Siirry sisältöön
Haku

Landskapsstyrelse idag

Landskapsstyrelsen uppmuntrar aktörer i regionen att binda sig till klimatfärdsplanens åtgärder

Egentliga Finlands klimatfärdplan har kompletterats med åtgärder inom markanvändningssektorn. Hela färdplanen är nu klar och det är dags att börja genomföra den i praktiken. I klimatfärdplanen fastställs landskapets förändringsmål och åtgärder i fråga om energi, trafik, jordbruk, byggande och markanvändning. Färdplanen innehåller ett antal åtgärder som är viktiga för landskapet och som ska vidtas för att uppnå klimatneutralitet före 2035. Klimatfärdplanen är ett dokument som godkänts av landskapets sektion för klimatansvar. Landskapsstyrelsen noterade färdplanen för kännedom på sitt möte och uppmuntrar alla aktörer i regionen att i deras egen verksamhet förbinda sig till åtgärderna i klimatfärdplanen.

”Den gröna omställningen är en möjlighet som bör utnyttjas i Egentliga Finland. Vi måste säkerställa att vi har den bästa tänkbara kompetensen för att skapa ny teknik och lösningar som väcker intresse även på internationellt plan,” betonar Eeva-Johanna Eloranta, viceordförande för landskapsstyrelsen vid Egentliga Finlands förbund.

”Nu när vi övergår till att genomföra klimatfärdplanen i praktiken är det viktigt att alla aktörer i regionen identifierar sin roll och sitt ansvar för att uppnå klimatmålen”, påminner landskapsstyrelsens viceordförande Pekka Kuusisto.

Kilmatfärdplanen publiceras på svenska så snart som översättningen är klar.

Ytterligare information: sektorchef Riikka Leskinen, tfn 044 907 5995


Programmet för utveckling av fisketurismen bör kompletteras med ett omnämnande av vikten av att upprätthålla god status i vattendragen

Landskapsstyrelsen önskar att utkastet till jord- och skogsbruksministeriets program för utveckling av fisketurismen ska kompletteras med ett omnämnande av vikten av att upprätthålla god status i vattendragen.

Landskapsstyrelsen uttalade bland annat följande om utkastet:

Programmet för utveckling av fisketurismen fyller ett verkligt behov och gäller ett mycket aktuellt tema. Programmet stärker effektivt utvecklingen av naturturismen i vårt land. Skärgårdshavet, som är av central betydelse för vårt landskap, är ett traditionellt fiskeriområde, där rekreationsfiske och fisketurism alltid har förekommit. Skärgårdshavets ekologiska tillstånd har länge varit oroväckande, och även våra andra vattendrag, som hittills varit rena, riskerar att utvecklas i samma riktning. Landskapsstyrelsen i Egentliga Finlands förbund efterlyser i detta annars förtjänstfulla utvecklingsprogram ett omnämnande av målet att upprätthålla god status i vattendragen. Fiskebeståndets och vattendragens försämrade tillstånd nämns visserligen som en hotbild i fyrfältsanalysen, men utvecklingsprogrammet bör i högre grad fokusera på miljö- och ansvarsfrågorna i utvecklingen av turismen.  Till övriga delar anser landskapsstyrelsen att utvecklingsprogrammet är ett bra och aktuellt dokument som, om det genomförs väl, kan bidra till en positiv utveckling av hela turistnäringen i vårt land.

Fisketurismen utgör ur Egentliga Finlands perspektiv en väsentlig del av när- och rekreationsturismen, som har en betydande ställning också i vår landskapsstrategi. Ambitionen är att minska byråkratin kring fisketurism när det gäller fiskelicensförfarandet och exempelvis betalningen av fiskevårdsavgift. Staten, kommunerna och rekreationsområdesföreningarna uppmanas att beakta produktionen av fisketjänster när de utvecklar infrastrukturen.

Utvecklingsprogrammet stöder också målen i Egentliga Finlands färdplan för turism till exempel när det gäller digitala köp av produkter och tjänster.

Ytterligare information: skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel.0400 413 704