Siirry sisältöön
Haku

Landskapsstyrelse idag

Egentliga Finlands huvudmål för regeringsprogrammet förverkligas

Egentliga Finlands huvudmål, Entimmeståget och Skärgårdshavet, är med i regeringsprogrammet. Landskapsstyrelsen är nöjd och tackade varmt de på Egentliga Finlands förbund som ansvarat och jobbat i årtal för föreberedelserna och intressebevakningen i ovannämda teman.


Den landsomfattande finansieringsplanen för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar – landskapsstyrelsen anser att antalet understödsprojekt i Sydvästra Finland bör utökas

Enligt idrottslagen kan kommuner och andra sammanslutningar beviljas statsunderstöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner årligen i samband med beredningen av statsbudgeten den landsomfattande finansieringsplanen gällande byggande av idrottsanläggningar för de kommande fyra åren. Finansieringsplanen används som grund för följande års behandlings- och beslutsprocess i fråga om ansökningar om statsunderstöd för idrottsanläggningar. I Egentliga Finland lades för åren 2024–2027 fram totalt sju (7) förslag, vars kostnader beräknas uppgå till sammanlagt 64,1 miljoner euro. I landskapet lades dessutom fram ett (1) rikstäckande ​projektförslag,​ vars beräknade kostnader uppgår till 110 miljoner euro. Av projekten ska fem (5) genomföras år 2024, två (2) år 2025 och ett (1) i rikstäckande skala.

Landskapsstyrelsen beslutar att ge följande utlåtande:

Sydvästra Finlands regionförvaltningsverks förslag till finansieringsplan för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar är godtagbart. Förslaget omfattar alla projekt som föreslagits i landskapet. Principen att understöden ska inriktas särskilt på idrottsanläggningar som tjänar breda användargrupper är motiverad, liksom även fokuseringen på hur realistiska projekten är samt i vilken utsträckning de är ekonomiskt och tekniskt genomförbara. Projekt som efter godkännandet av föregående plan blivit fördröjda på grund av eventuella besvär eller andra omständigheter ska dock också beaktas i förslaget till finansieringsplan.

Eftersom Sydvästra Finland under tidigare år (2025–2021) har beviljats minst statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar, 25,7 euro/invånare, bör antalet understödsprojekt i Sydvästra Finland utökas. I undervisnings- och kulturministeriets föregående förslag till finansieringsplan för 2023–2026 ingick till exempel slutligen endast två av fem föreslagna projekt för 2023. Fördelningen av statsunderstöden återspeglar sig i antalet idrottsanläggningar, som är lägre i Sydvästra Finland jämfört med den landsomfattande nivån.

En jämförelse mellan landskapen visar att i förhållande till folkmängden har Egentliga Finland beviljats allra minst statsunderstöd (21,8 euro/invånare). Investeringsbristen i Egentliga Finland är uppenbar när man ser till antalet förslag i regionen. I likhet med innevarande år har man för 2024 föreslagit fem (5) projekt som gäller idrottsanläggningar som tjänar breda användargrupper i olika delar av Egentliga Finland, närmare bestämt Salo, Nådendal, Nousis, Pemar och Pargas. I förslaget för 2025 ingår projekt i Reso och Loimaa. Bristen på statsunderstöd i Sydvästra Finlands regionförvaltningsverks område bör kompenseras i undervisnings- och kulturministeriets finansieringsbeslut för 2024 och kommande år.

Landskapsstyrelsen understöder förslaget att gränsen för delegering av beslutanderätten mellan regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet ska höjas från den nuvarande gränsen på 700 000 euro, för att undvika att uppenbart lokala projekt blir föremål för nationellt beslutsfattande. Landskapsstyrelsen har också i sitt tidigare utlåtande om det riktgivande dokumentet för byggande av idrottsanläggningar konstaterat att den landsomfattande finansieringsplanen spänner över en för lång period. Tidsspannet måste kortas från fyra till tre år.

Landskapsstyrelsen understöder i sitt utlåtande Sydvästra Finlands regionförvaltningsverks förslag till finansieringsplan för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar för åren 2024–2027.

Ytterligare information: Utvecklingschef Malla Rannikko-Laine, tel. 041 721 3429


Egentliga Finlands påverkarskola ordnas för sjunde gången – ansökan öppnas i augusti

Egentliga Finlands förbund har genom landskapsstyrelsens beslut ordnat Egentliga Finlands påverkarskola alltsedan 2016. Under sex läsår har sammanlagt 135 ungdomar deltagit i påverkarskolan. Ambitionen är att påverkarskolan ska ordnas även framöver utifrån alla goda erfarenheter och den respons som deltagarna gett.

Påverkarskolan riktar sig framför allt till samhälleligt inriktade studerande på andra stadiet eller unga som har ett mellanår eller som nyss påbörjat sina högskolestudier. Under årets lopp får deltagarna bekanta sig med olika påverkare och fördjupa sig i olika påverkansmetoder och påverkansresultat. Målet är att sänka tröskeln för unga att delta i samhällsdebatten, uppmuntra dem att satsa på en karriär som påverkare och bygga nätverk. Teman som behandlas är bland annat beslutsfattandet i kommunerna, landskapet och välfärdsområdet, riksdagen samt Europeiska unionen. Vidare får de unga en inblick i mediernas, näringslivets och organisationernas verksamhet samt i internationella relationer. Utbildarna består av professionella inom olika branscher, unga påverkare, erfarna politiker och experter från Egentliga Finlands förbund.

Omkring 20 deltagare väljs till utbildningen via öppen ansökan. Utbildningen tar ett år i anspråk och omfattar 8–10 evenemang. Påverkarskolan är kostnadsfri för deltagarna. Påverkarskolans program, kommunikation och ansökningsprocess utvecklas för närvarande som ett praktikantarbete inom förbundet. Ansökan för 2023–2024 ska enligt planerna vara öppen 9–25.8.2023.

Ytterligare information: Utvecklingschef Malla Rannikko-Laine, tel. 041 721 3429


Silvia Koski utsågs till Östersjökommissionens transportarbetsgrupp inom CPMR

Silvia Koski (SANNF) utsågs till Östersjökomissionens transportarbetsgrupp inom CPMR. Egentliga Finlands förbund är medlem i Konferensen för perifera och maritima regioner i Europa (CPMR) och i Östersjökommissionen (BSC), som hör under den. CPMR hör till de inflytelserikaste regionala organisationerna i Bryssel. Konferensen omfattar fler än 150 regioner i 24 stater inom och utanför EU. Den arbetar inom följande områden: Europeiska unionens regionala utvecklingspolitik, tillgänglighets- och invandringsrelaterade frågor, havs- och fiskepolitik samt transport- och energipolitik. Östersjökommissionen (Baltic Sea Commission) utgör ett centralt nätverk och en samarbetskanal inom Östersjöområdet.   

Ytterligare information: Malla Rannikko-Laine, tel. 041 721 3429, special planerare, internationella ärenden, Jenni Suominen, tel. 040 1447926           


Ändringar i sammansättningen av landskapets samarbetsgrupp

Landskapsstyrelsen har utsett Helena Herttuainen, Finlands skogscentral, till suppleant för Minna Rautelin i landskapets samarbetsgrupp. Vidare kommer Ainokaisa Saarinen (Privatsektorns Chefer och Specialister YTY) att utses till ny suppleant i stället för Ulla Knifsund, Akava ry, och Anu Lääveri, Teknologiindustrin rf, till ny suppleant i stället för Teppo Virta.

Ytterligaer information: special planerare Esa Högblom, tel. 040 776 0310