Siirry sisältöön
Haku

Energiayhteisöjä on vielä vähän – miten taloyhtiöt saadaan mukaan energiamurrokseen?

Aurinkosähkön hyödyntäminen taloyhtiöissä on edennyt hitaammin kuin pientaloissa. Syitä ovat esimerkiksi aiempi rajoittava lainsäädäntö ja osittain myös hidas päätöksenteko. Tuotettua aurinkosähköä pystyi aiemmin useimmissa taloyhtiöissä käyttämään vain kiinteistösähköön, mutta energiayhteisön avulla sitä voivat hyödyntää kaikki taloyhtiön asunnot. Energiayhteisön perustaminen taloyhtiöihin on ollut mahdollista vuoden 2023 alusta kaikille halukkaille uuden lainsäädännön sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämän sähkön keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, Datahubin, käyttöönoton myötä. Toistaiseksi Varsinais-Suomen alueella on verkkoyhtiöiden tiedon mukaan perustettu vasta 20 energiayhteisöä (tammikuu 2024).

Taloyhtiöillä on nyt mahdollisuus hankkia aurinkosähköjärjestelmiä, jakaa tuotanto asuntoihin ja myydä ylimääräinen sähkö takaisin verkkoon. Hyvityslaskenta hoituu automaattisesti ja jokainen osakas näkee hyvityksen tuotannosta sähkölaskullaan. Taloyhtiö voi itse päättää, miten tuotanto jaetaan – yleisiä tapoja ovat asunnon pinta-aloihin tai osakemääriin perustuvat jakotavat. Energiayhteisössä aurinkovoimalaa mitoittaessa voidaan ottaa huomioon kaikki taloyhtiön kiinteistöissä tapahtuva sähkönkulutus. Tämä mahdollistaa suuremman aurinkovoimalan, paremman tuotetun sähkön hyödyntämisasteen ja kannattavamman investoinnin.

Aurinkosähkön ja energiayhteisöjen yleistymistä jarruttaa kuitenkin tiedon puute. Taloyhtiöille ja isännöitsijöille suunnatun kyselyn vastaajista puolet ei ollut kuullut energiayhteisöistä (Valonia, 2023). Aurinkosähkökeskustelu taloyhtiöissä oli vielä vähäistä – vain kolmasosa vastaajista oli keskustellut aurinkosähköstä taloyhtiössään. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli kuitenkin kiinnostunut aurinkosähkön mahdollisuuksista. Pohjois-Karjalan alueella vastaavassa kyselyssä kesällä 2022 vain noin viidesosa vastaajista oli tietoisia tai kuullut puhuttavan energiayhteisöistä taloyhtiöissä.

Kyselyihin vastanneiden mielestä asiaa voivat edistää aktiiviset isännöitsijät ja hallitusten puheenjohtajat. Yhteiset infotilaisuudet oman alueen taloyhtiöille katsottiin myös hyvänä tapana edistää keskustelua. Hankinnan hyötyinä mainitaan taloudellinen kannattavuus sekä kiinteistön arvon ja imagon nousu. Esteenä aurinkosähkön hankinnalle pidettiin järjestelmien kallista hintaa ja epätietoisuutta kannattavuudesta, mutta myös asukkaiden kiinnostuksen puutetta. Kiinnostusta aurinkoenergian tuomista mahdollisuuksista on esimerkiksi sähköautojen lataukseen, sähkön varastointiin ja kulutusjoustoon.

Konkreettisia esimerkkejä, laskureita ja viestintää kaivataan sekä taloyhtiöissä että yrityksissä

Taloyhtiöiden taloustilanne on tällä hetkellä haastava: kustannukset nousevat ja tavanomaisiakin energiaremontteja tarvitaan. Jos perusremontteja on lykätty, ei aurinkosähköhanke luultavasti ole ensimmäisenä työlistalla.

Selkeät kannattavuuslaskelmat ja laskurit helpottavat hyötyjen arviointia. Erilaiset mallit ja ohjeet tulevat tarpeeseen kilpailutuksia miettiessä.  Avaimet käteen -toteutus ja yhteishankinnat voisivat edistää taloyhtiöiden aurinkosähköhankintoja. Asukkaille suunnattua viestintää ei sovi unohtaa – hankkeiden toteutumista edistää avoin ja ajoissa aloitettu asukasviestintä.

Laskelmien ja mallien ohella tarvitaankin käytännön esimerkkejä ja kokemuksia – lähialueella toteutuneet, onnistuneet ratkaisut ovat usein paras kiinnostuksen herättäjä.

Ensin on siis löydettävä rohkeat edelläkävijät, joiden kokemuksia kaivataan. Taloyhtiöiden energiamurros (TEMU) -hankkeessa on tarkoitus esitellä jo toteutettuja kohteita ja myös pilotoida erilaisia ratkaisuja Varsinais-Suomessa. Pilottikohteista saadaan dataa ja kannattavuustietoa, mutta vertailukelpoinen tieto kertyy vasta muutaman seuraavan vuoden aikana.

Yritysten näkökulmasta energiayhteisöt avaavat merkittävästi laajempia mahdollisuuksia taloyhtiömarkkinoilla. Taloyhtiön päätöksenteko ja energiayhteisö toteutustapana näyttäytyy kuitenkin monille aurinkovoimalan toimittajille vieraana ja haastavana. Moni yritys on mitoittanut tarjontaansa pientaloihin tai teollisuuskohteisiin ja tarjoaa taloyhtiöille joko asuntokohtaista tai kiinteistösähköön mitoitettua järjestelmää.

Hankkeessamme autamme yrityksiä valloittamaan tätä uutta markkinaa tarjoamalla tietoa ja täsmäkoulutusta energiayhteisömallista sekä taloyhtiöiden tarpeista ja toimintatavoista. Aurinkosähkön lisäksi pilottikohteisiin etsitään mukaan yrityskumppaneita yhteiskehittämään uusia ja parempia ratkaisuja mm. kuormanohjaukseen, energianhallintajärjestelmiin tai autolatauksen ja oman tuotannon yhteensovittamiseen. Lisäksi piloteissa on tavoitteena tutkia aurinkopaneelien kaksoiskäyttöä esim. autokatosten katteena tai integrointia talojen rakenteisiin.

Aleksi Heinonen

Aleksi Heinonen toimii TEMU-hankkeen projektipäällikkönä ja erityisasiantuntijana Turun Ammattikorkeakoulun Uuden Energian tutkimusryhmässä.

Liisa Harjula

Liisan tehtäviin Valoniassa kuuluvat energia- ja ilmastohankkeet sekä maakunnallinen energianeuvonta. Olennainen osa työtä on kuntien auttaminen ilmasto- ja energiatehokkuustyössä.