Siirry sisältöön
Haku

Kommentera utkastet till Egentliga Finlands landskapsstrategi senast 20.10.

Beredningen av landskapsstrategin, ett dokument för landskapets utveckling, regleras av lagen om
utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
samt markanvändnings- och bygglagen.

Beredningen av Egentliga Finlands nya landskapsstrategi 2040+ inleddes hösten 2020. Strategin
inbegriper den långsiktiga landskapsplanen 2040+, landskapsprogrammet 2022–2025 och
strategin för smart specialisering 2022–2027. Över 300 sakkunniga från landskapet har deltagit i
beredningen.

Syftet med den landskapsstrategi som nu läggs fram är att bygga upp ett Egentliga Finland präglat
av hållbara partnerskap. De värden som ligger till grund för samarbetet är ansvarsfullhet,
åtkomlighet, förtroende och nyfikenhet. Den nya strategin reagerar och förutser och är ett
reformverktyg för att utveckla landskapet och fullgöra vårt gemensamma uppdrag. Strategin hjälper
oss att påskynda en grön och rättvis omställning i landskapet, stärka det gemensamma
engagemanget bland landskapets aktörer när det gäller tillväxtmålen för landskapets starka
näringar (dvs marin industri, livsmedelskedjor samt läkemedels- och hälsoteknologi), och att
genom genuint partnerskap, delaktighet och växelverkan bygga upp välfärd och samarbete som
omfattar landskapets olika sektors- och befolkningsgrupper.

Enligt visionerna i landskapsstrategin är Egentliga Finland år 2040:

• en föregångare inom rena lösningar, innovationer och hållbar tillväxt,
• ett landskap som präglas av gemenskap och som erbjuder välfärdsmöjligheter för alla,
• ett landskap som bygger på att arbeta tillsammans och fatta välgrundade beslut,
• ett tillväxtorienterat digitalt landskap som förutser förändringar.

I landskapsprogrammet 2022–2025 fastställs för programperioden mål (18 st.) och åtgärder (44 st.)
för samarbete. Strategin för smart specialisering 2022–2027 kompletterar landskapsstrategin och
presenterar landskapets starka sektorer samt deras spetsaktörer och de uppgifter som ska
fullgöras inom innovationssamarbetet.

Landskapsstyrelsen vid Egentliga Finlands förbund behandlade utkastet till landskapsstrategi vid
sitt möte den 30 augusti 2021 och beslutade att utkastet sänds på remiss. Kommentarer tas emot
på adressen kirjaamo@varsinais-suomi.fi senast onsdagen den 20 oktober 2021.

Utkastet till landskapsstrategi finns tillgängligt i sin helhet på finska och delvis på svenska (det inledande kapitlet samt en förteckning över åtgärderna i landskapsprogrammet). Landskapsstrategin torde godkännas vid landskapsfullmäktiges möte
i december 2021.

Egentliga Finlands landskapsstrategi uttrycker landskapets ambition och utgör en
utgångspunkt för samarbete. Strategin bygger på lagen om utveckling av regionerna och
genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt markanvändnings-
och bygglagen. Strategins viktigaste uppgift är att lägga fram en övergripande vision i en
alltmer splittrad värld: identifiera de frågor som man vill att landskapets aktörers gemensamma
resurser, intresse och verksamhet ska inriktas på, samt möjliggöra ett omfattande och smidigt
samarbete mellan kommunerna, högskolorna, medborgarsamhället, företagen och
myndigheterna för att uppnå målen. Egentliga Finlands förbund ansvarar tillsammans med
landskapets aktörer för att sammanställa strategin och samordna arbetet.

Landskapsstrategin omfattar ett brett urval teman för utveckling av landskapet. Betoningen
ligger på traditionellt vis på synvinklar som rör regionens livskraft, och strategin lyfter parallellt
med detta fram helheter som ökar befolkningens välbefinnande och trivsel. Landskapsstrategin
ger, utöver näringslivets perspektiv, även i hög grad uttryck för bland annat kunnande, kultur,
öppen information, internationella aspekter, turism, samarbete mellan organisationer,
miljösamarbete, reaktioner mot klimatförändringen, samt markanvändning och trafik. De
områden som faller utanför landskapsstrategin är i praktiken främst landskapets teman som rör
social- och hälsovårdssektorn, räddningsväsendet och säkerheten – alltså teman som bland
andra Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk, Egentliga Finlands räddningsverk och de
blivande välfärdsområdena ansvarar för.

