Siirry sisältöön
Haku

Landskapsfullmäktige idag

Översikten landskapets tillstånd – befolkningsutvecklingen slår rekord i Egentliga Finland

Befolkningsutvecklingen i Egentliga Finland är för närvarande på många sätt exceptionell.

Först och främst har Åbo stads tillväxttakt inte varit så här snabb sedan den stora flyttningen från landsbygden på 1960- och 1970-talen. Under coronapandemin minskade befolkningstillväxten i Åbo till färre än tusen nya invånare per år, men i april 2023 hade tillväxten redan ökat till fler än tre tusen nya invånare per år. En förklaring till den accelererande befolkningstillväxten i Åbo är att inflyttningsöverskottet från utlandet och från andra orter i Finland har ökat.

Även landskapets inflyttningsöverskott från utlandet är högre än någonsin tidigare. Egentliga Finlands inflyttningsöverskott från utlandet var nästan 3 000 år 2022, och tillväxten har ökat ytterligare under våren 2023 allteftersom många ukrainska flyktingar söker en ny hemkommun i Finland. Däremot har den naturliga befolkningsförändringen sjunkit till en rekordlåg nivå. Ifjol föddes nästan 2 000 personer färre än vad som dog i Egentliga Finland.

De flesta utlänningar som flyttade till Egentliga Finland ifjol kom från Asien och olika europeiska länder utanför EU. Inflyttningsöverskottet från särskilt Ukraina, Ryssland och Balkanländerna har ökat snabbt under de senaste åren. Samtliga landskap i Finland hade ifjol ett inflyttningsöverskott från utlandet, men endast Nyland, Egentliga Finland och Åland uppvisade ett inflyttningsöverskott i fråga om invandrare som flyttat vidare i Finland.

I översikten Landskapets tillstånd, som offentliggjordes på Egentliga Finlands landskapsfullmäktiges möte den 12 juni redogörs förutom för befolkningsutvecklingen och invandringen även för den senaste tidens sysselsättningsutveckling i Egentliga Finland.

Landskapets tillstånd översikten finns (på finska) pä Lounaistieto webbsida:

Maakunnan-tila-kevat-2023.pdf (lounaistieto.fi)

Närmare information om översikten ger Antti Vasanen, chef för informationstjänster vid Egentliga Finlands förbund (050 410 2294, antti.vasanen@varsinais-suomi.fi). Aktuell statistik över Egentliga Finland finns i tjänsten Lounaistieto: www.lounaistieto.fi/tilastot/


Landskapsplanens aktualitet utvärderades – riktlinjerna för följande landskapsplan håller på att klarna

Utvärderingen av landskapsplanens aktualitet är en översikt över landskapets planläge i förhållande till de förändringar som på den senaste tiden har skett i omvärlden och rådande fenomen. Egentliga Finlands förbund har själv utarbetat översikten.

Det finns 10 gällande, separat godkända landskapsplaner i Egentliga Finland, och de har utarbetats under åren 2000–2021. I utvärderingen av landskapsplanens aktualitet har man bildat en uppfattning om vilka uppdateringar som behöver göras i landskapsplanen härnäst samt hur digitala arbetsverktyg kan utnyttjas i de följande landskapsplaneringsprocesserna.

Sakkunniga från kommunerna i Egentliga Finland och från NTM-centralen i Egentliga Finland engagerades i utvärderingsarbetet. Tidpunkten för utvärderingen av landskapsplanens aktualitet påverkades av den pågående totalreformen av markanvändnings- och bygglagen, som dock avbrutits med avseende på områdesanvändningen. Samtidigt var detta första gången under 2000-talet i Egentliga Finland som inget nytt landskapsplanstempoarbete ännu hade inletts parallellt med beredningen av den föregående planen.

Utifrån de slutsatser som dragits i utvärderingen av landskapsplanens aktualitet programmeras följande landskapsplansarbete under hösten 2023. De behov av att uppdatera landskapsplanen som orsakas av de snabba förändringarna i omvärlden gäller klimatförändringen, energiförsörjningen och samhällets funktionssäkerhet. Under följande planeringsrunda kommer fokus att ligga på att beakta EU:s strategi för biologisk mångfald, som ingår i den europeiska gröna given, samt på frågor om den biologiska mångfalden och grönstrukturen.

Ytterligare information: Planeringsdirektör Heikki Saarento, tel. 040 720 3056, landskapsarkitekt Virpi Mamia, tel. 040 631 2868


Pauli Aalto-Setälä blir medlem i landskapsstyrelsen i stället för Alvar Euro

Alvar Euro har anhållt om befrielse som medlem av landskapsstyrelsen för Egentliga Finlands förbund. Pauli Aalto-Setälä valdes till ny medlem i landskapsstyrelsen i stället för Euro.


Egentliga Finlands resultat för räkenskapsperioden 2022 uppvisar ett underskott på 65 243 euro

Landskapsfullmäktige godkände ett underskott på 65 243 euro som Egentliga Finlands förbunds resultat för räkenskapsperioden 2022. Underskottet dras av mot de föregående årens överskott. Resultatet är 53 392 euro bättre än vad som budgeterats. Bland annat personalkostnaderna blev lägre än planerat, eftersom en del av vakanserna och vikariaten inte har fyllts. Arbetsinsatser har också anvisats som förbundets självfinansieringsandel till olika projekt, vilket lett till lägre personalkostnader. När det gäller köp av tjänster har till exempel rese- och inkvarteringskostnaderna realiserats till ett mindre belopp än väntat.

Ytterligare information förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tel. 041 502 5246