Siirry sisältöön
Haku

Medborgaraktörers visioner om hållbarhetsomställningar internationellt och lokalt

Ihmisiä terassilla kuuntelemassa puhujaa.

Under verksamheten av hållbarhets- och deltagandeprojektet We make transition! har det under våren utvecklats tre olika framtids- och förändringsvisionspaket för att påskynda deltagande hållbarhetsomställningar. Föreningar, invånare och samhällsdrivna företag har ofta en föregångsroll och möjligheter att bygga ekosocial hållbarhet.

För att ta tillvara på ledarskap och potential krävs minst idéer och förståelse för vad en mer hållbar framtid betyder ur medborgaraktörers perspektiv. Dessa önskvärda framtider formulerades och konkretiserades under internationella medborgaraktörverkstäder, dvs. BSR-visonsarbete, samt två workshop-serier i Västra Finland; på Kimitoön och i Nystad. Målet var inte att skapa detaljerade och tekniska beskrivningar av hur allt skulle lyckas, utan att ge utrymme för positivt framtidsvisionerande på ett tillgängligt och inspirerande sätt. Hur vi ser vår framtid styr obönhörligt hur vi bygger den.

Hållbarhetsvision för Östersjöområdets medborgaraktörer och rekommendationer för att intensifiera samarbetet

Deltagarna i det internationella visionsarbetet träffades fyra gånger på distans och en gång personligen i februari 2024 i Gdynia, Polen. Bild: Anna Dudziak.

32 olika aktörer från det civila samhället deltog i det internationella visionarbetet för att främja ekosocial hållbarhet i sin verksamhet – icke-statliga organisationer och föreningsverksamhet, samhällsdrivna entreprenörer och aktiva medborgare – samt kommunanställda. Deltagarna inbjuds att delta i genomförandet av We make transition! i områdena Västra Finland, Birkaland och Nyland, samt i Estland, Lettlands regionen Vidzeme, Gdyniasområdet i Polen, Bremen i Tyskland och Trondelag i Norge.

Visjonsarbete resulterade i en omfattande beskrivning av hållbarhetsaspekter för att öka livet – till exempel att tillåta samhällsekonomisk gemenskap för utbudskonsumenter, stödja olika samhällsgrupper, att samarbeta med, dialogen. är samt möjligt förhållandet inleddes sommaren. djupare befolkningen.

Utforska hållbarhetsvisionen för medborgaraktörer i Östersjöregionen och rekommendationer för att stärka samarbetet här: BSR vision of sustainable life.pdf (interreg-baltic.eu). Visionen är läsvärd och diskussionsvärd, särskilt för de som arbetar med deltagande eller planerar sektorsövergripande hållbarhetsinitiativ inom kommunerna; lokalt och regionalt för olika hållbarhetsomvandlingar, för invånare, föreningar och organisationer intresserade av att bygga hållbar välfärd på ett holistiskt och deltagande sätt.

Resultaten från Omställningsarena-workshops på Kimitoön och Nystad

Som en del av mina närnatur-ungdomsverkstäder bekantade vi oss med två stadsparker. Bild från Vallinmäki, från terrassen vid Wallila gård.

I Egentliga Finland tillämpades omställningsarenan som ett verktyg för deltagande hållbarhetsarbete i två pilotimplementeringar på Kimitoön och i Nystad. I omställningsarenorna samlades olika lokala aktörer på gräsrotsnivå som arbetar inom det valda ämnesområdet samt kommunanställda.

I omstälningsarenaworkshops på Kimitoön fokuserades det på hur kommunen och medborgaraktörer kan bygga ett Kimitoö där dagens och framtidens unga kan leva ett ekologiskt och socialt hållbart liv. Det var också viktigt att hitta sätt att säkerställa ungdomars deltagande i förändringen. Du kan bekanta dig med Murrosagenda för ett hållbart Kimitoö här: We Make Transition – Kimitoön (kimitoon.fi).

I Nystads omställningsarenaworkshops formulerades idéer för samarbete mellan invånare, föreningar, företag och staden för att stärka mångfalden i naturen och motverka förlusten av natur i närmiljön, privata trädgårdar och byggda grönområden. Resultatet blev en omställningsagenda som fokuserar på mångfalden i närmiljöns vegetation, fördelarna med naturmångfald för turism och identitet, hållbarhetsutbildning och gemensamt lärande, vilket kan leda till att en metod för att bevara mångfalden i naturen utvecklas under de kommande tio åren, samtidigt som det stöder deltagande och välfärd. Du kan bekanta dig med Murrosagenda för ”Min närmiljö” i Nystad här: Minun lähiluontoni – We make transition | Uudenkaupungin kaupunki (uusikaupunki.fi).

Från workshops till handling

Element från omställningsarena-metoden söker verktyg för att påskynda lokala hållbarhetsomvandlingar för kommuner och lokala medborgaraktörer. Under vårens workshopsserier visade metoden redan metoder för att hitta en gemensam riktning, visualisera omfattande förändringar och definiera invånarnas och föreningarnas roller. Utrymmet som öppnades under workshopen, där det var möjligt att fokusera på positiva framtidsbilder och möta andra intresserade, upplevdes ofta som inspirerande och stödjande för egen verksamhet.

Till firandet av fullbordandet av Nystads förändringsagenda planterades en valnötsträd på Nystads Myllymäki. Att öka nyttoväxter i närnatur är en del av åtgärderna i Mitt närnatur -omställningsagenda.

Deltagande utrymmen, dialog och visioner har ett inneboende värde för att möjliggöra omfattande och snabba samhällsförändringar. Workshopsserierna var dock bara en start för ett gemensamt arbete, och benämningen Omställningsarena beskriver hela processen från planering av workshops till deras genomförande och det samarbete som följer därefter.

Under hösten 2024, möjliggjord av We make transition!-projektet, kommer lämpliga metoder att skissas och testas för att fortsätta samarbetet. På pilotorterna arrangeras introduktions- och diskussionsmöten för att bekanta sig med Murrosagendor, och mångsidigt samarbete inleds för att genomföra de första åtgärderna. Det internationella projektkonsortiet ordnar också webbinarier där man får höra berättelser om användningen av omställningsarena som verktyg för hållbarhets- och delaktighetsarbete inom olika genomförandeområden. Mer information om lokala evenemang och öppna webbinarier kommer att tillkännages under hösten.

Mer information

Henna Salminen

projektkoordinator

+358 40 569 3554