Siirry sisältöön
Haku
arrskog på anslutning till rullstensåsen

Landskapsstyrelsen fastställde genom sitt beslut den 13 september 2021 att landskapsplanen träder i kraft i enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen. Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och ‑resurser den 14 juni 2021. Gällande beslutet om godkännande anfördes fyra besvär som kommer att behandlas i Åbo förvaltningsrätt.

Landskapsfullmäktiges och -styrelsens beslut samt planmaterialen finns
framlagt elektroniskt under tiden 1.11.–3.12.2021 på Egentliga Finlands
förbunds webbplats på adressen www.varsinais-suomi.fi, hos Egentliga Finlands
förbunds ämbetsverk (adr. Slottsgatan 52 B, Åbo) med tidsbokning (Aleksis Klap,
040-7213137) samt i Egentliga Finlands kommuner.

Kungörelse pdf

Etapplandskapsplanen behandlar användningarna av naturresurser ur bio- och cirkulärekonomisk synvinkel, bevarandet av värdefulla naturområden samt tryggandet av rekreationsområden i landskapet. Planen samordnar olika teman till helheter som stöder varandra.

Behovet av att granska användningen av naturresurserna har vuxit, särskilt i och med målen att öka användningen av förnybar energi och utöka den cirkulära ekonomin. I planen framgår områden som är viktiga för naturens mångfald och ekologiska nätverk. Fungerande och heltäckande rekreationsleder och -områden är en central förutsättning för en trivsam livsmiljö och utgör en del av den regionala turismnäringen.

Ta del av det digitala planmaterialet

Materialet omfattar en plankarta, kartbilagor, gällande helhetslandskapsplan och etapplandskapsplan samt referenskarta för den gällande landskapsplanen. 

Bakgrundskartorna visar material som använts i beredningen av etapplandskapsplanen.

Bakgrundskartorna är uppdelade på fyra teman:

0 Allmänt bakgrundsmaterial

1 Naturvärden

2 Rekreation, friluftsliv och turism

3 Naturresurser

Tilläggsinformation

arrskog på anslutning till rullstensåsen

Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och ‑resurser