Siirry sisältöön
Haku

Projektet We make transition! – Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation ger kommunen en plattform för att tillsammans med föreningar och kommuninvånare diskutera lösningar på olika utmaningar inom ekologisk och social hållbarhet. Vi skapar en arena där olika människor kan få sin röst hörd, komma samman och samarbeta samt en möjlighet för orterna och deras civila aktörer att bygga upp ett hållbarhetsarbete enligt sina egna preferenser. Samtidigt ökar vi förståelsen för det civila samhällets värde och roll när det gäller att skapa hållbar välfärd. 

Projektet genomförs i Egentliga Finland främst i pilotkommunerna Kimitoön och Nystad. I bägge kommunerna får invånarna delta i brytningsarenor och samtidigt vara med om att utveckla brytningsarenametoden till ett verktyg för främjande av hållbara innovationer som möter de behov som finns i kommunerna i Egentliga Finland. I kommunerna genomförs sedan de hållbarhetsförsök som planerats gemensamt på brytningsarenorna. Aktörer från bägge kommunerna deltar också i ett internationellt samarbete inom ramen för projektet, i form av en gemensam brytningsarena, tillsammans med de övriga orterna i Östersjöregionen som medverkar i projektet. 

Projektet delfinansieras genom EU:s Östersjöprogram, Interreg Baltic Sea Region. Den totala budgeten för projektet är 3,3 miljoner euro, varav 2,5 miljoner euro finanserias av EU. Projektet genomförs under tiden 1.1.2023––31.12.2025. 

Hållbarhetsomställningen är ett arbete vi gör tillsammans!   

I Kimitoöns kommun stöder projektet det lokala hållbarhetsarbetet i synnerhet när det gäller att främja de ungas delaktighet och kommunens miljö- och klimatprogram. Vi skapar rum för en diskussion om idéer, initiativ och önskemål som lokala föreningar, små och medelstora företag och aktiva kommuninvånare för fram i syfte att främja ett hållbart samhälle.   

Projektet har särskilt handlat om ungdomsdelaktighet, hållbart liv och hållbart företagande i skärgårdern. Frön dessa har ämnet för fortsatt arbete tagit form: Hur kan samhällsaktörer och kommunen tillsammans arbeta för att stöda uppbyggnaden av ett hållbart liv för och tillsammans med unga?

Alla föreningar, organisationer, små och medelstora företag som är verksamma i Kimitoön samt kommuninvånarna och representanterna för kommunen är välkomna med i samarbetet.  

Kommande evenemang: Fjärde Arenan för hållbar förändring -workshop den 3 juni kl. 13-16, Villa Lande. Efter detta öppna möjligheter att främja boende- och föreningsinriktat hållbarhetsarbete, datum kommer att anges.

Tidigare evenemang: 3.5.2023 gruppdiskussion på Villa Lande: de unga och ett hållbart liv, 11.5.2023 gruppdiskussion i Kasnäs: hållbart företagande och arbete i skärgården, 16.8.2023 projektet var med på Höststart, 27.9.2023 hållbarhetsworkshop för ungdomsparlament, 29.9.2023 hållbarhetsworkshop med Degerdals byaförening, i november 2023 deltog lokala representanter i den internationella omställningsarenan, 14.-15.2.2024 lokala representanter deltar i internationella workshop i Gdynia; Arenan för hållbar förändring -workshoppar 6.3., 20.3. ja 3.4. cl.16-21.

Mer information: Alla frågor kan riktas till projektkoordinator Henna Salminen. Kimitoöns kommuns kontaktperson i projektet är fritidschef Bo-Eric Ahlgren (fornamn.efternamn@kimitoon.fi).  

I Nystad stöder projektet arbetet med att utarbeta stadens klimatprogram, gestalta det civila samhällets roll i hållbarhetsarbetet och verkställa föreningsprogrammet. Vi skapar rum för en diskussion om idéer, initiativ och önskemål som lokala föreningar, små och medelstora företag och aktiva kommuninvånare för fram i syfte att främja ett hållbart samhälle.   

Teman som används som grund för diskussionen är naturens mångfald och ansvarsfull konsumtion. Temana preciseras och får sin slutliga form genom de gemensamma diskussionerna.

Utgångpunkterna för utvecklingen var naturens mångfald och ansvarsfull konsumtion. Bland dessa har målet för det gemensamma hållbarhetsvisionarbetet spcifikt definierats som hur invånare, föreningar och kommun tillsammans kan främja mångfalden av gårdar och närliggande natur. Temat hållbar konsumtion främjas på andra sätt.

Alla föreningar, organisationer, små och medelstora företag som är verksamma i Nystad samt kommuninvånarna och representanterna för kommunen är välkomna med i samarbetet.  

Kommande evenemang: Min nära natur -workshoppar 23.4., 7.5.. ja 21.5. cl.16-21. Efter detta öppna möjligheter att fortsätta främjandet av naturlig mångfald utifrån invånare och föreningar, datum kommer att anges.

