Siirry sisältöön
Haku

Landskapsstyrelse idag

Landskapsförbundets preliminärä budget – en engångshöjning av betalningsandelarna är aktuell

Landskapsstyrelsen godkände förbundets preliminära budget för 2024 och utkast till ekonomiplan för 2025–2026. Medlemskommunerna har möjlighet att studera budgeten och lägga fram förslag om hur samkommunens verksamhet skulle kunna utvecklas.

Med de nuvarande verksamhetsintäkterna beräknas 2024 uppvisa ett underskott på 287 056 euro. Underskottet beror bland annat på de planenliga avskrivningarna på investeringar och på beslutet från 2021 om att i syfte att avveckla det ackumulerade överskottet donera en professur till Åbo universitet. Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn medför vissa höjningar av personalkostnaderna för budget- och ekonomiplansåren.  

Förbundets verksamhetsintäkter består huvudsakligen av kommunernas betalningsandelar. Budgeten för Egentliga Finlands förbund och kommunernas betalningsandelar, närmare bestämt en betalningsandel, påverkas av det avtal som Egentliga Finlands kommundirektörsmöte ingått för att donera en fem år lång professur i ekonomi till handelshögskolan vid Åbo universitet. Värdet på donationen är 600 000 euro. I enlighet med kommundirektörsmötets avtal föreslog landskapsstyrelsen en genomfakturering av donationen, så att kostnaden i budgeten för 2024 täcks med en engångshöjning av kommunernas betalningsandelar.  Den föreslagna höjningen täcker alltså endast det belopp som ska genomfaktureras för donationsprofessuren, inte förbundets verksamhetskostnader. Kommunernas betalningsandelar höjs med uppskattningsvis 15,5 procent i och med genomfaktureringen av donationsprofessuren.

Kommunernas förslag och det slutliga förslaget till budget och ekonomiplan behandlas av landskapsstyrelsen den 20 november 2023 och lämnas den 11 december 2023 till landskapsfullmäktige för fastställande.

Mer information: special planerare Timo Juvonen, tfn 040 829 5543


Egentliga Finlands förbund betonar kust- och avrinningsområdenas betydelse för havens situation och områdenas välfärd

Miljöministeriet har begärt ett utlåtande om utkastet till Finlands kuststrategi. Kuststrategin preciserar visionen i Finlands havsområdesplan 2030 och de åtgärder som i planen föreslås för kusten. Kuststrategin är en färdplan fram till 2050.

Egentliga Finlands förbund har deltagit aktivt i kuststrategiarbetet och förbundet ingår också i styrgruppen för strategin.

I utkastet till strategin lyfter man bland annat fram betydelsen av en välmående kustgemenskap och kustnatur. Den starka växelverkan mellan kuststrategin och planeringen av havsområden kommer att fortsätta via den nya planeringsomgången och olika projekt inom havsområdesplanering.

Egentliga Finlands förbund vill i sitt utlåtande betona den centrala betydelse som kust- och avrinningsområdena har för situationen i våra hav, i synnerhet Skärgårdshavet, och för områdenas välfärd när det gäller social, ekonomisk, kulturell och miljömässig hållbarhet. I fråga om åtgärdskortet för tryggande av livsmedelsförsörjningen understryker förbundet betydelsen av inhemskt hållbart fiske.

I övrigt konstaterar förbundet bland annat följande:

Alla åtta landskapsförbund längs Finlands kust har deltagit i utarbetandet av kuststrategin. Förbunden har fokuserat på att ge Finlands havsområdesplan stor synlighet i kuststrategiarbetet och betonat att åtgärderna ska konkretisera den godkända havsområdesplanen för 2021.

Kuststrategin har beretts genom omfattande intressentgruppsarbete. Strategins visuella uttryck är fräscht och på ett positivt sätt otypiskt för en strategi. Berättelsekartan i strategiutkastet är bra och informativ. Förhoppningsvis bidrar detta till att strategin når allt fler intressentgrupper, jämfört med en strategi som publiceras endast som en pdf-rapport.

Strategin innehåller många olika åtgärder, vilket är något utmanande när det gäller att konkretisera strategin, men TOP 10-åtgärdslistan är ett bra prioriteringsverktyg för det arbetet. Dessa centrala åtgärder har presenterats på separata åtgärdskort, vilket gör det lättare att identifiera åtgärderna och använda åtgärdskorten som bakgrundsinformation i alla de processer där kuststrategins innehåll behöver beaktas.

Mer information: special planerare Timo Juvonen, tfn 040 829 5543


Fyra projekt får finansiering för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna

Mer information: näringslivschef Petteri Partanen, tfn 040 776 0630


Ändringar i sammansättningen av landskapets samarbetsgrupp

Johanna Riski har meddelat att hon avgår som medlem i landskapets samarbetsgrupp (kommunmedlem). Även suppleant Antti Virtanen (Åbo YH) har avgått. Landskapsstyrelsen utsåg Tommi Forssi (Åbo YH) till medlem i samarbetsgruppen i stället för Antti Virtanen och Mimmi Ruusunen i stället för Johanna Riski

Mer  information: special planerare Esa Högblom, tfn 040 776 0310


Ändringar i sammansättningen av Skärgårdskommittén

Reijo Nurmio (Nådendal, SF) och hans suppleant Kauko Kojonen (Nådendal, SF) har meddelat att de avgår som medlemmar i skärgårdskommittén. Landskapsstyrelsen utsåg Pekka Sevon (Nådendal, SF) som medlem i skärgårdskommittén i stället för Reijo Nurmio och Ari Wanden (Nådendal, SF) som suppleant i stället för Kauko Kojonen.

Mer information: Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tfn 0400 413 704