Siirry sisältöön
Haku

Hälsningar från landskapsstyrelse

Landskapsstyrelsen lediganslog tjänsten som landskapssdirektör

Landskapsstyrelsen beslutade att lediganslå tjänsten som landskapsdirektör genom offentlig utlysning under perioden 19.12.2023​–26.1.2024. Tjänsten tillsätts den 1 oktober 2024 eller enligt överenskommelse. Målet är att landskapsfullmäktige ska välja landskapsdirektör vid sitt möte i juni.

En ansökningsannons publiceras i Helsingin Sanomat, Turun Sanomat och Åbo Underrättelser, samt på Egentliga Finlands förbunds webbplats och i förbundets kanaler i sociala medier.

Mer information: Regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tfn 040 506 3715


Landskapsstyrelsen kräver statlig investeringsfinansiering för E18 Åbo ringväg i Reso centrum och på avsnittet Åbo-Nystad

Investeringsprogrammet för trafikledsnätet måste kompletteras med de projekt i landskapet som saknas

Trafikledsverket har begärt ett utlåtande om utkastet till investeringsprogrammet för statens trafikledsnät för 2025–2032. Trafikledsverket sammanställer det 8-åriga investeringsprogrammet för trafikledsnätet som ett led i verkställandet av den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12.

Landskapsstyrelsen för i sitt utlåtande fram att statlig investeringsfinansiering bör reserveras för ett vägavsnitt av E18 Åbo ringväg i Reso centrum, för ombyggnaden av vägavsnittet mellan Åbo och Nystad samt för cykelvägsprojekt mellan bl.a. Nystad och Letala i budgetförhandlingarna nästa vår. Vidare bör ett antal andra projekt som är viktiga för landskapet inkluderas i investeringsprogrammet.

Av de stora utvecklingsprojekt som ingår i investeringsprogrammet är E18 Åbo ringväg i Reso centrum det viktigaste projektet inom TEN-T-kärnnätet. På ringvägen blandas transporterna till och från hamnen med stadstrafiken, vilket orsakar trafikstockningar. Avsikten är att avhjälpa flaskhalsen i trafiken i Reso centrum genom att bygga bl.a. en landsvägstunnel och en planskild rondellanslutning över riksväg 8. Statusen som ett europeiskt kärnnät kräver att ringvägens servicenivå höjs före slutet av 2020-talet. Beslutet om den totala finansieringen för projektet, 235 miljoner euro, ska fattas vid regeringens budgetförhandlingar våren 2024. Även den kommande förbättringen av ringvägen på vägavsnittet mellan Nådendal och Reso ska beaktas i investeringsprogrammet.

De övriga betydande projekten för utveckling av landsvägar i Egentliga Finland saknas i utkastet till investeringsprogrammet. Landsväg 180 mellan Kurkela och Kustö, dvs. S:t Karins västra omfartsväg 2023, är med avseende på nytto-kostnadsförhållandet ett mycket lönsamt projekt och dessutom ett kritiskt projekt med tanke på utvecklingen av skärgårdsförbindelserna. Investeringsprogrammet bör kompletteras med de projekt som är ämnade att främja en smidig och säker trafik på huvudvägarna 8 och 9 i Egentliga Finland.

Ombyggnaden av det nyligen elektrifierade banavsnittet Åbo–Nystad ingår i investeringsprogrammet. Ombyggnaden främjar transporterna av farliga ämnen och är viktig för försörjningsberedskapen. Förbättringen gör det möjligt att inleda även persontrafik mellan Åbo och Nystad. Följaktligen ska även de krav som ställs på persontrafik beaktas i genomförandet av projektet.

Ombyggnaden och elektrifieringen av banavsnittet Reso–Nådendal, som tidigare anknutits till banprojektet Åbo–Nystad, saknas i investeringsprogrammet. Den regionala tågtrafiken ska beaktas på de ovannämnda banförbindelserna i form av riktad finansiering även till hållplatser för persontågtrafiken.

I helheten för utveckling av regionala cykelvägsnät och rutter för cykelturism ingår stamväg 43 Kodjala–Kalanti och landsväg 180 Prostvik–Nagu, som utgör viktiga projekt i Egentliga Finland. Bägge projekten finns med bland de objekt i investeringsprogrammet som ska genomföras genast. Byggandet av leden för lätt trafik på Skärgårdens ringväg i Nagu är ett mycket viktigt projekt när det gäller att förbättra trafiksäkerheten på cykelrutten, som attraherar utländska turister och som blir allt populärare år för år. 

Stora banprojekt har uteslutits från Trafik 12-planen. Utlysningarna i fråga om Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2) 2021–2027 sker till största delen i början av programperioden. Den sista stora utlysningen pågår för närvarande och upphör i slutet av januari 2024. Finansiering bör sökas från CEF2-programmet för entimmeståget, för hamnförbindelsen i TEN-T-nätet, dvs. för E18-ringvägen, och för banavsnittet Reso–Nådendal.

Egentliga Finlands förbund föreslår att Trafikledsverkets investeringsprogram kompletteras med följande projekt:

Utvecklingsprojekt för järnvägstrafik:

·       Entimmeståget​, direktbanan Esbo–Salo

·       Entimmeståget​, dubbelspåret Salo–Åbo

·       Ombyggnad och elektrifiering av banavsnittet Reso–Nådendal

Utvecklingsprojekt för vägtrafik:

·       E18 Åbo ringväg, Nådendal–Reso 

 ·       Lv 180 Kurkela–Kustö (Pargasleden/S:t Karins västra omfartsväg)

 ·       Rv 8, Letala planskild rondellanslutning

 ·       Rv 9, Lundo–Aura, väg med breda körfält ändras till fyrfilig väg

 ·       Sv 52 Salo östra omfartsled, andra fasen

  ·       Rv 10 omläggning vid Lundo

          Rv 10 förbättring av trafiksäkerhet

Utveckling av den lätta trafiken:

·       Skärgårdens Ringväg, de delar av cykelvägen som fattas

Mer information: Intressebevakningsdirektör Malla Rannikko-Laine, tfn 040 721 3429


Landskapsstyrelsen beslutade att reservera finansiering från programmet Ett förnybart och kompetent Finland för två projekt

Landskapsstyrelsen beslutade att reservera finansiering från den indikativa Eruf-ramen för åren 2021, 2022 och 2023 för följande projekt: 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, projektet Puettava teknologia kestävän ruokajärjestelmän ja yrittäjien tukena, 31 092 euro

Turun ammattikorkeakoulu Oy, projektet Automaatio ja tekoäly vesiliikenteen kehittämisessä, 150 447 euro

Nylands förbund ansvarar i egenskap av koordinator för beviljandet av stöd för projekten och fattar myndighetsbesluten inom ramen för EURA 2021-systemet. Först i det skedet är besluten överklagbara.