Siirry sisältöön
Haku

Tämän sivun sisältö:

  Ennakoinnin palvelualusta

  Hakija: Turun yliopisto
  Myönnetty rahoitus: 79 683 €
  Kokonaiskustannusarvio: 113 832 €
  Toteutusaika: 01.08.2021- 31.7.2022

  Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tueksi tarvitaan riskienhallintaa ja resilienssiä laajasti mittaava malli, joka pitää sisällään resilienssi- ja riski-indikaattoritietoa sekä selainpohjaisen ennakointityökalun. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa elinkeinoelämää ja julkista sektoria palveleva laajeneva ja päivittyvä resilienssi- ja riski-indikaattoritietokanta sekä ennakoinnin käytännön työkalu.

  Korkeakoulut yritysten kilpailukyvyn kasvattajina

  Hakija: Turun ammattikorkeakoulu Oy
  Myönnetty rahoitus: 59 556 €
  Kokonaiskustannusarvio: 85 080 €
  Toteutusaika: 1.4.2021-30.4.2022

  Vuoden 2021 aikana hakuun auenneet ja aukeavat koronakriisistä selviämiseen tähtäävät erilaiset rahoitusmahdollisuudet tarjoavat oikein käytettynä ja kohdennettuna laajoja yhteistyömahdollisuuksia Varsinais-Suomen alueen korkeakouluille ja yrityksille.

  Tavoitteena on:

  1. Perustaa Varsinais-Suomen alueelle TKI-ekosysteemejä yritysten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteiskehittämisen ympäristöiksi.
  2. Varmistaa, että alueellinen elvytysrahoitus tukee laaja-alaisesti Varsinais-Suomen alueelle perustettavia TKI-ekosysteemejä yritysten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteiskehittämisen ympäristöiksi.
  3. Varmistaa, että myöhemmin kansallisesti hakuun aukeavasta RRF-rahoituksesta saadaan merkittävä osuus Varsinais-Suomeen.
  4. Huolehtia, että valmisteltavissa laajoissa kokonaisuuksissa on mukana kaikki tarvittava alueellinen asiantuntemus ja osaaminen niin korkeakouluista kuin yrityksistäkin.
  5. Varmistaa eri osapuolten sitoutuminen.

  Kuntien digiyhteiskunta- ja post-COVID-valmius – tavoitetila ja todellisuus Varsinais-Suomessa

  Hakija: Turun yliopiston Brahea-keskus
  Myönnetty rahoitus: 39 618 €
  Kokonaiskustannusarvio: 56 597 €
  Toteutusaika: 1.4.2021- 30.4.2022

  Hankkeen tavoitteena on edistää Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista varmistamalla kuntakentän digiyhteiskuntavalmius. Samalla saadaan tuntumaa COVID19 – ajan jälkeisestä valmiudesta aluetalouden elpymisen ja muutosjoustavuuden kannalta keskeisiin toimiin. Hankkeen taustatyönä muodostettiin kokonaiskuva kuntien digivalmiuteen ja tämän ensivaikutelman todenmukaisuutta lähdetään nyt tarkentamaan. Samalla nostetaan keskusteluun asioita, joita ei ole vielä ehditty, osattu tai ymmärretty edistää tai ottaa huomioon. Osaamisen edistäminen ja tuen tarve mukaan lukien. Lisäksi tunnistetaan hyviä esimerkkejä, kehittämisen ja kokeilun paikkoja, piileviä ideoita ja innovatiivisuutta sekä kipupisteitä ja pullonkauloja.

  Tarpeista Tuotteiksi, TarTu

  Hakija: Turun yliopiston Brahea-keskus
  Myönnetty rahoitus: 34 867 €
  Kokonaiskustannusarvio: 49 810 €
  Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2022

  Hanke keskittyy elvyttämään maakunnan ruokaverkoston toimintaa koronan aikana ja sen jälkeen omalla panoksellaan. Hanke pyrkii nimensä mukaan löytämään uusia kumppanuuksia ja syventämään suoraa, keskustelevaa yhteistyötä tarvelähtöisen tuotekehityksen avulla. Kohderyhmänä ovat maakunnassa toimivat erikokoiset yksityiset ja julkiset ravintolat sekä paikalliset elintarvikeyritykset.

