Siirry sisältöön
Haku

Landskapsstyrelse 27.2.2023

Landskapsstyrelsen föreslår kompletteringar till investeringsprogrammet för trafikledsnätet – framför allt ombyggnaden och elektrifieringen av banavsnittet Reso–Nådendal

Trafikledsverket har sammanställt ett investeringsprogram för statens trafikledsnät för åren 2024–2031. Programmet omspänner åtta år och ingår i genomförandet av den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12. I investeringsprogrammet presenteras de viktigaste trafikinfrastrukturprojekten under de närmaste åren. Programmet innefattar utvecklingsprojekt, stora ombyggnadsprojekt och mindre förbättringsprojekt.

Den ekonomiska ramen för det åttaåriga investeringsprogrammet uppgår till 3,7 miljarder euro, varav cirka 3,0 miljarder euro finns att tillgå för nya utvecklingsinvesteringar. Jordbyggnadskostnadsindex har stigit och därmed har även de totala kostnaderna för de föreslagna utvecklingsprojekten i det föregående investeringsprogrammet 2023–2030 ökat. Fyra av de tidigare föreslagna projekten har uteslutits från programmet på grund av att kostnadsnivån har stigit. I praktiken finns det obundna pengar för nya utvecklingsprojekt inom den ekonomiska ramen för investeringsprogrammet först från 2025 framåt.

I utkastet till Trafikledsverkets investeringsprogram ingår för Egentliga Finlands del att bygga om banavsnittet mellan Åbo och Nystad, förbättra Åbo ringväg i Reso centrum samt ersätta Kivimo färja i Pargas med en bro.

Egentliga Finlands förbund föreslår att Trafikledsverkets investeringsprogram kompletteras med följande projekt:

                          

Utvecklingsprojekt för järnvägstrafik:

                           Entimmeståget, direktbanan Esbo–Salo

                           Entimmeståget, dubbelspåret Salo–Åbo

                           Ombyggnad och elektrifiering av banavsnittet Reso–Nådendal

Utvecklingsprojekt vägtrafik:

                           E18 Åbo ringväg, Nådendal–Reso

                           Rv 8, Letala planskild rondellanslutning

                           Rv 9, Lundo–Aura, väg med breda körfält ändras till fyrfilig väg

                           Lv 180 Kurkela–Kustö (Pargasleden/S:t Karins västra omfartsväg)

                           Sv 52 Salo östra förbifartsled, andra fasen

                           Rv 10 omläggning vid Lundo

                          

Utveckling av den lätta trafiken:

                           Skärgårdens Ringväg, de delar av cykelvägen som fattas


Finansiering från programmet ett Förnybart och kompetent Finland 2021−2027 föreslås för tre projekt i Egentliga Finland

Landskapsstyrelsen föreslår att tre projekt i Egentliga Finland ska beviljas finansiering från Finlands strukturfondsprogram Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027.


Hanna Mehtonen-Rinne ersätter Minna Hemgård i kulturkommittén

Kimitoöns kultursekreterare Hanna Mehtonen-Rinne ersätter Minna Hemgård i kulturkommittén från och med 1.4.2023.