Siirry sisältöön
Haku

Södra Finlands landskap: mera effektivitet i regionutveckling

EU:s strukturfondsmedel är ett verktyg för den europeiska region- och strukturpolitiken. Strukturfondsmedlen fördelas bland medlemsländerna och användningen av dem fastställs på nationell nivå inom ramen för EU:s riktlinjer. Beslut om den nationella fördelningen av strukturfondsmedel och reglerna för användningen av medel fattas alltså i Finland. 

Historiskt sett har Finland allokerat majoriteten av strukturfondsmedlen till landets östra och norra delar. Skillnaden till Södra Finland är ännu mer dramatisk om inriktningen av medel mäts i euro per invånare. Enligt uppskattningar kan det konstateras att geografisk inriktning leder till ineffektiv användning av offentliga medel. Pengarna har utnyttjats optimalt i de regioner dit Finland har fördelat den minsta andelen av regionutvecklingsmedlen, dvs. i Södra Finland.

Motiveringen till användningen av medel har sin grund i strävan efter utjämning av utvecklingsskillnader både mellan och inom medlemsländerna samt i strävan till ny innovativ och hållbar tillväxt i hela Finland. Den finska praxisen att betrakta utvecklingen och inriktningen av medel enligt landskap och storregioner döljer den mångfacetterade bilden av regionutvecklingen: i verkligheten är skillnaderna stora i utvecklingen inom landskapen och storregionerna. Denna situation kan inte avhjälpas genom att anslå den största delen av medlen till Östra och Norra Finland, där de till slut inriktas till landskapscentrum.

Ett undantag är den i EU-anslutningsfördraget fastställda kompensationen för permanenta nackdelar i glest befolkade områden, som i sin helhet hör till regionerna i Östra och Norra Finland.

Södra Finlands landskapsförbund, det vill säga Nylands, Södra Karelens, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands och Egentliga Finlands förbund anser att det nuvarande tillvägagångssättet försätter både medborgare och företag i en ojämlik ställning. Förbunden förutsätter att beredningen inför strukturfondsperioden 2028–2034 både nationellt och i Europeiska unionen sker så, att de viktigaste målen är att effektivisera användningen av medel och att möjliggöra ny tillväxt.

Den förändrade geopolitiska situationen och dess spridningseffekter till utvecklingen i regioner och Finlands övergripande säkerhet måste beaktas i region- och strukturpolitiken. Även därför bör finansieringen för regionutvecklingen fördelas enligt öppna och objektiva kriterier som grundar sig på effektivitet.

***

Styrelseordförandena och vice ordförandena för Nylands, Södra Karelens, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands och Egentliga Finlands förbund sammanträdde vid Södra Finlands samarbetsseminarium i Helsingfors den 5 oktober 2022. Under seminariet diskuterades i synnerhet förstärkningen av samarbetet mellan förbunden och utsikterna för den finländska regionutvecklingspolitiken.

Ytterligare information:

Egentliga Finlands landskapsdirektör Kari Häkämies, tel. 044 201 3204
Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen, tel. 040 589 8415
Päijänne-Tavastlands landskapsdirektör Niina Pautola-Mol, tel. 044 077 3010
Kymmenedalens landskapsdirektör Jaakko Mikkola, tel. 040 548 0311
Södra Karelens landskapsdirektör Satu Sikanen, tel. 0400 661 318