  Vetoa ja voimaa – Turun kaupallisen keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistaminen

  Hakija: Turun Ydinkeskustayhdistys ry
  Myönnetty rahoitus: 9 891 €
  Kokonaiskustannusarvio: 14 130 €
  Toteutusaika: 4.3.-31.12.2021

  Ydinkeskustojen perinteinen vahvuus eli erikoiskauppa on ollut haasteiden edessä jo pidempään, Turussa erityisesti keskustan remonttien vuoksi. Lähtökohtana on tukea keskustayrittäjien liiketoimintaa ja vahvistaa keskustan vetovoimaa. Tarkoituksena on lanseerata Turun kaupallisen keskusten yhteisen brändin uusi verkkosivusto ja ottaa käyttöön oma mobiilikortti. Näiden työkalujen lisäksi tarjotaan myös verkostoitumista ja mahdollisuus hyvien käytänteiden jakamiseen. Yhteisellä viestinnällä vahvistetaan keskustan vetovoimaa.

  Virtuaalistudio liiketoimintakeskus – toimintamalli, hankesuunnitelma ja sitouttava verkostoituminen

  Hakija: Turun ammattikorkeakoulu Oy
  Myönnetty rahoitus: 50 904 €
  Kokonaiskustannusarvio: 72 720 €
  Toteutusaika: 1.4.2021-30.4.2022

  Varsinais-Suomessa on eri toimialoilla tunnistettu tarve hyödyntää ja ottaa käyttöön uudenlaista virtuaalitekniikkaa, joka mahdollistaa nopeamman ja kilpailukykyisemmän tuotekehityksen, palvelee kansainvälisesti toimivia vientiyrityksiä, koulutusta ja tutkimusta, sekä tarjoaa tapahtuma-, viihde- ja elokuvatuotannoille kansainväliset vaatimukset täyttävän kokonaisuuden mm. kuvausten toteuttamiseen ja visuaalisten efektien tuottamiseen. Virtuaalistudio -hanke vastaa suoraan näihin tarpeisiin virtuaalisen studion kokonaisuudella. Hankkeen tuloksena syntyy laaja hankesuunnitelma virtuaalistudion perustamiseksi.

  Yksinäisyydestä osallisuuteen

  Hakija: Tukenasi ry
  Myönnetty rahoitus: 20 713 €
  Kokonaiskustannusarvio: 29 760 €
  Toteutusaika: 1.4.2021- 28.2.2022

  Hankkeen tarkoituksena on edistää eri ikäisille, yksinäisyyttä kokeville henkilöille mahdollisuuksia saada sosiaalisia, vuorovaikutusta edistäviä kontakteja sekä osallisuuden kokemuksia.

  Tavoitteet:

  1. Vähentää yksinäisyyttä lisäämällä kuntalaisten mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen sekä rohkaisemalla yksittäisiä kuntalaisia ja organisaatioita toteuttamaan omien resurssiensa puitteissa konkreettisia yksinäisyyttä vähentäviä tekoja.
  2. Edistää aitoa, konkreettisia yksinäisyyden ehkäisykeinoja tuottavia yhteistyön muotoja eri organisaatioiden välillä.
  3. Tukea kuntia yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävässä työssä esittelemällä jo kehitettyjä toimivia malleja sekä tarjoamalla esimerkkejä siitä, miten vastaavaa toimintaa voi lähteä kehittämään omassa kunnassaan yhteistyössä poikkisektorillisesti eri toimijoiden kanssa.