Tidigare evenemang: 15.5.2023 gruppdiskussion i Kulttuurikeskus Cruselli: naturens mångfald, 8.6.2023 gruppdiskussion i Demotila: ansvarsfull konsumtion, 31.10.2023 hållbarhetskväll för föreningsaktörer, i november 2023 deltog lokala representanter i den internationella omställningsarenan, 14.-15.2.2024 lokala representanter deltar i internationella workshop i Gdynia.

Mer information: Alla frågor kan riktas till projektkoordinator Henna Salminen. Nystads kommuns kontaktperson i projektet är Sonja Stenman (fornamn.efternamn@uusikaupunki.fi). 

De civila aktörernas hållbarhetsarbete stöds

Civilsamhällets aktörer i fokus. Civilsamhället cirklar i mitten. Runt omkring i kretsar finns olika aktörer: organisationer, föreningar och stiftelser, fackföreningar och intresseorganisationer, religiösa samfund, politiska partier, universitet och forskningsinstitut, välgörenhetsorganisationer, små kooperativ och sociala företag, den fjärde sektorn, d.v.s. oorganiserade medborgaraktiviteter (t. ), icke-kommersiella medier, sociala rörelser samt uppfinnare, konstnärer och aktivister.
Projektet fokuserar på olika civila aktörers deltagande i hållbarhetsomställningen.

Den offentliga sektorn, exempelvis kommunerna och de regionala myndigheterna, spelar en avgörande roll i arbetet med att bygga upp samhällets resiliens, dvs. förändringsflexibilitet. När det gäller att lösa komplexa ekologiska och sociala utmaningar krävs det dock en insats från alla nivåer och aktörer i samhället.   

Det civila samhällets aktörer – till exempel organisationer, föreningar, sociala företag, andelslag, sammanslutningar och enskilda personer – har mycket att ge. De kan stödja den offentliga sektorn i arbetet med att bygga upp ett hållbart samhälle som klarar av förändringar och störningar. Det behövs systematiska metoder för att sammanföra olika aktörer och olika sätt att inkludera de civila aktörerna i innovationsverksamheten. I syfte att främja hållbarheten är det dessutom viktigt att olika aspekter kring ekosocial hållbarhet lyfts fram parallellt med aspekterna kring ekonomisk utveckling.   

Projektet We make transition! går ut på att föra samman många representanter för region- och lokalförvaltningen, organisationer inom det civila samhället och andra innovationsaktörer från olika länder i Östersjöregionen så att de får lära sig om hur de kan främja hållbarhetsomställningen och använda brytningsarenametoden som ett verktyg i detta arbete. Brytningsarenametoden används som ett verktyg för att skapa en gemensam hållbarhetsvision och omställningsvägar såväl i pilotkommunerna som i det gemensamma arbetet inom projektet som helhet. Utifrån brytningsarenorna går man på djupet med att konkret främja ett eller flera gemensamt avgränsade hållbarhetsteman. 

Partner i projektet: Finlands Östersjöinstitut (huvudpartner), Birkalands förbund (Finland), Nylands förbund (Finland), Egentliga Finlands förbund (Finland), DD StratLab (Estland), Social Innovation Centre (Lettland), Vidzeme Planning Region (Lettland), Gdynia municipality (Polen), Baltic Institute of European and Regional Affairs – BISER (Polen), Trøndelag County Authority (Norge) och University of Bremen (Tyskland). 

Associerade medlemmar i projektet: Tammerfors stad (Finland), Tavastkyro kommun (Finland), Helsingfors stad (Finland), Kimitoöns kommun (Finland), Nystads stad (Finland), Ukipolis Oy (Finland), Egentliga Finlands Byar rf (Finland), Tartu län (Estland), Lääne-Harju kommun (Estland), Cēsis kommun (Lettland), Trondheim kommun (Norge) och delstaten Bremen (Tyskland) 

Under rubriken Material hittar du material som sammanställs i takt med att projektet framskrider samt länkar.

Information om projektet 

– Webbsidan om projektet på Interreg Baltic Sea Region-programmets webbplats: Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation – Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu) 

– En intervju med Derk Loorbach på kick off-seminariet om projektet i mars 2023: We make transition: Derk Loorbach – Creating an eco-socially sustainable world – YouTube

Inspelade webbinarier 

Inom ramen för projektet ordnades under våren 2023 tre webbinarier. Inspelningar från webbinarierna, som hölls på engelska, finns att se på Youtube. 

– 1:a webbinariet den 25 april 2023: Det civila samhällets roll i hållbarhetsomställningen 

– 2:a webbinariet den 9 maj 2023: Brytningsarenan som verktyg för deltagandebaserad förvaltning och hållbarhetsomställningen 

– 3:e webbinariet den 25 maj 2023: Alternativa ekonomiska modeller kan användas i uppbyggandet av ett välmående samhälle 

Mer information

Henna Salminen

projektkoordinator

+358 40 569 3554