Siirry sisältöön
Haku

Landskapsstyrelse 30.1.2023

Landskapsstyrelsen står bakom Entimmeståget

Landskapsstyrelsen diskuterade situationen kring Entimmeståget. Landskapstyrelsen har redan från tidigare enigt överenskomna mål för regeringsprogrammet gällande Entimmeståget.

Egentliga Finlands förbund stöder ett godkännande av utredningsplanen för direktbanan Esbo–Salo. Ett snabbt förfarande för godkännande av planen gör det möjligt att trygga kontinuiteten i den långsiktiga, långt framskridna planeringen, göra​ framsteg i den pågående banplaneringsprocessen och säkerställa att planeringen av projektet framskrider tillräckligt för att projektet ska kunna få EU-finansiering.

Utredningsplanen för direktbanan Esbo–Salo, som Trafikledsverket utarbetat i enlighet med banlagen, har upprättats grundligt och omsorgsfullt genom en lång, interaktiv process som inleddes hösten 2018.

Utredningsplanen ligger i linje med Egentliga Finlands landskapsstrategi samt med godkända och lagakraftvunna landskapsplaner. Planen främjar målen för landskapet och landskapsplanerna. Det snabba dubbelspåret Åbo–Salo, tillsammans med direktbanan Esbo–Salo, ökar bankapaciteten och möjliggör utöver snabba tåg även utveckling av den regionala tågtrafiken längs hela förbindelsesträckan Helsingfors–Åbo. Utredningsplanen preciserar den banlinje som anvisats i landskapsplanen, och innehåller stationsreserveringar i Muurla och Suomusjärvi i enlighet med beteckningen för utvecklingsprincipen avseende tätortsfunktioner. 

Den snabba banförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo är en betydande och central del av Södra Finlands järnvägsnät och dess utveckling. Sträckan, vilken ingår i stomnätskorridoren TEN-T som korsar Europeiska unionens gränser, är av strategisk betydelse i Finlands trafiksystem. Projektet bidrar till att förbättra Södra Finlands konkurrenskraft. Samarbete och nätverksskapande regionerna emellan kan stärka regionernas utveckling/verksamhetsförutsättningar och samhällenas attraktionskraft. När den snabba tågförbindelsen mellan städerna väl förverkligats, kommer den att gynna en bred skara människor, eftersom den förenar landets största och tredje största stadsregion. Restiden mellan huvudstadsregionen och Åbo- och Saloregionerna blir kortare än i nuläget, vilket i sin tur främjar funktionell sammankoppling av de två stadsregionernas boende- och pendlingsområden. När den förverkligats kommer den förbättrade tågförbindelsen att skapa förutsättningar för ett hållbart och enhetligt bostads- och arbetsmarknadsområde som omfattar Södra Finland, stödja markanvändning intill banan och främja uppnåendet av klimatmålen. En ny direktbana avlastar samhällsstrukturen i huvudstadsregionens metropolregion och överför en betydande del av arbetspendlingen bland annat i Lojo-riktningen till spårtrafik. Samtidigt stöder projektet markanvändningen i städer och kommuner längs banan, då det innebär att tåget också kan stanna på mellanliggande stationsorter.  

Ytterligare information: Intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tel. 040 583 6950, planeringsdirektör Heikki Saarento, tel. p. 040 720 3056


Handelshögskolan vid Åbo universitet får donationsprofessur i regionalekonomi

Kommunerna i Egentliga Finland donerar till handelshögskolan vid Åbo universitet en professur i ekonomi med specialområdet regionalekonomi. Donationens värde uppgår till 600 000 euro.

Forskningsfältet är nytt vid Åbo universitet och i anslutning till professuren inrättar handelshögskolan även en forskargrupp inom regionalekonomi. Den professor som väljs kommer tillsammans med sina forskargrupper att utbilda framtidens experter inom regionalekonomi och ta fram ny information och prediktiva analyser som hjälper kommunerna att fatta beslut i en föränderlig verksamhetsmiljö.

-I Finland pågår exceptionellt stora omvälvningar som rör regionernas och kommunernas ekonomi, där migrationen samt strukturförändringen inom ekonomin och uppkomsten av välfärdsområdena påverkar kommunernas livskraft. Kommunerna behöver nya data som underlag för sina beslut. Landskapsförbundet fungerar som mellanhand i fråga om donationen, men de egentliga donatorerna är Egentliga Finlands kommuner, konstaterar landskapsdirektör Kari Häkämies.

Professuren tillsätts under år 2023. Forskningstemana fastställs i enlighet med den valda personens profil. Exempel på möjliga forskningsteman är urbanisering och migration, regional ojämlikhet och dess inverkan på politiskt deltagande och politisk representation, regionalekonomiska konsekvenser av strukturförändringen inom företagsverksamhet, frågor som rör välfärdsområdena, invandringens regionalekonomiska konsekvenser samt distansarbetets inverkan på den regionala ekonomin och på bostadsmarknaden, servicen och urbaniseringen.