  Co working -tila Ukin Solmu

  Hakija: Ukipolis Oy
  Myönnetty rahoitus: 78 695 €
  Kokonaiskustannusarvio: 112 421 €
  Toteutusaika: 1.4.2021-30.9.2022

  Vakka-Suomen alueelta puuttuvat mahdollisuudet ja ratkaisut etätöiden tai yksinyrittäjien tarpeisiin työskennellä yhteisöllisessä ympäristössä. Hankkeen avulla kartoitetaan seudun eri yrityspalveluiden (TE-palvelut, ELY, Vero jne.), elinkeinoelämän sidosryhmien, yritysten, yksinyrittäjien ja yrittäjäksi suunnittelevien tarpeita. Hankkeessa suunnitellaan eri toimintoja sekä niiden vaatimia tilakonsepteja, kehitetään palvelutarjontaa, tapahtumia ja toimintoja yhteistyössä neuvontaorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Hankkeessa kehitettyjä palveluita suunnitellaan vastaamaan kysyntää hyödyntäen palvelumuotoilua. Hankkeessa rakennetaan eri konsepteille ansaintamallit, jotta toiminnalle saadaan kannattava pohja edelleen kehittämiselle ja pysyvälle toiminnalle.

  Opiskelijasta omistajaksi

  Hakija: Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
  Myönnetty rahoitus: 43 106 €
  Kokonaiskustannusarvio: 61 580 €
  Toteutusaika: 1.5.2021-30.4.2022

  81 prosenttia yli 55-vuotiaista yrittäjistä arvioi luopuvansa yrityksensä vetovastuusta seuraavan viiden vuoden aikana. Hankkeen tavoitteena on, että jo olemassa olevan yrityksen ostaminen on varteenotettava vaihtoehto uuden yrityksen perustamiselle. Yhdeksi ratkaisuksi haasteeseen esitetään toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteyteen muodostettavia Jatkajakouluja, joissa luopuva yrittäjä ja potentiaalinen jatkaja voisivat kohdata ja joissa voitaisiin tarjota erityisosaamista omistajanvaihdoksiin liittyen. Opiskelijaa kannustetaan ryhtymään olemassa olevan yrityksen jatkajaksi ja valmennetaan kohti onnistunutta yrityskauppaa.

  World Trade Centre International Scaler

  Hakija: Turku Science Park Oy
  Myönnetty rahoitus: 68 684 €
  Kokonaiskustannusarvio: 98 120 €
  Toteutusaika: 1.5.2021-30.4.2022

  Hankkeen tavoitteena on auttaa alueen vientiyritysten uusien kansainvälisten asiakkaiden hankintaa pilotoimalla jo aikaisemmin toimivaksi todistettuun ”vientirengas” -malliin pohjautuvaa uudentyyppistä International Scaler -toimintamallia. Mallilla identifioidaan maakunnan kärkialojen yritysten ryhmiä, jotka ovat valmiita lähtemään yhteiseen vientiponnisteluun. Yritysryhmiä valmistetaan yhteiseen vientihankkeeseen tarjoamalla PreScaler-ohjelma, missä yritysten edustajat tutustuvat toisiinsa ja tekevät vientihankkeen toteutussuunnitelman. Tavoitteena on myös kehittää maakunnan kansainvälistymispalveluja tarjoavien toimijoiden ja yritysten yhteistyötä entistä tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi. Hankkeen tuloksena WTC Turku International Scaler -toimintamalli ja Pre Scaler -ohjelma on pilotoitu ja dokumentoitu vakiinnutettavaksi WTC Turun toimintaan.

  Terveysturvallinen meriklusteri

  Hakija: Turun yliopisto
  Myönnetty rahoitus: 67 955 €
  Kokonaiskustannusarvio: 97 079 €
  Toteutusaika: 01.04.2021 – 31.03.2022

  Varsinais-Suomessa meriklusterin yritysten toiminta on vaikeutunut COVID-19 -pandemian seurauksena. Vastaaviin tilanteisiin ja olosuhteisiin on varauduttava myös jatkossa, ja tästä syystä on tärkeää kehittää yrityksille toimintatapoja, jotka edesauttavat selviämistä tämänkaltaisista markkinahäiriötilanteista. Hankkeen tavoitteena on Varsinais-Suomen meriklusterin yritysten ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyössä löytää innovatiivisia ja liiketoimintakelpoisia terveysturvallisia toimintatapoja, mukaan lukien tila- ja materiaaliratkaisut. Niillä autetaan kohdeyrityksiä selviämään nykyisestä ja mahdollisesti tulevista pandemian kaltaisista markkinahäiriöstä.

