouluissa ja yrityksissä. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Varsinais-Suomesta kansallinen virtuaalituotannon koulutus- ja kehityskeskittymä, jonka toiminta perustuu kansainväliseen yhteistyöhön.

  Pitkäaikaistyöttömien vuokratyömallin kehittäminen 2022–2023

  Hakija: Yrityssalo Oy
  Myönnetty rahoitus: 50 450 €
  Kokonaiskustannusarvio: 72 072 €
  Toteutusaika: 1.9.2022-31.8.2023

  Hankkeessa fokuksena ovat pitkäaikaistyöttömät (04/2022 n. 700 hlöä Salon työttömistä), jotka eivät työllisty, vaikka Salossa on paljon avoimia työpaikkoja. Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen avoimille työmarkkinoille sekä työmarkkinoiden kohtaantohaaste edellyttää uusia innovatiivisia ratkaisuja. Hankkeen kokeilutoimenpiteillä pilotoidaan julkinen vuokratyömalli pitkäaikaistyöttömille, jossa huomioidaan lisätuen tarve työelämän vaatimusten täyttämisessä. 

  Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät sekä ne työnantajayritykset, joilla on halu osallistua pilotointivaiheeseen ja palkata pitkäaikaistyötön hankkeessa konseptoitavan vuokratyömallin mukaisesti. Hanketoimijoina ovat julkisen sektorin toimijat Salossa, jotka tässä hankkeessa ovat kumppaneita ja jotka yhdessä ratkaisevat pitkäaikaistyöttömien työllistämisen haasteita kokeilutoiminnan avulla. 

  MAKKO – Matkailun kestävä kehittäminen osallistamalla

  Hakija: Kimitoons kommun
  Myönnetty rahoitus: 60 659 €
  Kokonaiskustannusarvio: 86 656 €
  Toteutusaika: 1.9.2022-31.8.2024

  Skärgårdens besökarantal har ökat mycket under de senaste åren, och trenden ser ut att hälla i sig. Samtidigt kämpar man med en minskande befolkningsutveckling, l längden leder utvecklingen till en ohållbar säsongspolarisering med överbelastning sommartid och överkapacitet under lågsäsongen. Projektets målsättning är att genom konkreta åtgärder arbeta för mindre säsongsberoende och för en hållbarare turism. Projektets pilotområde är Kimitoön, men modellen är tillämpbar på vilket som helst skärgårds- och landsbygdsområde. Tyngdpunkten för åtgärderna är att skapa nya aktiviteter och rutter också utanför högsäsongen. Gällande åtgärderna är fokus lika mycket på metoden som på resultaten, det vill säga hur åtgärderna formas och resultaten skapas. l projektet engageras användarna i utvecklingsprocessen direkt från början. Som användare definieras i första hand invånare (fastboende och fritidsboende) och besökare. l andra hand involveras också ägare/arrangörer, det vill säga de som är ansvariga för verksamhetens och aktiviteternas fortsättning också efter projektets slut. Tredje fokusområdet är kommunikation och tillgänglighet. Inom ramen för projektet skapas en användarvänlig digital plattform för både informationsspridning och kommunikation.