Siirry sisältöön
Haku

Hälsningar från landskapsfullmäktige

Pentikäinen från Företagarna: Egentliga Finlands starka livskraft kan fortfarande stärkas genom samarbete

Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland, presenterade den aktuella översikten för landskapsfullmäktige. Han pratade bland annat om förändringarna på företagarfältet, behovet av en arbetsmarknadsreform, invandringens konsekvenser och möjligheterna att stärka livskraften.

”Egentliga Finland har en stark livskraft, men den kan stärkas ytterligare. Nu gäller det att gå från ord till handling. Jag ser stor potential särskilt när det gäller att stärka samarbetet mellan Åbo och de övriga kommunerna i landskapet samt samarbetet mellan högskolorna och företagen. Alla behöver varandra, och ingen är så stark att den klarar sig ensam, ”påminde Pentikäinen.

Egentliga Finlands förbund har tillsammans med Egentliga Finlands företagare gett ett livskraftslöfte, som innebär att främja ett företagarvänligt landskap på många olika sätt.


Landskapsfullmäktige godkände budgeten för år 2024 och ekonomi- och verksamhetsplanen för år 2024–2026

Landskapsfullmäktige har som resultat för räkenskapsperioden för år 2022 fastställt ett underskott på 65 243 euro och som det uppskattade underskottet för år 2023 sammanlagt 286 484 euro,​ vilket planeras bli täckt från de föregående räkenskapsperiodernas överskottskonto.

Med de nuvarande verksamhetsintäkterna uppskattas det att året 2024 blir med ett underskott på 287 056 euro. Underskottet beror bl.a. på avskrivningar enligt plan av investeringarna samt att det ackumulerade överskottet upplöstes år 2021 genom den beslutade donationsprofessuren åt Åbo universitet. För personalutgifternas del för det kommunala tjänste-​ och arbetskollektivavtalet med sig förhöjningar för budget-​ och ekonomiplanens år. 

Förbundets verksamhetsintäkter består till största delen av kommunernas betalningsandelar. Budgeten för Egentliga Finlands förbund och kommunernas betalningsandelar av engångsnatur påverkas av beslutet av Egentliga Finlands kommundirektörsmöte att till Åbo handelshögskola,​ Åbo universitet donera en femårig professur i ekonomivetenskap. Donationens värde är 600 000 euro. I enlighet med kommundirektörsmötets avtal föreslog landskapsstyrelsen att donationen ska genomfaktureras sålunda att kostnaden i budgeten för år 2024 täcks genom en höjning av engångsnatur av kommunernas betalningsandelar.  Den nu föreslagna höjningen täcker således endast den summa som genomfaktureras för donationsprofessuren,​ och med den täcks inte kostnaderna för förbundets utgifter.

Ytterligare information: Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tel. 041 502 5246


Förändringar i medlemmarna i landskapsfullmäktige och landskapsstyrelse

Landskapsfullmäktige antecknade för kännedom att:

 Åbo stadsfullmäktige har valt Sami Kesäläinen till medlem i landskapsfullmäktige i stället för Ville Tavio för den återstående mandatperioden.

Maskus kommuns kommunfullmäktige har valt Pasi Heinonen till medlem i landskapsfullmäktige i stället för Rami Koivisto och en ny ersättare Heidi Rantala för den återstående mandatperioden.

Nystads stads stadsfullmäktige har valt Pilvi Marsela till medlem i landskapsfullmäktige i stället för Linda Jefimoff för den återstående mandatperioden

Landskapsfullmäktige beviljade Anne-​Mari Virolainen befrielsen som medlem av landskapsstyrelsen för Egentliga Finlands förbund på grund av flytt från orten och valde Mari Mikkola till landskapsstyrelsen i stället för Anne-​Mari Virolainen för den återstående mandatperioden.

Landskapsfullmäktige beviljade Salla Haavisto befrielsen som medlem av landskapsstyrelsen för Egentliga Finlands förbund och valde Päivi Vanha-Perttula till landskapsstyrelsen i stället för för den återstående mandatperioden.


Svar på invånarinitiativ: ändring av Egentliga Finlands förbunds namn på engelska inte aktuellt

Kanslirådet Mikko Lohikoski har med ett brev som han tillställt Egentliga Finlands förbund framfört ett invånarinitiativ att Egentliga Finlands förbunds engelska namn borde ändras till ”Regional Council of Finland Proper”.

Hos de engelskspråkiga namnen på landskapens förbund finns det en rätt stor variation och ej heller har det bildats en klar eller enhetlig linje i fråga om namnen.

För Egentliga Finlands del har det engelskspråkiga namnet ”Regional Council of Southwest Finland” varit i bruk åtminstone redan från och med 90-​talet.  Termen Finland Proper-​ förekommer främst i samband med olika slag av inofficiella webbplatser eller motsvarande sajter,​ liksom wikipedia,​ och det torde referera direkt till översättningen av ordet ”varsinais” egentliga.

Inrikesministeriet har i december 1998 gjorts upp en rekommendation om motsvarigheterna till landskapen namn på engelska,​ tyska och franska. Enligt den huvudprincipen brukas landskapens nationella namn.

Därutöver har Statsrådets kansli år 2018 lämnat en anvisning,​ enligt vilken i alla texter av statsförvaltningen rekommenderas att översättningar enligt denna utfärdade anvisning ska användas. Motsvarigheterna har dryftats i de svenska och engelska språkarbetsgrupperna för översättnings-​ och språkverksamhetsområdet av statsrådets kansli och det rekommenderas att de ska användas i alla statsrådets texter.  Vid behov kan ändringar eller kompletteringar göras i termrekommendationerna. Vad Egentliga Finlands förbund beträffar (Varsinais-​ Suomen liitto) brukas den engelskspråkiga termen Regional Council of Southwest Finland.

Landskapstyrelsen antecknade kanslirådet Mikko Lohikoskis initiativ för kännedom och konstaterade att den lämnade redogörelsen om de officiella namnen på engelska för landskapens förbund i detta skede är tillräcklig och att det inte i detta nu är aktuellt att ändra det engelskspråkiga namnet på Egentliga Finlands förbund.

Ytterligare information: Regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tel. 040 506 3715