  Ruissalo – The First Island

  Hakija: Sylvi Salonen Oy
  Myönnetty rahoitus: 27 832 €
  Kokonaiskustannusarvio: 39 760 €
  Toteutusaika: 1.4.-30.9.2021

  Alueen esiin tuomiseksi ja yritysten tukemiseksi Turun kaupunki on lähtenyt rahoittamaan kesälle 2021 mainoskampanjaa ”100 syytä matkailla Suomessa” yhteistyössä alueen elinkeinotoimijoiden kanssa. Kampanjassa on mukana kaikki Ruissalon toimijat. Hankkeen tavoite on sitouttaa kaikki Ruissalon toimijat yhteistyömalliin, joka mahdollistaa yhteistyön jatkon myös kampanjan jälkeen. Malliin on tarkoitus sisään rakentaa rahoitusmalli, joka pystyy ylläpitämään yhteistoimintaa. Hankkeessa rakennetaan Ruissalo-nettisivusto, joka jää elämään ympärivuotisesti ja kehittymään Ruissalon yleisesitteenä.

  Digikohtaus – kansainvälisten yritysten kohtaamisia digitaalisesti

  Hakija: SHIFT Ry
  Myönnetty rahoitus: 29 792 €
  Kokonaiskustannusarvio: 42 560 €
  Toteutusaika: 1.4.–30.9.2021

  Matkustusrajoitusten vuoksi fyysiset kohtaamiset hoidetaan yhä useammin digitaalisesti. Erityisesti messut ja erilaiset yritystapahtumat ovat kokeneet valtavan murroksen viimeisen puolentoistavuoden aikana. Kansainväliset yritystapahtumat ovat etenkin startup- ja kasvuvaiheen yrityksille olleet tehokas kanava tavata potentiaalisia rahoittajia ja asiakkaita. Hankkeen tavoitteena on löytää tehokkaampia toteuttamistapoja houkutella kansainvälisiä vieraita digitaaliseen tapahtumaan ja lisätä alueen yritysten kansainvälisiä kohtaamisia. Yhteistyötä tehdään Viron Tartossa järjestettävän Startup Day-tapahtuman kanssa.

  WIN WIN – yritysyhteistyöllä vetovoimaa

  Hakija: Loimaan kaupunki
  Myönnetty rahoitus: 35 000 €
  Kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
  Toteutusaika: 1.5.2021-31.12.2022

  Hanke selvittää ratkaisuja, jossa seudulle sijoittuva yritys voi hyödyntää paikallista moniulotteista osaamista yhden luukun periaatteella. Tavoitteena on mallintaa pilotoitu toimintatapa, joka on monistettavissa oleva konsepti pienempien kaupunkien hyödynnettäväksi paikallistalouden edistämiseksi. Tämän kokeilu- ja kehittämishankkeen tulosten pohjalta voi syntyä tarve rakentaa räätälöity digitaalinen ja laatuvarmistettu verkostokonsepti, joka on skaalattavissa suurempiin sijoittumisympäristöihin ja myös eri toimialoille.

  Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus osa 1

  Hakija: Talous ja Nuoret TAT ry
  Myönnetty rahoitus: 69 541 €
  Kokonaiskustannusarvio: 99 344 €
  Toteutusaika: 1.5.2021-28.2.2022

  Hankkeen innovaatio pureutuu erityisesti COVID-19-pandemian aiheuttamista vaikutuksista johtuvaan nuorisotyöttömyyteen, joka tuplaantui vuonna 2020 sekä heikentyneestä työllistymistilanteesta selviytymiseen että palautumiseen. Suunnitelma sisältää nopean vaikutuksen toimenpiteitä pitkäkestoisia toimenpiteitä ja uuden toimintamallin pilotointia, käynnistämistä ja jalkauttamista. Lisäksi hanke tuottaa konkreettisia työkaluja, edistää nuorten parempaa työllistymistä ja vastaa sitä kautta alueen nuorten työllistymisen kohtaanto-ongelmaan. Rakennetaan nuorten tehokas työllistämistä tukeva valmennuskokonaisuus Duunikoutsi-sovelluksen ympärille.

  Varsinais-Suomen yritysten resilienssin tukeminen merilogistiikan häiriöiden varalta

  Hakija: Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus
  Myönnetty rahoitus: 37 836 €
  Kokonaiskustannusarvio: 54 052 €
  Toteutusaika: 1.4.2021- 28.2.2022

  Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti parantaa yritysten varautumista merilogistiikan häiriöihin (erityisesti Turku/Naantali -reiteillä). Parempi varautuminen tukee yritysten toiminnan jatkuvuutta logistiikan disruptiotilanteissa. Toissijaisesti tavoitteena on parantaa viranomaistoimijoiden valmiuksia tukea Varsinais-Suomen kärkitoimialojen resilienssiä logistiikkahäiriöissä. Samalla Saaristomeren meriväylien merkitys Varsinais-Suomen kärkitoimialoihin selvitetään/arvioidaan ja nostetaan esiin ne väylänosat, joiden osalta tilannekuvaa ja varautumista tulee kehittää.

  Kestävällä matkailulla kansainvälistä kilpailukykyä Turunmaan saaristoon

  Hakija: Paraisten kaupunki
  Myönnetty rahoitus: 66 290 €
  Kokonaiskustannusarvio: 94 701 €
  Toteutusaika: 1.7.2021-30.6.2022

  Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävää, vastuullista ja terveysturvallista matkailua Turunmaan seudulla, Paraisilla ja Kemiönsaarella. Kestävää ja vastuullista matkailua kehitetään valtakunnallisesti Visit Finlandin toimesta Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman avulla. Sekä Paraisilla että Kemiönsaaressa on yrityksiä, jotka voivat kouluttautumisen ja kehittämistyön kautta saavuttaa kestävän matkailun sertifikaatin ja päästä tulevaisuudessa osaksi STF-ohjelmaa. Ohjelmassa on myös destinaatiotaso, joka tarkoittaa, että kuntien ja kaupunkien matkailuorganisaatiot tai -yksilöt ovat mukana ohjelmassa.

  Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä

  Hakija: Turun ammattikorkeakoulu
  Myönnetty rahoitus: 66 500 €
  Kokonaiskustannusarvio: 95 000 €
  Toteutusaika: 1.6.2021-31.5.2023

  Tutkimusten mukaan vesistöjen tilaa voidaan pysyvästi parantaa ruovikoiden säännöllisillä korjuuleikkauksilla. Hankkeen tavoitteena on poistaa pullonkauloja kannattavan ruokoliiketoiminnan edistämiseksi, jotta ruovikot tulisivat säännöllisen ja laajamittaisen korjuun piiriin ja biomassa saataisiin pois vesistöstä hyötykäyttöön. Yksi pullonkaula on luvansaanti riittävän suurten yhtenäisten leikkuualueiden hyödyntämiseen. Rannikkoseutujen yrittäjien mahdollisuuksia käynnistää ruovikoiden kaupallinen hyödyntäminen parannetaan selvittämällä käytettävissä olevia biomassoja sekä maa- ja vesialueiden omistusoikeuksia. Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan kaukokartoitusta ja maastohavaintoja yhdistävää menetelmää, jolla voidaan luotettavasti arvioida järviruo’on biomassojen määrää isoilla alueilla.

