Siirry sisältöön
Haku

Landskapsstyrelse 26.9.2022

Det internationella projektet MSP–Green möjliggör för första gången ett brett samarbete mellan olika havsområden inom havsplanering

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden har beviljat finansiering för projektet MSP-GREEN (Maritime Spatial Planning as an enabler of the European Green Deal​). Den finska partnern i projektet är Egentliga Finlands förbund, som ansvarar för koordinationen av samarbetet inom havsplanering och representerar alla landskapsförbund vid kusten. Alla åtta landskapsförbund längs kusten har gett sitt stöd till Egentliga Finlands förbund och dess arbete i projektet. Förutom Egentliga Finlands förbund deltar också Kymmenedalens förbund, Lapplands förbund, Österbottens förbund, Norra Österbottens förbund, Satakuntaförbundet och Nylands förbund i projektets självfinansieringsandel (sammanlagt ca 55 500 euro). Projektet pågår i två år och den totala budgeten är drygt 2,8 miljoner euro.

Som projektansvarig fungerar Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (CORILA) från Italien, och de andra partnerländerna utöver Finland är Spanien, Frankrike, Bulgarien, Danmark och Lettland. Tyskland, VASAB (Visions and Strategies Around the Baltic Sea) och Finlands miljöministerium är med i projektet som observerande medlemmar. Alla havsområden inom Europeiska unionen är representerade i projektet, vilket för första gången möjliggör ett omfattande samarbete inom havsplanering mellan olika havsområden. Projektet svarat mot informationsbehov under den andra planeringsomgången för havsplanering särskilt vad gäller EU:s program för grön utveckling; hur klimatförändringen och anpassningen till den beaktas i havsplaneringen och hur den hållbara marina mat- och energiproduktionen stöds

Tilläggsinformation:

Heikki Saarento

planeringsdirektör

+358 40 720 3056


Landskapsstyrelsen: den föreslagna förändringen av kommunallagen förbättrar kontinuitet i beslutsfattandet under exceptionella omständigheter

Finansministeriet har bett om utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden. Enligt propositionen ska kommunen och välfärdsområdet i sin förvaltningsstadga ta in behövliga bestämmelser om organisering av förvaltning och verksamhet, besluts- och förvaltningsförfarande samt styrelsens verksamhet i undantagsförhållanden och störningar. De föreslagna bestämmelserna skulle tillämpas även i fråga om samkommuner och välfärdsammanslutningar.

Landskapsstyrelsen yttrade följande om temat:

Utkastet till regeringens proposition om ändring av 90 § i kommunallagen är rättidigt, motiverat och ska understödjas.

Den föreslagna regleringen förbättrar kontinuiteten i beslutsfattandet i undantagsförhållanden och vid störningar i normala förhållanden. Störningar och exceptionella omständigheter kan förutsätta exempelvis snabbare beslutsfattande, effektiviserad förvaltning, omorganisering av uppgifter eller avvikande utövande av beslutanderätt i sådana fall där den behöriga myndigheten är förhindrad.

Erfarenheterna från Covid-19-pandemin är i friskt minne och hjälper att forma en tydligare bild av den mångfacetterade karaktären hos olika störningssituationer. Under perioden av sammankomstbegränsningar skapades det fördomsfritt olika sätt att hålla möten hälsosäkert, när nödvändiga elektroniska verktyg inte var tillgängliga för alla. Inom många organisationer uppmärksammades det då att det finns ett behov för uppdatering av förvaltningsstadgor. 

Det är bra att kommunerna och samkommunerna förpliktas att i sin förvaltningsstadga ta in behövliga bestämmelserna om organisering av förvaltning och verksamhet även i krissituationer. Med tanke på praktisk nytta är det viktigt att exempelvis Kommunförbundet skulle formulera en modellstadga för att visa hur lagstiftningen påverkar beredskapen för störningar. Detta gäller särskilt situationer där tröskeln för ibruktagning av beredskapslagen överskrids inte, men till exempel en lokal störning i normala förhållanden försvårar eller hindrar beslutsfattandet.

Petra Määttänen

förvaltningsdirektör

+358 41 502 5246