Markus Granlund, dekan på handelshögskolan vid Åbo universitet, vill rikta ett varmt tack till Egentliga Finlands kommuner för den betydande donationen.-

-Donationen möjliggör högklassig, framtidsorienterad forskning och undervisning vars resultat direkt gynnar det regionala beslutsfattandet. Det här är en utmärkt möjlighet också med tanke på samarbete – vi vill utöka samarbetet med de kommunala beslutsfattarna i regionen, berättar Granlund.

Genom den nya professuren får institutionen för ekonomi vid handelshögskolan vid Åbo universitet en betydande forskargrupp för regional- och stadsekonomi. Vid institutionen bedrivs redan mycket forskning som tangerar regional ekonomi, och den nya professuren breddar forskningsverksamheten så att den även omfattar frågor som i dagens föränderliga miljö är avgörande för kommunernas livskraft och bärkraft.

-Tack vare den handlednings- och undervisningsinsats som den nya professuren innebär, blir institutionen en nationellt betydande utbildare av specialsakkunniga inom regional ekonomi och stadsekonomi. Vi ser fram emot ett utökat och fördjupat samarbete med kommunerna i Egentliga Finland, säger Heikki Kauppi, chef för institutionen för ekonomi

Ytterligare information: Landskapsdirektör Kari Häkämies, tel. 044 201 3204


Utkastet till nationell strategi för biologisk mångfald ytterst viktigt

Miljöministeriet har begärt ett utlåtande om den nationella strategin för biologisk mångfald som sträcker sig fram till 2035. Strategin syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald och vända utvecklingen mot återhämtning. En ny strategi utarbetas på grund av att man hittills misslyckats med att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Den nationella strategin för biologisk mångfald 2035 styr politiken för skydd, återställande och vård av naturen, verkar för att minska trycket på den biologiska mångfalden inom alla sektorer samt främjar hållbarhetsomställningen som riktar sig mot grundorsakerna till förlusten av biologisk mångfald.

Egentliga Finlands förbund anser att utkastet till nationell strategi för biologisk mångfald 2035, vilket nu är ute på remiss, är ett ytterst viktigt dokument. Förbundet vill i sin roll som landskapsförbund och inom sitt verksamhetsområde förbinda sig att stödja insatserna för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och verka för återhämtning.

Ytterligare information: specialplanerare Timo Juvonen, tel .040 829 5543


Maakuntahallitus nimesi Varsinais-Suomen edustajat Etelä-Suomen yhteistyön ja edunvalvonnan neuvottelukuntaan

Södra Finlands fem landskap – Nyland, Egentliga Finland,​ Päijänne-Tavastland,​ Kymmenedalen och Södra Karelen – utökar sitt samarbete. Inom ramen för detta samarbete hölls det första riksmötet för Södra Finland i slutet av år 2021. Under år 2022 fokuserade landskapen på att etablera samarbetet och bereda gemensamt intressebevakningsstoff. Avsikten är att under år 2023 inrätta en delegation som ska fungera som samarbets- och intressebevakningsorgan för landskapen i Södra Finland. Som ledamöter i Södra Finlands delegation utses utöver landskapsdirektörerna även landskapsstyrelsernas ordföranden samt riksdagsledamöter.

Delegationen sammanträder cirka två gånger om året och dess mandatperiod motsvarar en kommunalvalsperiod. Mötena sammankallas av det landskap som för tillfället innehar ordföranderollen. Ordförandelandskap år 2023 är Södra Karelen. Under år 2022 var Egentliga Finland ansvarigt för arbetet. Södra Finlands delegation håller sitt första möte den 28 februari 2023. Syftet med mötet är att fatta beslut om Södra Finlands gemensamma mål inför riksdagsvalet samt att inleda det gemensamma arbetet för att påverka regeringsprogrammet.

Landskapsstyrelsen stöder inrättandet av Södra Finlands delegation och beslutar att utse följande representanter för Egentliga Finland: Ville Valkonen,​ riksdagsledamot,​ landskapsstyrelsens ordförande (Saml), Eeva-​Johanna Eloranta,​ riksdagsledamot,​ landskapsstyrelsens vice ordförande (SDP), Pekka Kuusisto,​ landskapsstyrelsens vice ordförande (C), Vilhelm Junnila,​ riksdagsledamot (Sannf), Sandra Bergqvist,​ riksdagsledamot (SFP) och Kari Häkämies,​ landskapsdirektör.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Malla Rannikko-Laine, p. 040 721 3429


Tarmo Martikainen medlem i landskapets samarbetsgrupp som sakkunnig i frågor som rör Varha

Välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen har utsetts som ledamot i landskapets samarbetsgrupp som sakkunnig i frågor som rör Varha. Dessutom valdes Pauliina Forsman till att ersätta Satu Lindén som Åbo handelskammares suppleant.