Siirry sisältöön
Haku

Landskapsstyrelse 24.10.2022

Landskapsstyrelsen tillstyrkte beviljandet av finansiering för tio projekt under den nya ERUF-programperioden

Den första ERUF-ansökningsomgången (Europeiska regionala utvecklingsfonden) under Södra Finlands landskaps programperiod 2021–2027 genomfördes under tiden 12.5–16.6.2022.  Prioriteringar i ansökningsomgången styrdes av landskapsprogrammet 2022–2025 och varje regions strategi för smart specialisering. För Egentliga Finlands del fokuserar strategin för smart specialisering inom landskapsprogrammet på följande teman: 1) Blå ekonomi och förnybar industri, 2) Innovativa livsmedelskedjor och 3) Läkemedels- och hälsoteknologi. Egentliga Finlands förbund hade en behörighet att bevilja sammanlagt 3,41 miljoner euro i denna ansökningsomgång. För tio projekt föreslås det finansiering på sammanlagt 2 749 766 euro.

Landskapsstyrelsen föreslår finansiering för tre projekt genom programmet Hållbar tillväxt och arbete 2014-2020

Landskapsstyrelsen föreslår finansiering för tre projekt från Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020-strukturfondsprogrammet för Finland inom ramen för ERUF. De tre projekten från Egentliga Finland är:   

Ytterligare information: regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tel. 040 506 3715, specialplanerare Marja Anttila, tel. 040 167 6051 


Förändringar i landskapsfullmäktige

Aura kommunfullmäktige har valt Laura Alikeskikylä till ledamot i landskapsfullmäktige och hon ersätter Sanna Laine. Pöytis kommunfullmäktige har valt Juha Pihtilä till suppleant i landskapsfullmäktige och han ersätter Katri Keloniemi. Alla inval gäller för den återstående mandatperioden.

Ytterligare information: Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tel. 041 502 5246


Inom Baltic Sea2Land-projektet genomförs regionala fallstudier på havsplaneringsområden

För projektet BALTIC SEA2LAND (Fostering integrated governance for the joint sustainable use of human and nature capital in the near shore zone) har beviljats finansiering genom Interreg Baltic Sea Region 2021–2027-programmet. Den finska partnern i projektet är Egentliga Finlands förbund, som ansvarar för koordination av samarbetet inom havsplanering och representerar alla landskapsförbund vid kusten. Tidtabellen för projektets genomförande är 1.1.2023–31.12.2025 och projektet har en budget på 3 447 155,​80 euro.

BALTIC SEA2LAND-projektet stödjer regional genomförande av havsområdesplaner och kuststrategi. I projektet genomförs regionala fallstudier på alla havsplaneringsområden i Finland. Med hjälp av fallstudierna sammanförs regionens myndigheter inom havsplanering, havsvård och vattenvård, samt maritima näringsidkare och experter. Samtidigt skapas det praktiska verksamhetsmodeller för det regionala genomförandet av havsområdesplanerna och kuststrategin.

Som partner i projektet fungerar nationella, regionala och lokala representanter från Östersjöländer. Projektledaren är Ministry of Environmental Protection and Regional Development (MoEPRD) från Lettland och de andra partnerländerna utöver Finland är Estland, Litauen, Polen och Tyskland. VASAB (Visions and Strategies Around the Baltic Sea) och HELCOM (Helsinki Commission) tillsammans med Finlands miljöministerium, Kymmenedalens förbund, Österbottens förbund, Norra Österbottens förbund och Lapplands förbund är med i projektet som observerande medlemmar. 

Ytterligare information: Planeringsdirektör Heikki Saarento, tel. 040 720 3056


Hantering av risker för torka genom vattenhantering på avrinningsområden 

Målet med projektet Hantering av risker för torka genom vattenhantering på avrinningsområden är att skapa ett reproducerbart exempel av hur förverkliga åtgärder som minskar risker för torka på avrinningsområden genom vattenhantering och särskilt genom kvarhållande av avrinningsvatten. Vad gäller riskerna för torka, betraktas det särskilt sådana risker som påverkar jordbruksproduktionen och därtill beaktas även miljöns tillstånd, som inte får försämras.

Pilotprojektet genomförs på Aura ås avrinningsområde vid Patis å, på området ovanför S:t Marie bassäng. Pilotområdet hör till Skärgårdshavets avrinningsområde. Det föreslås och planeras olika konkreta åtgärder för vattenhantering på pilotområdet, och genom dessa strävar man efter att utjämna toppflöden och producera en möjlighet för jordbrukarna att bevattna åkrar under de torraste perioderna på sommaren, med hänsyn till det ekologiska tillståndet i vattendrag som används för bevattning. De föreslagna åtgärderna upprätthåller också den biologiska mångfalden. Valonia och Egentliga Finlands NTM-central allokerar arbetstid till projektet. Tiden för projektets genomförande är 1.11.2022 –31.10.2024 och projektet har en budget på 250 134 €.

Ytterligare information: Vatten- och naturspecialist Jarkko Leka, tel. 040 197 2265