  RekrySalo 2021-2023

  Hakija: Yrityssalo Oy
  Myönnetty rahoitus: 78 400 €
  Kokonaiskustannusarvio: 112 000 €
  Toteutusaika: 1.5.2021-30.4.2023

  Rekrytoinnin digitalisoituminen on ollut nopeaa ja digitaalisten kanavien ja työkalujen merkitys on edelleen kasvussa. Hankkeessa keskitytään mikro- ja pienyritysten rekrytointiosaamisen kasvattamiseen, laaja-alaiseen neuvontaan rekrytointiprosessin kaikissa eri vaiheissa sekä kannustetaan digitaalisten työkalujen ja palvelujen tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi hankkeessa keskitytään työnantajamielikuvan rakentamisen erilaisiin keinoihin, koska työnantajamielikuvan merkitys on entistä merkityksellisempi rekrytoinneissa.

  Saaristomeren vaikuttavuusinvestointikonsepti

  Hakija: Varsinais-Suomen ELY-keskus
  Myönnetty rahoitus: 42 000 €
  Kokonaiskustannusarvio: 60 000 €
  Toteutusaika: 1.2.2022 – 31.12.2022

  Keskeisten ympäristöhaasteiden, kuten luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen ratkaiseminen vaatii systeemisiä muutoksia ja valtavia rahallisia panostuksia yhteiskunnilta. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on keskeistä löytää uusia rahoitustapoja, jotka tehostavat julkisen rahan vaikuttavuutta sekä perustuvat malleihin, joilla yksityistä sijoituspääomaa pystytään hyödyntämään tavoitteiden edistämisessä nykyistä enemmän.

  Vaikuttavuusinvestointi konseptina siirtää tarkastelun tarkkaan rajattujen suoritteiden tai toimien hankinnasta tulosten ja vaikutusten perusteella tapahtuviin hankintoihin tai maksatuksiin. Yksityistä pääomaa hyödyntävä rahoitusmalli muuttaa parhaimmillaan nykyiset ympäristöhaasteet, kuten Saaristomeren huonon ekologisen tilan, sijoituskohteiksi, joiden avulla voidaan tehostaa verovarojen käyttöä ympäristöhaasteiden ratkaisussa.

  MÅSSE – Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effek

  Hakija: Kimitoöns kommun, osatoteuttaja Pargas Stad
  Myönnetty rahoitus: 53 508 €
  Kokonaiskustannusarvio: 76 440 €
  Toteutusaika: 1.2.2022-31.3.2023

  Målsättningarna i projektet är att lyfta de lokala mikroföretagens och småföretagens roll i arbetet med att förbättra Skärgårdshavets tillstånd (företagsfokus), samtidigt som man befäster att organiserat sätt för samarbete och konkreta åtgärder för Skärgårdshavet (Skärgårdshavets bioområde som koordinerande kraft). För att göra arbetes konkret vill vi skapa en verktygsback innehållande konkreta åtgärdsförslag för de åboländska företagen att ta del av (handlingsplan/åtgärdsbox). Vidare vill vi åstadkommen en ömsesidig överenskommelse eller ”deal” on konkreta åtgärder för Skärgårdshavet, baserat på vertygsbacken för företagen och kommunernas egna miljöprogram.

  Rasekon kone- ja tuotantotekniikan asiakastöiden kehittäminen

  Hakija: Raision seudun koulutuskuntayhtymä
  Myönnetty rahoitus: 29 400 €
  Kokonaiskustannusarvio: 42 000 €
  Toteutusaika: 1.1.2022-30.6.2023

  Covid-pandemian aikana opiskelijoille jäi osaamispuutteita, koska he eivät päässeet tavalliseen tapaan työelämäjaksoille kehittämään osaamistaan työelämässä. Tällä hankkeella kehitetään Rasekon oppimisympäristöjä kone- ja tuotantotekniikan koulutusalalla siten, että Rasekon tilat mahdollistavat opiskelijatöiden tekemisen yrityksille ja yksityisille henkilöille. Nämä opiskelijatyöt vastaavat vaatimuksiltaan mahdollisimman hyvin työelämänvaatimuksia: niillä on asiakas, jonka kanssa sovittu tuotteen laadusta ja aikataulusta. Nämä opiskelijatyöt mahdollistavat Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osien ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisenhankkiminen ja osoittamisen (näytöt).