Egentliga Finlands landskapsstrategi kombinerar två lagstadgade dokument:
landskapsprogrammet och landskapsplanen. Av Egentliga Finlands landskapsplan framgår den
eftersträvade utvecklingen i landskapet på lång sikt, fram till år 2040. Egentliga Finlands
landskapsprogram 2022–2025 som utarbetas vart fjärde år, dvs varje fullmäktigeperiod,
innehåller för sin del en plan för hur målen i landskapsplanen ska nås. Som en del av denna
helhet fäster Egentliga Finlands strategi för smart specialisering 2022–2027 särskild
uppmärksamhet vid innovations- och näringspolitik samt landskapets starka sektorer.

Landskapsplanen genomförs inte bara genom landskapsprogrammet och strategin för smart
specialisering, utan också med hjälp av landskapsförbundets övriga lagstadgade
verktyg – landskapsplanläggningen och trafiksystemplaneringen – varför landskapsplanen inte
behandlar landskapets alla utvecklingsteman i samma utsträckning. Dessutom har man i
samarbete med landskapets aktörer utarbetat, och håller man på att utarbeta, flera
kompletterande temaspecifika genomförandeplaner till stöd för uppnåendet av målen och
åtgärderna. Exempel på sådana är Egentliga Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi, Egentliga
Finlands vägkarta för samarbete mellan organisationer, Egentliga Finlands vägkarta för
handledning till arbetslivet, Egentliga Finlands kulturstrategi samt Egentliga Finlands vägkarta
för turismnäringen.

Beredningen av Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+ har varat i ett drygt år och skett i
form av en omfattande gemensam insats av landskapets olika aktörer. Omkring 300
sakkunniga har deltagit i beredningen genom diskussioner som förts under workshops, på
elektroniska plattformar eller inom någon annan ram. Resultatet är betydande och
mångsidigt – det samma kan sägas om såväl beredningsgruppen som Egentliga Finland.

Sammanfattningsvis kan det sägas att Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+ bygger ett
Egentliga Finland präglat av hållbara partnerskap. Strategin reagerar och förutser och är ett
reformverktyg för landskapets utveckling som hjälper oss att


• påskynda en grön och rättvis omställning i landskapet, bland annat genom att
sammanföra innovatörer och investerare för att testa nya verksamhetsmodeller,

• stärka det gemensamma engagemanget bland landskapets aktörer när det gäller
tillväxtmålen för landskapets spetssektorer (dvs blå ekonomi, livsmedelskedjor samt
läkemedels- och hälsoteknologi), bland annat genom forsknings-, utvecklings- och
innovationssamarbete samt genom att bygga upp testplattformar för nya lovande idéer,

• öppna nya vägar för kunnig arbetskraft så att de kan komma till och etablera sig i
landskapet, bland annat genom platsoberoende rekrytering, samarbete inom
spetskompetens, samt internationell synlighet, och

• bygga upp välfärd och samarbete som omfattar landskapets olika sektors- och
befolkningsgrupper, genom genuint partnerskap, delaktighet och växelverkan.

För att genomföra dessa övergripande riktlinjer har vi i landskapsstrategin fastställt 4 visioner,
18 mål och 44 åtgärder för att få till stånd förändring. Strategin genomförs i ett mångsidigt
partnerskapsnätverk som spänner över många branscher. Genomförandet stöds i mån av
möjlighet med finansieringsinstrument, effektivt nätverkssamarbete samt effektiv
kommunikation.

Målen i Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+ stöder i hög grad de gällande
prioriteringarna inom regionutvecklingen och siktar med sina egna prioriteringar på samma
mål: att begränsa klimatförändringen, trygga den biologiska mångfalden, få till stånd en hållbar
samhällsutveckling, fungerande förbindelser och ett näringsliv med god förmåga till förnyelse,
samt att påskynda verksamheten inom forskning, utveckling och innovation, ta tillvara resurser
för kunskap och utbildning samt öka delaktigheten och välmåendet samt förebygga ojämlikhet.
Textutkastet till Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+ behandlades den 30 augusti 2021
vid landskapsstyrelsens möte varvid det beslutades att utkastet sänds på remiss under
perioden 1.9–20.10.2021.

Utlåtandeversionen är en textversion som kompletteras,
omformuleras och illustreras under hösten. Den färdiga strategin används genom
landskapsförbundets webbplats, där genomförandet sker i form av en digital berättelsekarta
med betoning på användarvänlighet och attraktionskraft. Förslaget till landskapsstrategi torde
godkännas vid landskapsfullmäktiges möte den 13 december 2021.

Bekanta dig med hela ukastet för landskapsstrategin (på finska)

Tilläggsinformation

Salla-Maria Lauttamäki

utvecklingschef

+358 40 520 0761

Tarja Nuotio

regionutvecklingsdirektör

+358 40 506 3715

Heikki Saarento

planeringsdirektör

+358 40 720 3056