Siirry sisältöön
Haku

Hälsningar från landskapsstyrelse

Genomförandet av Egentliga Finlands landskapsprogram framskrider väl

Åtgärderna i Egentliga Finlands landskapsprogram genomfördes huvudsakligen planenligt under 2023.

Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+ och landskapsprogram 2022–2025 godkändes av landskapsfullmäktige i december 2021. Missionen i strategin är att bygga upp ett Egentliga Finland som präglas av hållbara partnerskap.

Åtgärderna i landskapsprogrammet genomförs i cirka 20 partnerskapsnätverk, som består av ett stort antal aktiva experter. Årsrapporten om landskapsprogrammet och partnerskapsarbetet 2023 grundar sig på en bedömning som partnerskapsnätverken gjort.

Av sammanlagt 44 åtgärder ansåg nätverken att 32 åtgärder framskrider enligt planerna (2022 ansågs 27 åtgärder framskrida enligt planerna). Åtta åtgärder ansågs behöva uppmärksamhet och fyra väntade fortfarande på att komma igång. En särskilt positiv utveckling mellan kategorierna kan ses i fråga om de åtgärder som genomför landskapets visioner om prognostisering av förändringar, tillväxorientering och digitalisering.

I samband med årsrapporten 2023 utfördes som ett pilotförsök för första gången en bedömning av sambandet mellan åtgärderna i landskapsprogrammet och FN:s mål för hållbar utveckling. I detta pilotförsök, som genomfördes av Egentliga Finlands förbund och som omfattade sju partnerskapsnätverk, bedömdes också på vilket sätt åtgärderna bidrar till att målen uppfylls. Utifrån denna bedömning kan det konstateras att samtliga 17 globala mål för hållbar utveckling hade samband med nätverkens åtgärder och uppnåddes i fråga om dessa åtgärder. Vidare uppnåddes sammanlagt 44 olika delmål i nätverkens åtgärder.  

I årsrapporten redogörs det också för resultaten av partnerskapsbarometern. Barometern klargör hur väl aktörerna i Egentliga Finland anser att målen i Egentliga Finlands landskapsstrategi har uppnåtts. Av de 457 aktörer som besvarade barometern upplevde 69 % att det partnerskapsarbete som bedrivs för att genomföra landskapsstrategin är till nytta. Måluppfyllelsen i fråga om landskapsstrategin analyserades genom 16 påståenden. Det mål som respondenterna ansåg att har uppnåtts med störst marginal var målet om mångsidiga och öppna utbildningsmöjligheter.


Finansiering för att stödja en hållbar utveckling och livskraft för regionerna för tretton projekt

Landskapsstyrelse beviljade finansiering för följande projekt:

1. Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Varsinais-​ Suomen Kulttuuri-​Kiitäjät” 37 173 euroa.

 2. Liedon kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Yksinyrittäjät ratkaisuna osaajapulaan” 72 042 euroa.

 3. Turun ammattikorkeakoululle myönnetään hankkeeseen ”Smart Gaming -​ Terveellisemmät elintavat lapsille ja nuorille” 11 200 euroa.

4. Turun ammattikorkeakoululle myönnetään hankkeeseen ”Saaristomeren valuma-​ alueen ja rannikon ympäristöseurantajärjestelmä” 47 444 euroa.

5. Turun ammattikorkeakoululle myönnetään hankkeeseen ”Creative work with GenAI” 14 700 euroa.

6. Turun ammattikorkeakoululle myönnetään hankkeeseen ”Autonpurku -​ materiaalien talteenotto,​ uudelleenkäyttö ja uusien tuotteiden kierrätettävyys” 80 626 euroa.

7. Jankko lentopallo ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Elinvoimasta Vetovoimaksi yhdessä tekemällä” 48 326 euroa.

8. Pöytyän kunnalle myönnetään hankkeeseen ”Vihreän siirtymän ekosysteemi Loimaan seudulle” 54 521 euroa.

9. Humanistiselle ammattikorkeakoululle myönnetään hankkeeseen ”Luova Eurooppa haun valmistelu: Sense and sensibility in making new musical experiences” 13 021 euroa.

10.Kustavin kunnalle,​ osatoteuttajat Paraisten kaupunki ja Brändön kunta,​ myönnetään hankkeeseen ”Kihti Design” 7 000 euroa.

11. Auran kunnalle myönnetään hankkeeseen ”Aurajoentien tarinat heräävät eloon” 52 818 euroa.

12. Turun yliopistolle myönnetään hankkeeseen ”Saariston kuva” 60 206 euroa.

13. Paimion parantola -​säätiölle myönnetään hankkeeseen ”Paimion parantolan vierailukeskus” 60 000 euroa.

Tilläggsinformation: Näringslivschef Petteri Partanen, tel.040 776 0630