  Hanke vastaa opiskelijoiden osaamispuutteiden korjaamisen lyhyellä aikataululla ja pidemmällä aikataululla se mahdollistaa opiskelijoiden joustavamman siirtymisen yrityksiin työelämäjaksoille tai työsuhteeseen.

  Kulttuuri- ja elämysteollisuuden kasvuohjelman suunnitteluhanke

  Hakija: Turku Science Park Oy
  Myönnetty rahoitus: 66 290 €
  Kokonaiskustannusarvio: 94 700 €
  Toteutusaika: 1.1.2022-31.12.2022

  Hankkeen myötä syntyvässä kulttuuri- ja elämysteollisuuden kasvuohjelmassa luodaan uudenlainen alueellinen yritys- ja innovaatiopalveluiden toimintamalli yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Se tukee kulttuuri- ja elämysteollisuuden yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kasvuohjelma käynnistyy kartoittamalla yritys- ja innovaatiopalveluiden nykytila, vastaavat palvelut ja ohjelmat Suomessa ja Euroopassa. Toimintamallin suunnitteluvaihe sisältää kohderyhmämäärittelyn, hakukriteerit, kasvun esteiden analysoinnin, valmennuskokonaisuuksien suunnittelun, tulevan pilotoinnin ja rahoituksen varmistamisen. Kasvuohjelmaan osallistuu sekä kulttuuri- ja elämysteollisuuden yrityksiä että heidän kumppaneikseen haettuja tech tai muiden toimialojen yrityksiä. Luovan ja teknisen osaamisen yhdistäminen on kasvuohjelman tärkeä tehtävä. Kasvuohjelma on alusta asti kansainvälinen ja sen kieli on englanti. Kasvuohjelma tukee ja vahvistaa myös Kulttuurikampus Turun toimintaa.

  Suodattimen uusi elämä

  Hakija: Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti
  Myönnetty rahoitus: 67 130 €
  Kokonaiskustannusarvio: 95 900 €
  Toteutusaika: 1.1.2022-28.2.2023

  Hankkeessa kehitetään etenkin tekstiili- ja muotialan ammatillisten opiskelijoiden kiertotalous- ja materiaaliosaamista uudenlaisella, tuotekehitykseen ja -testaamiseen painottuvalla projektioppimisen mallilla. Hankkeessa kehitetään ja testataan yhdessä Teva-Team Oy:n kanssa teknisestä kierrätysmateriaalista valmistettavien pien-, kerros- ja rivitalojen ilmanvaihtosuodattimien valmistusta ja ominaisuuksia. Erityisesti kiinnitetään huomiota uusiomateriaaleista valmistettujen suodattimien huollettavuuteen kotitalouksissa käytettävissä olevilla pesulaitteilla (pesukoneet, höyryttävät pesukoneet, kuivausrummut). Nykyiset suodattimet ovat kertakäyttöisiä, mutta hankkeessa on tavoitteena päästä pestäviä materiaaleja käyttäen 30 käyttökerran suodattimiin.

  Varsinais-Suomen akkualan ja sähköistymisen vetovoima sekä tiedottaminen (eVETO)

  Hakija: Turun ammattikorkeakoulu Oy
  Myönnetty rahoitus: 61 600 €
  Kokonaiskustannusarvio: 88 000 €
  Toteutusaika: 1.1.2022 – 30.9.2022

  Hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnan akkutoimijoiden vetovoimaa kansallisella tasolla sekä tukea voimakkaasti kasvavan teollisuussektorin toimintaedellytyksiä ja kehittämistä. Hanke tukee lisäksi pienten ja keskisuurten yritysten sähköistämisprosesseja. Hankkeessa tehdään kattava viestintäsuunnitelma, jonka avulla lisätään alueen tunnettuutta akkualan osaajien ja toimijoiden keskuudessa sekä oppilaitoksissa. Hankkeen puitteissa tehdään myös kattava vaikuttajaviestintään pureutuva suunnitelma, jonka avulla voidaan tuoda näkyvästi esiin alueen osaamista ja kiinnostavuutta akkualan keskeisenä osaamis- ja yrityskeskittymänä.

  UUTTERA – Uutta liiketoimintaa energiayhteisöistä

  Hakija: UUTTERA – Uutta liiketoimintaa energiayhteisöistä
  Myönnetty rahoitus: 52 234 €
  Kokonaiskustannusarvio: 74 620 €
  Toteutusaika: 1.1.2022–30.6.2023

  Tavoitteena on vauhdittaa energiamurrosta Varsinais-Suomessa. Hankkeen aikana luodaan alueellinen lämpöenergiayritysten osaamisverkosto, edistetään yritysten ja elinkeinorakenteen vihreää siirtymää, selvitetään lämpöenergian varastointiin liittyviä osaamis- ja koulutustarpeita sekä jalkautetaan TKI-tietoa alueen ja yritysten käyttöön. Maakunnan alueelle luodaan asuinkiinteistöjen yhteistyömalli energiayhteisötoiminnan monistamiseksi sekä taloyhtiöiden energiatehokkuus- ja lämmitystaparemontteja vauhdittavan neuvonnan tehostamiseksi. Taloyhtiökannan nykytila ja tietotarpeet kartoitetaan ja olennaiset toimijat kootaan yhteen.

  VIVA – Virtuaalinen vedyn ja ammoniakin tutkimusalusta

  Hakija: Turun ammattikorkeakoulu
  Myönnetty rahoitus: 58 800 €
  Kokonaiskustannusarvio: 84 000 €
  Toteutusaika: 1.1.2022 – 31.12.2022

  Hankeen tavoitteena on selvittää vety ja ammoniakki tutkimusalustan rakentamisen tekniset reunaehdot sekä turvallisuusnäkökohdat, sekä lisätä näiden polttoaineiden varastoinnin ja käytön osaamista Varsinais-Suomen alueella.

  Hankkeen tuloksena on toteutussuunnitelma ja kartoitus siitä, kuinka polttoaineisiin liittyvät tutkimusalusta voidaan toteuttaa turvallisesti, ja lisääntynyt osaaminen uusien polttoaineiden tekniikan sekä turvallisuuden osalta (korkeakouluopiskelijat, täydennyskoulutus).

  Uusikaupunki ja Laitila CO2 vapaiksi toimintaympäristöksi- kartoitus toimien aloittamiseksi

  Hakija: Ukipolis Oy
  Myönnetty rahoitus: 25 102 €
  Kokonaiskustannusarvio: 35 861 €
  Toteutusaika: 1.12.2021-31.12.2022

  Hankkeen tarve nousee Suomen tavoitteesta olla vuoteen 2035 mennessä hiilineutraali ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta (v.2019 hallitusohjelma). Tämä asettaa kuntien ilmastotyölle ison roolin niin kuntien omien ilmastotekojen kuin sen yritysten ja asukkaiden osalta.  Kuntien on lähitulevaisuudessa tarjottava yrityksille ja kuntalaisille hiilineutraali toimintaympäristö ja tuettava siten tavoitteita hiilineutraaliuteen sekä kestävään kehitykseen. 

  Jotta Uudessakaupungissa ja Laitilassa saadaan käyntiin C02 vapaita tuotantoalueita, tarvitaan suunnitelmat ja toimenpiteiden tiekartta siitä, kuinka tavoitteisiin päästään.  On tärkeää selvittää mitä alueiden elinkeinot tarvitsevat ja kuinka ne tulevat vastaamaan alueiden uudistumistarpeiseen.